Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Een groot deel van de suppleties vindt plaats in of nabij de kuststrook die door Natura2000 wordt beschermd. Betere kennis van de effecten van suppleties kan leiden tot vermijden of mitigeren en mogelijk zelfs tot versterken van gewenste natuurwaarden en ecosysteemdiensten. Als vervolg op het programma “Ecologisch gericht suppleren, nu en in de toekomst” wordt in dit deelproject invulling gegeven aan het onderzoek naar de lange termijn effecten van suppleren en maatregelen voor kustveiligheid op de ecologie van de Nederlandse kust. Het doel is om kennis te ontwikkelen over suppletiestrategieën die in de nabije toekomst kunnen bijdragen aan het kustbeheer in samenhang met het kustecosysteem.

...

Doel van dit deelprogramma is het ontwikkelen van kennis over de effecten van zandsuppleties op het kustecosysteem. De kennis wordt toegepast in programmeren, ontwerp en uitvoeren van suppleties om negatieve effecten te minimaliseren en positieve effecten te versterken. Deze werkwijze zal verankerd worden via vergunningen en beheerplannen in het kader van de wet natuurbescherming  door andere onderdelen van RWS en wordt opgenomen in de Handreiking suppleren.

Het huidige convenant met natuurorganisaties loopt t/m 2021. Het onderzoek gericht op Wadden en Duinen is in 2019 afgerond. Binnen het convenant rest daarna nog het onderdeel vooroever. Voor dit onderdeel is de leidende vraag of de ecologie ter plaatse van de vooroever (van strand tot -10 m NAP) gevoelig is voor suppleties en, zo ja, op welke manier