Wereldwijd hebben delta's last van verzilting van estuaria, riviermondingen en het grondwater systeem als gevolg van afnemende rivierafvoeren, zeespiegelstijging en steeds grotere grondwateronttrekkingen. Een verhoogde zoutgehalte kan bedreigend zijn voor de landbouw- en aquacultuurproductie, binnenlandse watervoorziening en zoetwaterecosystemen. Voordat men kan komen tot adaptieve of mitigerende maatregelen is het van belang te weten hoe het zoet-zoute watersysteem zich ruimtelijk en temporeel gedraagt. Er is daarom een groeiende behoefte aan betrouwbare veldgegevens, vooral in data-arme gebieden. Met de ontwikkeling van de Smartphone Water App is het mogelijk de elektrische geleidbaarheid van het oppervlakte-en grondwater als een indicator voor zout water intrusie te bepalen in het veld en deze data centraal te laten opslaan. Deltares heeft budget beschikbaar gesteld om de Smartphone Water App op een kostenefficiënte wijze door te ontwikkelen, zodat in de toekomst de vele zoutgehalte gegevens met vele stakeholders kan worden gedeeld.

  • No labels