Child pages
  • DEL021 - Rekenen aan slim watermanagement in de praktijk

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Welkom op de wiki pagina's van het project Rekenen aan Slim Water Management in de praktijk. Dit project wordt uitgevoerd door Deltares als TKI project is samenwerking met een aantal partners. 

Slim samenwerken en over organisatorische grenzen heenkijken. Hoe kun je daar invulling aan geven? Uiteraard heeft SWM ook veel governance aspecten, maar hoe kun je er aan rekenen? Hoe doe je het in de dagelijkse praktijk van alledag?

Zowel waterbeheerders zelf als hun adviesbureaus zien in het kader van SWM diverse kansen en willen dat graag concreet kunnen maken, zoals:

  • Beter onderling samenwerken (tussen afzonderlijke waterbeheerders), concreet door bijvoorbeeld wateroverlast (of juist droogte-problematiek) in het ene gebied deels af te wentelen naar het andere gebied
  • Betere afstemming tussen verschillende deelsystemen van een waterbeheerder (met name polders versus boezemsystemen), waardoor ten tijde van eventuele wateroverlast de beschikbare berging in alle deelsystemen optimaal wordt benut en wateroverlast wordt gereduceerd
  • Beter omgaan met onzekerheid in weersverwachtingen
  • Het minimaliseren van energie- en CO2 gebruik tijdens normale omstandigheden door het totale watersysteem te optimaliseren in plaats van deelcomponenten.

Een voorbeeld van Slim Watermanagement staat hier.

Bij het rekenen wordt gebruik gemaakt van RTC-Tools. Een introductiefilmpje over RTC-Tools staat op hier.

Zie de onderstaande pagina's voor informatie.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de projectleider Klaas-Jan van Heeringen.

Een introductiefilmpje over RTC-Tools staat op hier.