Middag symposium

Zoetwaterbeheer en de rol van wetenschappelijk onderzoek

Ter gelegenheid van de promoties van Pieter Pauw (8 juni, WUR) en Joost Delsman (15 juni, VU)
17 juni 2015, 13:00u, bij Deltares, Princetonlaan 6-8, Utrecht.

 

Alle sprekers en bezoekers bedankt voor een leuk, interessant en goedbezocht symposium! We zijn bezig de gegeven presentaties te verzamelen op deze locatie.

 

De beschikbaarheid van voldoende zoet water staat onder druk. Waterbeheerders proberen in te spelen op te verwachten veranderingen in zoetwateraanbod en -behoefte. Verschillende maatregelen zijn inmiddels vastgelegd in het Deltaprogramma Zoetwater. Wetenschappelijk onderzoek probeert beheerders en gebruikers van zoetwater  te ondersteunen in deze opgave. In het kader van de promoties van Pieter Pauw en Joost Delsman organiseert Deltares een symposium over zoetwaterbeschikbaarheid, en de rol van wetenschappelijk onderzoek voor de praktijk van de zoetwaterbeheerder. Als eerste spreker zal Marc Bierkens (UU/Deltares) ingaan op de wereldwijde veranderingen van zoetwaterbeschikbaarheid als gevolg van klimaat-, maar ook socio-economische veranderingen. Vervolgens vertelt Pieter Stuyfzand (VU/KWR) over het belang van zoet-zout gradiënten voor ecologische standplaatsfactoren. Na de pauze, waarin verschillende onderzoekers met posters hun laatste resultaten delen, presenteren promovendi Pieter Pauw en Joost Delsman de belangrijkste bevindingen van hun onderzoek. De dag wordt afgesloten door Dolf Kern (HH Rijnland), die als waterbeheerder vanuit de praktijk zijn licht zal laten schijnen over de rol van onderzoek voor een verbeterde zoetwatervoorziening.

Programma

12u30    Ontvangst in Auditorium, met koffie

13u00    Opening door dagvoorzitter dr. Toon Segeren, Deltares

13u15    Prof.dr.ir. Marc Bierkens, UU / Deltares
Global scale water supply and demand: impacts of climate and socio-economic change

13u45    Prof.dr. Pieter Stuyfzand, VU / KWR
 Zoet/zout-gradiënten op Borkum, Schiermonnikoog, Texel en Veermansplaat i.v.m. de bedreigde standplaats van de Groenknolorchis (Liparis loeselii)

14u15    Korte pitches voor de aanwezige posters

14u30    Pauze en posterpresentaties

15u00    dr. Pieter Pauw, Deltares
Zoetwaterlenzen in kustgebieden: nieuwe inzichten voor optimaal gebruik en kwantificering van effecten

15u30    dr. Joost Delsman, Deltares
Verzilting van regionaal oppervlaktewater: hoe doorspoeling niet helpt en tijdens regenbuien de sloot zouter wordt...

16u00    drs. Dolf Kern, Hoogheemraadschap van Rijnland
Wetenschap zou't waterschap helpen?

16u30    Afsluiting + borrel

             

 

Saline groundwater – surface water interaction in coastal lowlands

Joost Delsman

Het onderzoek van Joost richtte zich op de uitspoeling van zout grondwater naar oppervlaktewater. Metingen in de Haarlemmermeer en de Schermer hebben ons meer geleerd over de grote variatie in ruimte en tijd in het zoutgehalte van poldersloten, veroorzaakt door een sterk wisselende uitstroom van zout grondwater naar het oppervlaktewater. Deze kennis heeft geleid tot een snel wiskundig model om zoutconcentraties te voorspellen, en tot concrete adviezen voor zoetwaterbeheer en de huidige praktijk van doorspoelen. Het onderzoek heeft ons ook meer begrip opgeleverd van de belangrijke rol die de Holocene landschapsontwikkeling heeft gespeeld in het vóórkomen van zout grondwater in het Nederlandse kustgebied. Hiermee zijn we beter in staat de huidige verdeling van zoet en zout grondwater te bepalen, en kunnen we beter voorspellen hoe deze verdeling in de toekomst zal veranderen. Download het proefschrift hier.

 

Field and model investigations of freshwater lenses in coastal aquifers

Pieter Pauw

In het onderzoek van Pieter stonden zoetwaterlenzen in kustgebieden centraal. Het onderzoek heeft nieuwe inzichten opgeleverd met betrekking tot het kwantificeren van grondwaterstroming en zouttransport gerelateerd aan zoetwaterlenzen. Hierdoor zijn we beter in staat om 1) het duurzaam onttrekken van zoetwaterlenzen te optimaliseren, 2) met behulp van regionale modellen zoutvrachten, kwelfluxen en de dikte van ondiepe regenwaterlenzen te bepalen en 3) om een snelle inschatting te maken van het effect van getij op zoetwaterlenzen langs de kust. Verder heeft het onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd in het gebruik van peilgestuurde drainage voor kunstmatige infiltratie onder kreekruggen, waarmee zoetwaterlenzen onder de kreekruggen op lange termijn significant kunnen worden uitgebreid. Deze zoetwaterlenzen zijn van groot belang voor de landbouw in gebieden waar de beschikbaarheid van voldoende zoet water beperkt is, zoals de Zuidwestelijke Delta. Download het proefschrift hier.

 

 

  • No labels