Pilots voor vergroten lokale zoetwatervoorraad van start

Het project GO-FRESH, als onderdeel van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat, is woensdag 19 september van start gegaan om de lokale beschikbaarheid van zoet water op een drietal locaties pilots te vergroten. Onderzocht wordt hoe regen- en grondwater optimaal benut kunnen worden voor de landbouw in gebieden zonder of met zeer beperkte externe zoetwateraanvoer. Deltares is projectleider en zal de onderzoeken coördineren. De pilots vinden plaats op drie verschillende locaties in Zeeland.

Doel is te onderzoeken in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor landbouw in de Zuidwestelijke Delta kunnen vergroten. Dat biedt agrariërs meer bedrijfszekerheid en zal moeten leiden tot economische vooruitgang van het landelijk gebied. Op de drie proeflocaties worden verschillende methoden toegepast. Op Walcheren gaat het om het vergroten van zoetwatervoorraden onder kreekruggen door middel van peilgestuurde infiltratie, op Zuid-Beveland om het vergroten van de zoetwatervoorraad door het onttrekken van zowel zoet als zout grondwater. Op Schouwen-Duiveland gaat het om een drainageproef op bedrijfsniveau om de (dunne) zoetwaterlens te vergroten. In de pilots staat zowel de technische als sociaal-economische haalbaarheid centraal.

Volgens Gu Oude Essink, hydroloog bij Deltares, zijn lokale oplossingen hard nodig omdat de zoetwatervoorziening in laaggelegen kustgebieden door verzilting steeds meer onder druk komt te staan. ‘Klimaatverandering in combinatie met zeespiegelstijging en bodemdaling zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken. De verwachting is bovendien dat door drogere zomers de grote rivieren minder water zullen afvoeren terwijl ook elders de vraag naar zoet water toeneemt. Ook daarom staan lokale mogelijkheden voor beter zoetwaterbeheer nu volop in de belangstelling.’

De proef, die officieel de titel ‘GO-FRESH Geohydrological Opportunities for FRESH water supply' draagt, duurt anderhalf jaar. De projecten worden uitgevoerd door een consortium van Deltares, ACACIA-Water, KWR, Alterra, de Hogeschool Zeeland en een aantal ondernemers zoals Meeuwse. Ook ZLTO, STOWA, de provincie Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland en het Waterschap Brabantse Delta nemen deel aan het project.

Documenten:

Persberichten:

  • No labels