Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

In dit project worden vier pilots uitgevoerd, om de ontwikkeling van de toolbox goed aan te laten sluiten op de verschillende vragen en uitdagingen van de praktijk. De locaties van de pilots zijn:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (uitvoering door Nelen & Schuurmans)

Wetterskip Fryslân (uitvoering door Deltares)

Waterschap Rivierenland (uitvoering door Deltares)

Waterschap Zuiderzeeland (uitvoering door Nelen & Schuurmans)