Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Doel van dit project is om op 3 aansprekende pilotlocaties in Amsterdam te onderzoeken hoe burgers waterkwaliteit in relatie tot gebruiksmogelijkheden (varierend van bv planten water geven tot zwemmen) inschatten wanneer zij door monitoring het watersysteem in hun buurt beter leren kennen, hoe monitoringsdata verzameld door burgers zich verhouden tot monitoringsdata verkregen door professionals en welke informatie burgers nodig hebben over waterkwaliteit om zelf te kunnen beslissen hoe zij het water kunnen gebruiken. Doordat waterkwaliteitsbeoordeling wordt gekoppeld aan functies die veelal bijdragen aan gezondheid in de stad, sluit dit project aan op het doel uit  KIC Duurzame deltasteden om wateropgaven te koppelen aan andere ontwikkelingen in de stad.  Daarnaast wordt door inzet van innovatieve sensoren voor het bepalen van pathogenen in water in combinatie met bronnenonderzoek een beter inzicht verkregen in waterkwaliteit in relatie tot gebruiksmogelijkheden en de fluctuaties hierin in ruimte en tijd. Dit project sluit hiermee tevens aan op de doelstelling uit het innovatiecontract Deltatechnologie (smart water systems) om slimmer en goedkoper waterkwaliteit te meten en modelleren. Zowel door deelname aan de monitoringscampagnes als via media-activiteiten en een rondreizende kunst-installatie over waterkwaliteit krijgt een brede groep burger bewustzijn en kennis over stedelijke waterkwaliteit en fluctuaties hierin op basis waarvan zij kunnen beslissen hoe zij het water kunnen gebruiken. Door de samenwerking tussen toegepaste kennisinstituten Deltares en Alterra, kunstenaar Pavel van Houten, Waternet en AMS wordt de best beschikbare kennis en ervaring met participatieve monitoring, kennisoverdracht aan burgers en waterkwaliteitsmonitoring gebundeld en kan voor het eerst een breed publiek bereikt worden.


Alle eindproducten zijn publiek beschikbaar gemaakt via deze website:

http://2017.hetschonewaterexperiment.nl/