Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

 

Welkom op de website van de KRW-Verkenner!

 

Kaderrichtlijn Water

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die als doel heeft een goede toestand of goed potentieel te bereiken voor aangewezen waterlichamen (de KRW-waterlichamen) in de periode tot 2027. De toestand of potentieel van een KRW-waterlichaam wordt beoordeeld op zowel de chemische als de ecologische toestand. Voor een goede chemische toestand moeten de concentraties van de KRW-prioritaire stoffen en de zwartelijst-stoffen beneden de wettelijke norm liggen. De ecologische toestand wordt met name beoordeeld aan de hand van het voorkomen van waterplanten, fytoplankton, macrofauna en vissen. Daarbij spelen ook fysisch-chemische parameters (o.a. temperatuur, chloride en nutriëntconcentraties), hydromorfologische parameters en concentraties van specifieke verontreinigende stoffen een rol.

Wat is de KRW-Verkenner?

Voor de toestand en het potentieel van een KRW-waterlichaam te berekenen, is de KRW-Verkenner ontwikkeld. De KRW-Verkenner analyseert de effectiviteit van mogelijke KRW-maatregelen en maatregelpakketten op de chemische en ecologische kwaliteit en geeft zo dus inzicht hoe KRW-doelen gehaald kunnen worden. Voorbeelden van maatregelen zijn het aanpakken van puntbronnen (zoals RWZI's) of diffuse bronnen (zoals landbouw of verkeer), maar ook het hermeanderen van beken of het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Daarnaast kan de KRW-Verkenner op verschillende momenten van het beleidsproces worden ingezet: als verkenning, bij het opstellen van stroomgebiedsbeheerplannen en als evaluatie van al geïmplementeerde maatregelen of maatregelpakketten.

 

Nieuws
  • In het voorjaar van 2018 wordt een gebruikersbijeenkomst gehouden, nadere informatie volgt.

 

  • September 2018: Sandra Junier heeft met succes haar promotie-onderzoek: "Modelling expertise - Experts and expertise in the implementation of the Water Framework Directive in the Netherlands" verdedigd. Lees meer via deze link.

 

  • Vanaf maart 2017 is KRW-Verkenner versie 2.3 beschikbaar. De beschrijving van verbeteringen en de bijbehorende software zijn beschikbaar op de pagina Software.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De KRW-verkenner wordt ontwikkeld in opdracht van STOWA, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Waterschapshuis. Het projectteam bestaat uit Deltares, PBL en Alterra. De ontwikkeling van de kennisregels is mede tot stand gekomen door Delft Cluster.

 
  • No labels