Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Onder deze pagina zijn de resultaten van de pilots gepresenteerd.

Pilot Rijnland

De pilot van Rijnland heeft beoogd om een sturingsmodel te ontwikkelen voor het Rijnlandse boezemsysteem, integraal gekoppeld aan sturing voor een aantal complexe polders.Dit is gedaan in een aantal stappen.

Allereerst is het bestaande hydraulisch model van de boezem sterk vereenvoudigd, zodat het snel genoeg is om als optimalisatiemodel worden gebruikt. Deze vereenvoudiging is uitgevoerd door Hydrologic en beschreven in het volgende document: P848 Bouw grof model boezem Rijnland D01.pdf. De onderstaande figuur toont de reductie van het Sobek-2 model (met 3515 H-nodes) naar slechts 44 knopen.

Daarnaast is onderzocht in hoeverre de weersverwachtingen en de daaruitvolgende sturingsacties betrouwbaar zijn. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe methode voor het bepalen van "gevaarlijk weer", wat bij Rijnland de trigger vormt voor voormalen. Deze analyse van de  verwachte neerslag en boezemwaterstanden is in onderstaand rapport beschreven: 

1230452-005-ZWS-0014-v3-r-Analyse verwachte neerslag- en boezemwaterstanden.pdfRijnland RTCTools2 Architectuur.pdf

Vervolgens is het RTC-Tools model gebouwd, met gebruikmaking van de nieuwste functionaliteiten. Hierbij is de architectuur gehanteerd zoals in het volgende document is beschreven: Rijnland RTCTools2 Architectuur.pdf

Merk daarbij op dat het RTC-Tools model draait als onderdeel van het BOSBO 3.0 raamwerk, zoals in de volgende figuur wordt getoond:

De resultaten van het RTC-Tools model gaan in de vorm van debietsetpoints via de Delft-FEWS applicatie naar het CAW telemetriesysteem, die vervolgens de gemalen/objecten aanstuurt. Dit gebeurt automatisch elk uur. De operators kunnen eventueel handmatig een actualisatie uitvoeren. Daarnaast kunnen ze ook scenario's maken (waarvan de resultaten dus niet als nieuw setpoint worden doorgestuurd naar de objecten).

Rijnland_RTC_Boezem_Optimalisatie.zip

 

Belangrijk onderdeel van de het RTC vormt de zogeheten impact analyse.Dit is in meer detail beschreven in het document Impact Algoritme Rijnland Optimalisatie 20180214.pdf. Op basis hiervan krijgt de peilbeheerder duidelijk inzicht in waarom bepaalde beslissingen zijn genomen. Dit gebeurt door de trade-off tussen energiekosten, peilhandhaving, waterkwaliteit/chloride en harde "user constraints" (door de peilbeheerder opgelegde beperkingen) zichtbaar te maken. In de Delft-FEWS interface wordt dit als volgt gevisualiseerd.

 

Het model van Rijnland hier beschikbaar: Rijnland_RTC_Boezem_Optimalisatie.zip

 

Pilot Noorderzijlvest

volgt

Pilot Delfland

volgt

Pilot Hollands Noorderkwartier

volgt

 

 

 

  • No labels