MarkerWadden aangelegd voor verbetering van het ecosysteem Markermeer

In het IJsselmeergebied leiden harde oevers en kunstmatig peilbeheer, ten behoeve van watervoorziening en veiligheid, tot problemen met de slibhuishouding en natuurlijke ontwikkeling van land-waterovergangen en waterbodems. In het Markermeer heeft dit geleid tot een drastische achteruitgang van de waterkwaliteit en de natuurwaarden. Marker Wadden is een eilandengroep die in 2016 volgens het ‘Building with Nature’-principe is aangelegd met als doel de achteruitgang van het ecosysteem in het Markermeer tegen te gaan. De intentie is dat Marker Wadden kan uitgroeien tot een voedselrijk rietmoeras dat bijdraagt aan een robuust en klimaatadaptief Markermeer. In hoeverre dat lukt, hangt af van de mate waarin natuurlijke processen ontstaan die de nadelen van de kunstmatige inrichting en peilbeheer kunnen verzachten. De onderzoeksresultaten van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA1.0, 2017-2022), gericht op het functioneren van de eilanden zelf en op de invloed op de direct omringende wateren, laten zien dat het ecosysteem nog volop in ontwikkeling is en dat er nog een aantal vragen liggen die voor het toekomstig beheer en het behalen van de gebiedsdoelen van groot belang zijn.


KIMA2.0 onderzoekt het uitstralende effect van MarkerWadden op het Markermeer en geeft handelingsperspectief voor beheer en onderhoud

In het vervolgproject KIMA2.0 ligt de focus daarom op de lessen en vragen met betrekking tot het functioneren van Marker Wadden als motor voor een duurzame ontwikkeling van het hele Markermeer en de duurzame instandhouding van de Marker Wadden zelf, zowel in fysieke zin als qua natuurwaarden. Hiervoor richten we ons op de interactie tussen de ecologische processen die plaatsvinden op de eilanden, in het onderwater landschap tussen de eilanden en het meer rond Marker Wadden. Doel is meer inzicht te krijgen in de voedsel- en slibstromen tussen Marker Wadden en de omgeving, het opstellen van een handelingsperspectief voor het onderhoud van de eilanden en de rol van peilregimes in de ontwikkeling van een robuust en klimaatadaptief rietmoeras. We integreren veldmonitoring met modellering en onderzoek gebruikmakend van ontwikkelde methodes en ervaringen bij KIMA1.0. Voor meer informatie verwijzen wij naar het projectplan KIMA2.0.


Partners KIMA2.0

In mei 2023 is de Samenwerkingsovereenkomst KIMA2.0 getekend door de volgende 11 partners: Natuurmonumenten, Deltares, Wageningen University and Research, Witteveen+Bos, Sweco, Ecoshape, Rijkswaterstaat, Aeres Hogeschool, Universiteit van Amsterdam, Gemeente Lelystad en Sportvisserij NL.


Documenten en links

Het projectplan KIMA2.0 beschrijft de onderzoeksvragen en activiteiten in meer detail en geeft een overzicht van de te verwachten producten.

Projectwebsite KIMA1.0, met alle rapporten van KIMA1.0: Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden - Waterinfo Extra (rws.nl).


  • No labels