Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 3 Current »

In dit project worden vier pilots uitgevoerd, om de ontwikkeling van de toolbox goed aan te laten sluiten op de verschillende vragen en uitdagingen van de praktijk. De locaties van de pilots zijn:

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (uitvoering door Nelen & Schuurmans)

Wetterskip Fryslân (uitvoering door Deltares)

Waterschap Rivierenland (uitvoering door Deltares)

Waterschap Zuiderzeeland (uitvoering door Nelen & Schuurmans)

  • No labels