Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Stap 1 is de bouw van een snel intern (hydrologisch en hydraulisch) simulatiemodel in RTC-tools, ten behoeve van de anticiperende regeling volgens het functioneel ontwerp van Deltares rapport 1221183. Hierbij gaan we ervan uit dat het waterschap een bestaand Sobek RR+CF model heeft van het volledige stroomgebied, dat we automatisch ombouwen naar een (veel grover en op hoofdlijnen) model. Kalibratie van dit model in max 5 dagen aan de hand van Sobek model en eventueel beschikbare meetreeksen.
  • Dit RTC model draait in een FEWS omgeving die fungeert als data integrator en test-omgeving. Dit alles in offline en standalone bureau-opstelling.
  • We schrijven ten slotte een (beknopt) plan van aanpak voor verdere implementatie tot een volledig operationeel systeem.


Pilot rapportage Rivierenland_def.pdf