Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De Waterhouderij Walcheren

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat (WINN / Studio)
Betrokkenen vanuit vanuit Deltares: Esther van Baaren, Bouke Ottow
Andere betrokken partijen: InnovatieNetwerk, Aequator
Beschrijving: Combinatie van wetenschappelijke kennis en lokale kennis van agrarische ondernemers heeft de afgelopen 2 jaar (2010, 2011) geleid tot een concreet plan van aanpak voor het verbeteren van de zoetwatervoorziening voor landbouw in een pilotgebied in Walcheren. Inzicht in de hydro(geo)logie van het gebied, metingen o.a. uitgevoerd door de boeren zelf en economische berekeningen hebben zicht geboden op innovatieve maatregelen voor de zelfstandige zoetwatervoorziening. Hierbij wordt samengewerkt met andere ondernemers in de omgeving, ZLTO, natuurorganisatie, waterschap, gemeente etc. Dit project biedt een nieuwe strategie en nieuwe methoden om elke druppel zoet water in een gebied te kunnen benutten.

Kwalitatieve beschouwing van de effecten van een zout Volkerak Zoommeer op het grondwatersysteem

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Waterdienst
Betrokkenen vanuit Deltares: Gualbert Oude Essink, Esther van Baaren, Wim de Lange
Beschrijving: Rijkswaterstaat heeft Deltares gevraagd een kwalitatieve beschrijving met enkele getalsmatige indicaties te geven van de mogelijke geohydrologische gevolgen op de landbouw en stedelijk gebied van een zout Volkerak-Zoommeer met beperkt getij. De analyse spitst zich toe op de veranderingen in het grondwatersysteem, zowel wat betreft de waterkwantiteit (kwel en infiltratie) als de waterkwaliteit (zoute kwel naar landbouwpercelen en zoutbelasting naar oppervlaktewater).
Rapport: Beschouwing van de effecten van een zout Volkerak-Zoommeer op het grondwatersysteem

Vraag en Aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta

Opdrachtgever: Programmabureau Zuidwestelijke Delta
Betrokkenen vanuit Deltares BGS: Gualbert Oude Essink, Esther Van Baaren, Wiebe Borren
Voor een aantal deelgebieden binnen de Zuidwestelijke delta is een water- en zoutbalans opgesteld voor een droog zomer halfjaar. Hiermee is de klimaatbestendigheid van het huidige landgebruik en wateraanbod geëvalueerd aan de hand van de bovengrens van de verwachte klimaatverandering. Vervolgens zijn de opties voor lange termijn beleidsstrategieën verkend: 1. weerstand blijven bieden tegen verzilting door systeemaanpassing; 2. meebewegen met verzilting en ontkoppelen van landbouwwatergebruik en 3. hybride oplossingen. Binnen deze studie is de waterbehoefte in Zuid-Holland-Zuid nader beschouwd, waarbij de openstaande kennislacunes zijn weergegeven.
Rapport: Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta een verkenning
Samenvatting: Vraag en aanbod van zoetwater in de Zuidwestelijke Delta een verkenning

Climate Proof Areas

Opdrachtgever: Interreg IV-B
Betrokkenen vanuit Deltares BGS: Rob van der Krogt, Esther Van Baaren
Beschrijving: Deltares heeft een inventarisatie gedaan met behulp van literatuur en een grondwatermodel naar de huidige zoetwatervoorraden op Schouwen-Duiveland en de veranderingen tot 2050. Naast deze kwantitatieve resultaten is ook naar de ervaring van boeren en natuurbeheerders geluisterd. Vervolgens is Schouwen-Duiveland ingedeeld in deelgebieden en per deelgebied is een advies gegeven over mogelijke maatregelen voor een verbetering van de zelfstandige zoetwatervoorziening.
Rapport: Zoetwatervoorziening Schouwen-Duiveland. Quick scan huidige situatie, toekomst, mogelijke maatregelen en urgentiegevoel
Website: http://www.climateproofareas.com/

Veranderingen in het grondwatersysteem van het Markermeergebied

Opdrachtgever: Delft Cluster
Betrokkenen vanuit Deltares BGS: Gualbert Oude Essink, Joost Delsman, Jarno Verkaik, Wiebe Borren, Roelof Stuurman
In dit project worden de effecten van herinrichting en autonome ontwikkelingen op de waterkwaliteit van het Markermeer (incl. het omliggende land) onderzocht. Centraal staat het inschatten van grondwaterprocessen als gevolg van eventuele ingrepen in het Markermeergebied of als gevolg van klimaatgerelateerde veranderingen. Naast een monitoringscampagne om de hydrologische processen (oppervlaktewater – grondwater interactie) beter te beschrijven, worden met behulp van synthetische grondwatermodellen de effecten van enkele lokale ingrepen (geulen, zandputten, opgespoten eilanden) op zoet-zout patronen ingeschat. Tenslotte wordt een regionaal 3D niet-stationaire dichtheidsgedreven grondwatermodel van het Markermeer en omgeving gemaakt. Het doel daarvan is regionale processen en effecten te kwantificeren, zoals autonome verziltings-en verzoetingsprocessen, werkelijke ingrepen en een aantal (mitigerende) maatregelen ter compensatie van de verzilting van de ondergrond.
Samenvatting: Veranderingen in het grondwatersysteem van het Markermeergebied

CLIWAT, Interreg IV, on determining the effects of climate change on groundwater systems

(CLImate change in relation to WATer quantity and quality)
Betrokkenen vanuit vanuit Deltares: Gualbert Oude Essink, Perry de Louw, Esther van Baaren
link to english site

|
Beschrijving: In dit project wordt de invloed van klimaatsveranderingen op het grondwater systeem onderzocht, zowel wat betreft kwantiteits- als kwaliteitsaspecten. In het CLIWAT project worden de resultaten van het TNO GIP-project Topintegraal gebruikt voor de geologische modellering. Additionele activiteiten betreffen de toepassing van de geologische modellering in de geohydrologie en de relatie tot de modellering van zouttransport in de Zeeuwse Delta en Noord-Nederland.
Newsletters:
Cliwat Newsletter March 2009: o.a. on mapping the salt-freshwater interface
Cliwat Newsletter April 2010: o.a. on salt water intrusion in coastal aquifers
Link: www.cliwat.eu |

...