Het doorspoelen van watergangen – ten behoeve van verziltingsbestrijding, verdunning van effluent, bestrijding van blauwalgen et cetera – vraagt veel water. De watervraag voor doorspoelen bedraagt zo’n 15% van de totale zoetwatervraag in Nederland (Klijn et al., 2012). De beschikbaarheid van zoet water staat in droge zomers onder druk. Door klimaatverandering, lagere rivierafvoeren en toenemende verzilting zal een afnemende  zoetwaterbeschikbaarheid in de toekomst nog verder het geval zijn.

Doorspoelen kan vaak doelmatiger, slimmer, zoals blijkt uit onderzoek en praktijkvoorbeelden. Hieronder enkele recente projecten rond slimmer doorspoelen.

 

Handreiking doelmatiger doorspoelen

Handreiking om waterbeheerders te helpen in eigen beheergebied aan de slag te gaan met doelmatiger doorspoelen. Download

 

Slimmer doorspoelen in de Haarlemmermeerpolder

Expertbijdrage aan onderzoek van Hoogheemraadschap Rijnland, om de Haarlemmermeer slimmer te gaan doorspoelen. Op basis van een uitgebreide meetcampagne, modelonderzoek en uitgebreid overleg met betrokkenen is een nieuw, doelmatiger inlaat- en doorspoelplan voor de Haarlemmermeer ontwikkeld.

 

Pilot automatische sturing doorspoelen

Pilot waarin in de Haarlemmermeer een automatisch, kostenbesparend, inlaatsysteem is geinstalleerd, ondersteund door modelberekeningen. Download


Studentonderzoek maatregelen slimmer doorspoelen

Met modelonderzoek is onderzocht welke kleinschalige maatregelen (plaatsing stuwen, duikers, lokale peilopzet) kunnen worden ingezet om efficienter door te spoelen. Download

Zie ook het promotieonderzoek van Joost Delsman en het onderzoeksproject WaterNEXUS.

 

 

  • No labels