Child pages
  • Symposium

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

13u15    Prof.dr.ir. Marc Bierkens, UU / Deltares
Global scale water supply and demand: impacts of climate and socio-economic change

13u45    Prof.dr. Pieter Stuyfzand, VU / KWR
 Zoet/zout-gradiënten op Borkum, Schiermonnikoog, Texel en Veermansplaat i.v.m. de bedreigde standplaats van de Groenknolorchis (Liparis loeselii)

...

Het onderzoek van Joost richtte zich op de uitspoeling van zout grondwater naar oppervlaktewater. Metingen in de Haarlemmermeer en de Schermer hebben ons meer geleerd over de grote variatie in ruimte en tijd in het zoutgehalte van poldersloten, veroorzaakt door een sterk wisselende uitstroom van zout grondwater naar het oppervlaktewater. Deze kennis heeft geleid tot een snel wiskundig model om zoutconcentraties te voorspellen, en tot concrete adviezen voor zoetwaterbeheer en de huidige praktijk van doorspoelen. Het onderzoek heeft ons ook meer begrip opgeleverd van de belangrijke rol die de Holocene landschapsontwikkeling heeft gespeeld in het vóórkomen van zout grondwater in het Nederlandse kustgebied. Hiermee zijn we beter in staat de huidige verdeling van zoet en zout grondwater te bepalen, en kunnen we beter voorspellen hoe deze verdeling in de toekomst zal veranderen. Download het proefschrift hier.

 

Field and model investigations of freshwater lenses in coastal aquifers

...

In het onderzoek van Pieter stonden zoetwaterlenzen in kustgebieden centraal. Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd met betrekking tot het kwantificeren van grondwaterstroming en zouttransport gerelateerd aan zoetwaterlenzen. Hierdoor zijn we beter in staat om 1) het duurzaam onttrekken van zoetwaterlenzen te optimaliseren, 2) met behulp van regionale modellen zoutvrachten, kwelfluxen en de dikte van ondiepe regenwaterlenzen te bepalen en 3) om een snelle inschatting te maken van het effect van getij op zoetwaterlenzen langs de kust. Verder heeft het onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd in het gebruik van peilgestuurde drainage voor kunstmatige infiltratie onder kreekruggen, waarmee zoetwaterlenzen onder de kreekruggen op lange termijn significant kunnen worden uitgebreid. Deze zoetwaterlenzen zijn van groot belang voor de landbouw in gebieden waar de beschikbaarheid van voldoende zoet water beperkt is, zoals de Zuidwestelijke Delta. Download het proefschrift hier.