Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de effecten van de gecombineerde onttrekking van grondwater en brijninjectie ten behoeve van de glastuinbouw op de grondwaterkwaliteit en gebruiksfuncties van het grondwater(systeem) in het Westland.

Om goed gietwater voor de glastuinbouw te verkrijgen, wordt in de Provincie Zuid-Holland op grote schaal water uit het eerste watervoerend pakket opgepompt. Door middel van omgekeerde osmose wordt van dit grondwater gietwater gemaakt dat zoet genoeg is voor de gewassen in de kas. Restproduct is een pekeloplossing, brijn genoemd. Deze brijn wordt vervolgens geïnjecteerd in het zoute tweede watervoerend pakket.
Deltares en KWR hebben in overleg met vertegenwoordigers van de Provincie Zuid-Holland, LTO Glaskracht en het Productschap Tuinbouw onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de gecombineerde onttrekking van grondwater en injectie van brijn ten behoeve van de glastuinbouw op de gebruiksfuncties van het grondwater(systeem) in glastuinbouwgebied van het Westland. Door Deltares is een modelinstrumentarium ontwikkeld om de effecten van brijnsystemen op de chlorideconcentratie in het grondwater te kwantificeren. De resultaten hiervan zijn in kaarten verwerkt. De veranderingen in chlorideconcentratie zijn door vertaald naar effecten op gebruiksfuncties aan het maaiveld en in het eerste en tweede watervoerend pakket.

De resultaten van deze studie kunnen gebruikt worden door overheden bij de beleidsmatige afweging van de integrale duurzaamheid van deze systemen en de ruimtelijke vertaling in beleidskaders voor bodem en ondergrond.
Partijen: Deltares en KWR
Rapport: Faneca Sànchez, M., Raat, K.J., Klein, J., Paalman, M., Oude Essink, G. 2012. Effecten van brijninjectie op de grondwaterkwaliteit en functies in het Westland. Deltares rapport 1205897-000-BGS-0007

Overige informatie:

Rapporten: 

Verkaik, J., Levelt, O., Meerten, H. Van, 2009. Hemelwaterinfiltratie met het Gaasboxx systeem voor gietwateropslag en piekberging in het Westlandse kassengebied: een haalbaarheidsstudie

Klein, J., Baaren, E. Van, 2011. Systeemkennis ondergrond Westland ten behoeve van gietwatervoorziening glastuinbouw, Deltares rapport 1205189  • No labels