Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

 

HTML
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{display:none;}
</style>


 
<!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{ 
display:none;
}
.page-metadata
{
display:none;
}


</style>
Toepassingen

 

 

Op deze pagina is informatie te vinden over:


 • Uitgevoerde projecten met de KRW-Verkenner 2.0
 • De

  bij de KRW-Verkenner betrokken personen: AnchorEcologische kennisregels KRW-VerkennerEcologische kennisregels KRW-Verkenner Ecologische kennisregels KRW-Verkenner

  Kennisregels KRW-Verkenner versie 2.1:

  Kennisregels KRW-Verkenner 2.0 en achtergrond informatie:

  Anchoruitgevoerde projectenuitgevoerde projectenUitgevoerde projecten AnchorVoorspellen ecologische kwaliteits ratio op basis van product unit neural networksVoorspellen ecologische kwaliteits ratio op basis van product unit neural networksVoorspellen ecologische kwaliteits ratio op basis van product unit neural networks

  Samenvatting

  In de afgelopen jaren zijn veel nieuwe gegevens verzameld over de ecologische toestand
  van verschillende waterlichamen. Er zijn nieuwe waterlichamen bijgekomen en de betrouwbaarheid
  van de gegevens van waterlichamen die al in de dataset zaten is verder verbeterd.
  Het STOWA wil dat deze nieuwe kennis in de KRW-verkenner wordt verwerkt.
  Een van de ontwikkelde methode is gebaseerd op een Product Unit Neural Network (PUNN). Het resultaat van de modellering met PUNN's is ontsloten door een tool (executable) op te
  leveren die kan worden geïntegreerd in de KRW-verkenner. De tool voorspelt de EKRscores
  op basis van stuurvariabelen.

  Auteur

  A. de Niet (Witteveen+Bos)

  Het rapport is hier te downloaden. Een aanvullende notitie met beschrijvingen van de gebruikte formules is hier te vinden.

  AnchorDe ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater een analyse met regressiebomenDe ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater een analyse met regressiebomen De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater

  een analyse met regressiebomen

  Samenvatting

  In deze notitie wordt een overzicht gegeven van de analyse van 29 datasets die de biologische kwaliteit beschrijven van een achttal watertypen in Nederland: langzaam en snelstromende beken, sloten, kanalen, ondiepe en diepe meren, zwak-brakke wateren, en brak tot zoute wateren. De biologische kwaliteit van deze wateren is vastgelegd door een EKR-deelmaatlat-waarde te bepalen. Deze EKR-waarden zijn vastgelegd voor fytoplankton, overige waterflora, macrofauna en vissen. De datasets zijn samengesteld door Royal Haskoning en vormen een update van de datasets zoals eerder gepubliceerd in 2009.

  Door drie instituten zijn deze nieuwe datasets geanalyseerd, met verschillende wiskundige methodes: regressieboom-analyse (PBL), neurale netwerken (Royal Haskoning) en neurale netwerken of PUNN’s (Witteveen+Bos). Deze notitie geeft een overzicht van de door het PBL opnieuw geschatte regressiebomen. Deze regressiebomen zijn bepaald voor 29 EKR-deelmaatlatten.

  Verder wordt kort ingegaan op de implementatie van de drie wiskundige methoden in de KRW-verkenner 2013. De resultaten van de regressieboom-analyse uit 2009 werden aanvankelijke als enige geïmplementeerd in de ecologische module van de KRWverkenner. Deze situatie zal veranderen in 2013. In de nieuwe situatie zullen niet één maar drie methoden gekoppeld worden aan de KRW-verkenner. Hierbij zal de PUNNmethode default worden voor de gebruikers van de KRW-software.

  Auteur(s)

  H. Visser (PBL)
  R. Wortelboer (PBL)

  Het rapport is hier te downloaden.

  AnchorDe ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater een vergelijking van drie modelleringstechniekenDe ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater een vergelijking van drie modelleringstechnieken De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater

  een vergelijking van drie modelleringstechnieken

  Samenvatting

  In deze notitie worden drie methoden vergeleken die voorspellingen kunnen genereren voor elk van deze 29 EKR-deelmaatlatten: regressiebomen (PBL), neurale netwerken (Royal Haskoning) en neurale netwerken of PUNNs (Witteveen+Bos). PUNN staat voor Product Unit Neural Network. Deze drie methoden worden geëvalueerd op drie aspecten: voorspel-performance, het wel of niet toelaten van biologisch onrealistische relaties, en biologisch interpreteerbaarheid van de modellen. Verder wordt bekeken of er ook watertypen/EKR’s zijn die door geen van de modellen
  bevredigend voorspeld kunnen worden en in hoeverre de resultaten beïnvloed worden door inschattingen van EKR-waarden. Als laatste worden de resultaten samengevat en wordt bekeken wat de software-consequenties zijn voor de KRW-verkenner.

  Auteur(s)

  H. Visser (PBL)

  Het rapport is hier te downloaden.

  AnchorDe ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater zijn de voorspellingen beter geworden sinds 2009?De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater zijn de voorspellingen beter geworden sinds 2009?De ecologische kwaliteit van Nederlands oppervlaktewater

  zijn de voorspellingen beter geworden sinds 2009?

  Samenvatting

  In deze notitie geven we een inschatting van het verschil in voorspelkracht van het
  oorspronkelijke ecologische model van de nieuwe KRW-Verkenner in de vorm van een
  serie regressieboom-modellen en het nieuwe default ecologische model in de vorm van
  een serie PUNN-modellen. Onderscheiden wordt de verbetering door gebruik van de
  nieuwe dataset voor training en validatie en de additionele verbetering door de overgang
  van regressiebomen op PUNN’s als model-type.

  Auteur(s)

  P. Cleij (PBL)
  H. Visser (PBL)

  Het rapport is hier te downloaden.

  AnchorVerbetering kennisregels ecologische effecten ten behoeve van de KRW VerkennerVerbetering kennisregels ecologische effecten ten behoeve van de KRW Verkenner Verbetering kennisregels ecologische effecten

  ten behoeve van de KRW Verkenner

  Samenvatting

  Voor de nieuwe versie van de KRW-verkenner bleek er behoefte te bestaan om de daarin opgenomen kennisregels te verbeteren. Daartoe diende het bestaande Expertsysteem Ecologisch Effecten (EEE2) een update te krijgen naar EEE3. Dit was mogelijk omdat sinds het beschikbaar komen van EEE2 in 2009 de destijds gebruikte datasets steeds completer en betrouwbaarder werden.
  Royal HaskoningDHV heeft van STOWA opdracht gekregen om voor EEE3:

  • Bestaande datasets aan te vullen en te verbeteren.
  • Nieuwe neurale netwerken te trainen voor de acht verschillende watertypen.
  • De verkregen netwerken te valideren en tezamen als ‘stand alone’ executable te compileren voor gebruik in de KRW-verkenner.

  In deze korte rapportage wordt de methodiek, opzet en resultaten van de neurale netwerken beschreven. In bijlagen 1 t/m 8 worden de concrete resultaten van deze netwerken voor elk van de acht watertypen gegeven.

  Auteur(s)

  A.H.H.M. Schomaker (RHK)

  Het rapport is hier te downloaden

  AnchorLandelijke pilot KRW-Verkenner 2.0Landelijke pilot KRW-Verkenner 2.0Landelijke pilot KRW-Verkenner 2.0

  Effecten van beleidsscenario's op de nutriëntenkwaliteit

  Samenvatting

  In deze pilot wordt tegelijkertijd de werking van de nieuwe KRW-Verkenner getest én een landelijke prognose opgesteld van de effecten van voorgenomen maatregelen gerelateerd aan de emissie van nutriënten op de oppervlaktewaterkwaliteit van Nederland.

  Auteur(s)

  Joost van den Roovaart (Deltares), Erwin Meijers (Deltares), Robert Smit (Alterra), Peter Cleij (PBL), Frank van Gaalen (PBL) en Stefan Witteveen (Grontmij)

  Het rapport is hier te downloaden

  AnchorInnovatief Scenario Kennis Moet StromenInnovatief Scenario Kennis Moet StromenInnovatief Scenario Kennis Moet Stromen

  Berekening van de effecten van innovatieve landbouwmaatregelen met de KRW-Verkenner

  Samenvatting

  Het doel van dit project is een verkenning naar de mogelijke bijdrage van een aantal innovatieve landbouwmaatregelen bovenop het SGBP pakket aan de nutriënten reductie in het Nederlandse oppervlaktewater. Een aantal IP-KRW maatregelen uit het project ‘Kennis met Stromen’ zijn doorgerekend met de KRW-Verkenner. Aan de hand van het toepassingsgebied en het rendement van de maatregelen is de reductie van fosfaat of stikstof berekend in de Nederlandse oppervlaktewateren en vergeleken met de resultaten van het SGBP pakket uit 2027.
  Het betreft de volgende maatregelen:

  • KRW08035: terugdringen fosfaatafspoeling boerenland
  • KRW08050: Puridrain (gericht op N)
  • KRW08069: dieper wortelen, meer benutten, minder verliezen (gericht op N)
  • KRW08073: inzet stikstof vanggewassen
  • KRW08091: lekken dichten in nutriëntenkringloop (gericht op P)

  Op landelijk schaal dragen de maatregelen relatief weinig bij bovenop het SGBP pakket. Maar op lokale schaal kunnen reducties behaald worden tot 25% bij fosfaat en 15% bij stikstof bovenop het SGBP pakket. Als de maatregelen gecombineerd en lokaal gericht toegepast worden op hotspots kunnen ze dus een extra bijdrage leveren aan de reductie van nutriënten in het oppervlaktewater en het behalen van de KRW-doelen.

  Auteur(s)

  Mijke van Oorschot (Deltares)

  Het rapport is hier te downloaden

  AnchorBelasting per KRW-waterlichaam voor probleemstoffen in NederlandBelasting per KRW-waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland Belasting per KRW-waterlichaam voor probleemstoffen in Nederland

  Technische achtergrondrapportage

  Samenvatting

  In opdracht van de RWS Waterdienst heeft Deltares een inventarisatie gemaakt van de belastingen naar oppervlaktewater per waterlichaam. De inventarisatie is uitgevoerd voor de Nederlandse probleemstoffen en een aantal Rijnrelevante stoffen. Resultaten uit deze inventarisatie worden aangeboden ten behoeve van de gebiedsprocessen 2013 en het nationaal kader.

  De KRW-Verkenner is voor dit project ingezet om de emissies uit EmissieRegistratie te verdelen over de KRW-waterlichamen. De Verkenner is voor deze inventarisatie zodanig aangepast, dat chemische stoffen doorgerekend kunnen worden. Vergeleken met de belastingen per waterlichaam berekend voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2009 – 2015, is de methodiek aanzienlijk verbeterd. Bij de huidige inventarisatie is, dankzij de KRWVerkenner, nu rekening gehouden met retentie, afbraak en voorbelasting.

  Deze inventarisatie kan beschouwd worden als een pilot en kan nog verbeterd worden richting het tweede stroomgebiedbeheerplan. In dit achtergronddocument wordt de werkwijze beschreven waarop de inventarisatie tot stand is gekomen en de manier waarop de KRWVerkenner is aangepast.

  Een vergelijking van de resultaten berekend met de KRW-Verkenner en de meetgegevens laat zien dat berekeningen met de Verkenner redelijk tot goede resultaten opleveren. Het overall beeld laat positieve resultaten zien voor een groot deel van de stoffen. Vooral in de Rijkswateren. Voor drie goed scorende stoffen P-totaal, koper en zink en twee slecht scorende stoffen chroom en bentazon, wordt op de vergelijking tussen berekende en gemeten concentraties ingezoomd. De KRW-Verkenner berekent ook de voorbelasting. Een van de meest opvallende zaken is de hoge voorbelasting. In 50% van de waterlichamen bestaat de belasting voor bijna 100% uit voorbelasting. In deze inventarisatie is de herkomst van de voorbelasting niet meer aan te tonen.

  Aangezien het in dit project om een pilot gaat, sluit het project af met aanbevelingen waarop de input voor de KRW-Verkenner aangepast zou kunnen worden. De belangrijkste aanbevelingen zijn het inzichtelijk maken van de bronnen die verantwoordelijk zijn voor de voorbelasting en een betere validatie tussen de berekende en de gemeten concentraties. De resultaten worden gepresenteerd in tabellen en taartdiagrammen. De resultaten zijn digitaal aangeleverd aan de RWS Waterdienst.

  Auteur(s)

  Nanette van Duijnhoven (Deltares)
  Gerlinde Roskam (Deltares)
  Christophe Thiange (Deltares)

  Het rapport is hier te downloaden

  AnchorKRW-Verkenner in de praktijkKRW-Verkenner in de praktijkKRW-Verkenner in de praktijk

  Samenvatting

  In dit document wordt de voortgang beschreven van een tweetal activiteiten die nodig zijn voor de nieuwbouw van de KRW-Verkenner en het opzetten en realiseren van de landelijke pilot et de KRW-Verkenner. De pilot richt zich op een landsdekkende prognose van de effecten van voorgenomen maatregelen gerelateerd aan de emissie van nutriënten op de oppervlaktewaterkwaliteit en ecologie. Het project bestaat uit de volgende twee activiteiten:

   • Een bijdrage in de nieuwbouwactiviteiten in de vorm van de realisatie van de zoet-zout module, waarmee de effecten van maatregelen in bovenstroomse wateren door te vertalen zijn naar de mariene wateren;
  • Een bijdrage in de activiteiten voor de uitvoering van een landelijke pilot met de nieuwe KRW-Verkenner, vooral voor de onderdelen “probleemoplossing” en “rapportage.
   Voor wat betreft de eerste activiteit is de zout-zoet module inmiddels gerealiseerd en getest. Een demo is te bewonderen via de website: http://publicwiki.deltares.nl/display/KRW/ZZ.

  Voor wat betreft de landelijke pilot is een belangrijke bijdrage geleverd aan de discussie op welke wijze zowel de gebiedsschematisatie als de direct daaraan gerelateerde waterbeweging moeten worden gerealiseerd. Op basis van die discussies is gekozen voor een aanpak die direct aansluit op de resultaten van het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI).
  Inmiddels is de bouw van de landelijke schematisatie en de waterbeweging in een ander kader in volle gang. Afronding van de eerste versie van de landelijke toepassing op basis van de KRW-Verkenner is voorzien in februari 2012.

  Auteur(s)

  Simon Groot (Deltares)

  Het rapport is hier te downloaden.

  Anchor#Scenario studie naar de effecten van emissiereductiemaatregelen op stikstofvrachten in de Rijn#Scenario studie naar de effecten van emissiereductiemaatregelen op stikstofvrachten in de Rijn Scenario studie naar de effecten van emissiereductiemaatregelen op stikstofvrachten in de Rijn

  Samenvatting

  In dit rapport is het effect van diverse stikstof (N) reducerende maatregelen op de stikstofconcentraties in de Rijn beschreven voor de jaar- en zomerperiode aan de hand van een drietal scenario’s. In deze scenario’s zijn een verbeterd zuiveringsrendement van Nederlandse en buitenlandse RWZI’s en een verlaagde stikstof uitspoeling als gevolg van de implementatie van maatregelen zoals gedefinieerd in de Nitraatrichtlijn toegepast. Met behulp van de KRW-Verkenner zijn voor het basisjaar 2008 en voor 2015 de verschillende scenario’s doorgerekend. Het algemene beeld is dat zonder aanvullende maatregelen de stikstofnorm voor de onderzochte locaties Lobith, Haringvlietsluis en Nieuwe Waterweg haalbaar is in 2015. De resultaten tonen ook aan dat de gebruikte emissiedataset een incompleet beeld geeft van de daadwerkelijke emissies naar het oppervlaktewater. Met een aangepaste emissiedataset komen de modelresultaten goed overeen met de metingen.

  Auteur(s)

  Sibren Loos
  Christophe Thiange

  Het rapport is hier te downloaden.

  AnchorprojectteamprojectteamProjectteam
  Section
  Column
  width30%

  Het projectteam van de KRW-verkenner bestaat uit medewerkers van Deltares, PBL en Alterra. Het projectteam is verantwoordelijk voor het concept en de uitwerking van de verschillende onderdelen van de KRW-verkenner.

  Column
  width10%

  Image Removed
  Joost van den Roovaart
  (Deltares)
  Projectleider

  Column
  width10%

  Image Removed
  Erwin Meijers
  (Deltares)

  Column
  width10%

  Image Removed
  Simon Groot
  (Deltares)

  Column
  width10%

  Image Removed
  Mijke van Oorschot
  (Deltares)

  Section
  Column
  width30%
   
  Column
  width10%

  Image Removed
  Peter Cleij
  (PBL)

  Column
  width10%

  Image Removed
  Frank van Gaalen
  (PBL)

  Column
  width10%

  Image Removed
  Robert Smit
  (Alterra)

  Column
  width20%
   
  AnchorbouwteambouwteamBouwteam
  Section
  Column
  width30%

  Het bouwteam bestaat uit medewerkers van het Deltares Software Center (DSC). Zij programmeren de software voor de KRW-verkenner.

  Column
  width10%

  Image Removed

  Esther van Zantvoort
  (Deltares)
  Teamleider

  Column
  width10%

  Image Removed

  Hidde Elzinga
  (Deltares)
  Programmeur

  Column
  width10%

  Image Removed

  Elmar Kleijn
  (Deltares)
  Programmeur

  Column
  width10%

  Image Removed

  David Rodriguez Aguilera
  (Deltares)
  Tester

  AnchorstuurgroepstuurgroepStuurgroep

  De stuurgroep is actief betrokken bij de besluitvorming omtrent het ontwikkeltraject van de KRW-verkenner en de financiering hiervan.

  Leden van de stuurgroep

  • Douwe Jonkers (MinV&W - DGW) Voorzitter
  • Bas van der Wal (STOWA)
  • Ruud Kersten (RWS - WD)
  • Hannie Maas (RWS - WD)
  • Frits Kragt (PBL)
  • Theo Witjes (Witteveen & Bos, namens de ingenieursbureau's)
  • Gerard Blom (Deltares)
  • Joost van den Roovaart (Deltares) Projectleider
  Section
  Column
  width40%

  Image Removed

  Column
  width60%
   
  Section

  KRW-V wordt ingezet voor verschillende doeleinden. Zo is de KRW-V niet alleen gebruikt om emissies op perceel niveau in kaart te brengen, maar ook die van een heel stroomgebied. Daarnaast wordt de KRW-V vaak stand-alone toegepast, maar ook koppelingen met andere modellen, zoals WFlow (grondwater) en FEWS, is mogelijk en nuttig gebleken. En verder vindt de KRW-V zowel zijn weg in meer praktische als ook in wetenschappelijke toepassingen. De onderliggende pagina's geven, geordend op schaalniveau, een overzicht van projecten waarbij de KRW-V is toegepast.

  Naar:

  Internationale toepassingen

  Nationale toepassingen

  Regionale toepassingen

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Section

  Column
  width40%

  Image Added

  Column
  width60%
   
  Section
   

  .