Inleiding

Hitte en droogte, verstedelijking en ingrepen in de bodem, hebben allen  invloed op het grondwaterniveau. Toenemende fluctuaties veroorzaken schade aan funderingen, verzakkende wegen en riolen, wateroverlast,  en aantasting van bomen. Om ons hier beter tegen te wapenen is onlangs het startsein gegeven voor het consortium ‘AGWP GO!’. Het consortium gaat onderzoeken of en hoe Actief Grond Water Peilbeheer (AGWP) in de praktijk een bijdrage kan leveren aan minimalisering van al deze schade. 

Doel van het project

Huidige drainagesystemen zijn vaak gericht op het afvoeren van grondwater. Met AGWP is het ook mogelijk om water vast te houden voor droge periodes en zelfs actief water aan te voeren en te infiltreren naar het grondwater. Er zijn al meerdere systemen werkend, soms al decennia lang. Voor  grootschalige toepassing is echter meer kennis nodig over de effectiviteit van AGWP in de praktijk. Blijft het systeem functioneren in de tijd, wat is  het effect op bodemdaling, wat is de invloed op particuliere percelen, wat is de watervraag, hoe om te gaan met verminderde waterkwaliteit? Dit en meer gaat het consortium komende jaren onderzoeken op drie concrete onderzoekslocaties, waar ook innovatieve praktijkgerichte verbeteringen kunnen worden getoetst.

De resultaten worden vertaald naar praktische tips, zodat AGWP-systemen doelmatig en grootschalig kunnen worden toegepast, ook bij kleinere gemeenten.   Hiermee geeft het consortium vervolg aan het DPRA onderzoek Actief Grondwaterpeilbeheer dat in 2017 door Deltares, Aveco de Bondt en Fugro is uitgevoerd. Verder vindt kennisuitwisseling plaats met de deelexpeditie van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. Zie: https://www.kbf.nl/kennisprogramma/actief-grondwaterpeilbeheer/


 
Partners

Het consortium bestaat uit de volgende organisaties

Deltares,

KWR,

Aveco de Bondt,

Fugro,

Gemeenten: Almere, Amsterdam Waternet, Dordrecht, Rotterdam

Valk de Groot,

STOWA,  

Ministerie van I&W,

Rijkswaterstaat,  

Ministerie van BZK

RVO.


  • No labels