Child pages
 • De tool: Theorie

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin
Section
Column
width4%
Panel
borderColor#4997C7
bgColor#4997C7
titleBGColor#0048FF
borderWidth2px
titleBGColor#0048FF
borderStylesolid

Home

Column
width4%
Panel
borderColor#4997C7
bgColor#4997C7
titleBGColor#0048FF
borderWidth2px
titleBGColor#0048FF
borderStylesolid

Instrument

Column
width7%
Panel
borderColor#4997C7
bgColor#4997C7
titleBGColor#0048FF
borderWidth2px
titleBGColor#0048FF
borderStylesolid

Project informatie

Column
width4%
Panel
borderColor#4997C7
bgColor#4997C7
titleBGColor#0048FF
borderWidth2px
titleBGColor#0048FF
borderStylesolid

Software

Column
width4%
Panel
borderColor#4997C7
bgColor#4997C7
titleBGColor#0048FF
borderWidth2px
titleBGColor#0048FF
borderStylesolid

Archief

Column
width4%
Panel
borderColor#4997C7
bgColor#4997C7
titleBGColor#0048FF
borderWidth2px
titleBGColor#0048FF
borderStylesolid

Contact

...

{}
Wiki Markup
Card
Wiki Markup

{}{composition-setup}
Composition Setup
Wiki Markup
{deck:id=Modulen}
{card:label=Overzicht}
Wiki Markup
Deck of Cards
idModulen

Card
labelOverzicht

De werking van de Verkenner

...

Maatregelen spelen ook een belangrijke rol in de KRW-Verkenner. De gebruiker kan door middel van een user interface maatregelen opstellen en deze doorrekenen. Op dit moment kan de gebruiker emissie reducerende maatregelen en maatregelen op de ecologie invoeren en doorrekenen.

Wiki Markup
{card}
{card:label=Schematisatie}
Wiki Markup
Card

Card
labelSchematisatie

Anchor
Schematisatie
Schematisatie
Schematisatie

...

Section
Column
width50%

Een KRW-Verkenner schematisatie bestaat uit:

 • Water netwerk
  • oppervlaktewater (Waterlichamen);
  • afwateringsgebieden; en
  • onderlinge relatie (waterstromen)
 • Emissies
  • water; en
  • stoffen
 • Ecologische parameters
  • inrichting
  • beheer
 • Kaartmateriaal
Column
width50%

Wiki Markup
{card}
{card:label=Waterbalans}
Wiki Markup
Card

Card
labelWaterbalans

Waterbalans

De waterbalans wordt opgelost volgens een vooraf vastgelegd netwerk. Bronnen lozen geheel hun vracht op een oppervlaktewatereenheid (SWU) of een afwateringsgebied (Basin). Een afwateringsgebied loost zijn wateroverschot op een of meerdere oppervlaktewatereenheden. De verhouding tussen de ontvangende waterlichamen wordt vooraf vastgelegd. Een oppervlaktewatereenheid loost zijn wateroverschot vervolgens ook weer op een of meerdere waterlichamen. De hoofd-afstromingsrichting is hiermee vastgelegd.

...

Het stelsel vergelijkingen wordt eerst gereduceerd, door directe substitutie van vergelijkingen met slechts 1 onbekende. Dit wordt herhaald totdat er geen direct oplosbare vergelijkingen meer zijn. In fysische termen betekent dit dat lijnvormige strengen van segmenten die aan het "vermaasde" netwerk vastzitten opgelost worden. Het resterende stelsel wordt opgelost via directe matrixinversie volgens de LU-decompositie-methode. Deze aanpak is gekozen omdat directe matrixinversie voor grote stelsels (b.v. de landelijke applicatie, ca. 20 000 onbekenden) niet mogelijk is vanwege een te groot beslag op het interne geheugen. Bij de landelijke applicatie bleek dat de reductie van het stelsel door directe substitutie zeer effectief is en dat het resterende stelsel zeer beperkt was (enkele honderden onbekenden).

Wiki Markup
{card}
{card:label=Stofbalans}
Wiki Markup
Card

Card
labelStofbalans

Stofbalans

In de KRW-Verkenner wordt een vereenvoudigde beschrijving gegeven van het stoftransport door een gebied. Alle inkomende en uitgaande balansposten moeten vooraf aan de KRW-Verkenner worden opgegeven. De benodigde gegevens zijn te verkrijgen uit verschillende databronnen. Denk daarbij aan:

...

Daarnaast is de retentie ruimtelijk differentieerbaar door middel van een "Tag" aan een oppervlaktewater node of een basin.

Wiki Markup
{card}
{card:label=Ecologie}
Wiki Markup
Card

Card
labelEcologie

Anchor
Ecologie
Ecologie
Ecologie

...

Op dit moment is de ontwikkeling van rekenregels voor Rijkswateren nog in volle gang. De methodiek die hier gebruikt wordt is gebaseerd op ecotopen als rekeneenheden. Een waterlichaam bestaat hierbij uit verschillende ecotopen, die elk een specifieke soortenlijst bevatten. De soorten kunnen direct vertaald worden in EKR-scores door gebruik te maken van de KRW-maatlatten. Door een oppervlaktegewogen berekening te maken wordt een soortenlijst gegenereerd (macrofauna is hierbij een uitzondering) per waterlichaam en aan de hand hiervan wordt de EKR-score berekend. Een verandering in de ecotoopcompositie door bijvoorbeeld het nemen van een inrichtingsmaatregel heeft op deze manier effect op de EKR-score. Kijk bij Archief voor meer informatie.

Wiki Markup
{card}
{card:label=Maatregelen}
Wiki Markup
Card

Card
labelMaatregelen

Anchor
Maatregelen
Maatregelen
Maatregelen

...

Al naar gelang de wens van de gebruiker kan deze ervoor kiezen maatregelen generiek of juist locatiespecifiek toe te passen. Daarnaast heeft de gebruiker de mogelijkheid de maatregelen in de tijd in te plannen. Gecombineerde maatregelpakketten en "gestapelde maatregelen" kunnen worden doorgerekend. Voor zeer complexe maatregelpakketten, waarbij bijvoorbeeld ingrijpende hydrologische aanpassingen worden doorgevoerd of grote planologische ingrepen, waarbij bijvoorbeeld zowel effecten op emissies (locaties van emissiebronnen) en inrichtingsmaatregelen worden doorgevoerd, kan het noodzakelijk zijn om nieuwe databases voor de hydrologie, emissies of gebiedskenmerken in te lezen. Ook effecten van andere, niet specifiek ten behoeve van de KRW genomen maatregelen kunnen worden doorgerekend, mits ze een kwantificeerbaar effect hebben op hydrologie, emissies of gebiedskenmerken. Voorbeelden hiervan zijn maatregelen die mogelijk worden genomen in het kader van veiligheid en zoetwatervoorziening.

Wiki Markup
{card}
{card:label=Uitvoer}
Wiki Markup
Card

Card
labelUitvoer

Anchor
Monitoring
Monitoring
Uitvoer

De effecten van maatregelen en maatregelpakketten worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van kaarten, tabellen, diagrammen en rapportages. De nieuwe User Interface van de KRW-Verkenner zal de mogelijkheid hebben een aantal varianten te vergelijken. Hieronder is een voorbeeld te zien van de User Interface van de KRW-verkenner met een grafiek van de totale stikstof concentratie in een demo model.

Wiki Markup
{card}
{card:label=Overige}
Wiki Markup
Card

Card
labelOverige

Anchor
Monitoring
Monitoring
Monitoring

De primaire functie van de KRW-Verkenner is het doorrekenen van maatregelen en maatregelpakketten voor het behalen van de KRW doelstellingen. Deze functionaliteit is dan ook vooral bedoeld voor in de planfase van het beleidsproces, als hulpmiddel bij het opstellen van stroomgebiedbeheersplannen. Naast deze toepassing hebben de gebruikers de mogelijkheid gegevens uit eigen berekeningen of de monitoring te vergelijken met berekende waarden. Deze optie biedt uitgebreide mogelijkheden voor evaluaties, gebiedsanalyses of ijking. De gebruiker kan hierdoor gevoel ontwikkelen voor de mogelijkheden en beperkingen van de KRW-Verkenner. Een voorbeeld is de stikstofconcentratie: deze is voor een bepaald watersysteem of waterlichaam te berekenen met de KRW-Verkenner op basis van de bekende emissies, hydrologie en gebiedskenmerken, maar ook te meten op een specifieke monitoringslocatie in of nabij het betreffende watersysteem. Op basis van beide sporen kunnen uitspraken worden gedaan over de ecologische toestand. Het expliciet inzichtelijk maken van deze twee sporen in de KRW-Verkenner vergroot de mogelijkheid tot het opbouwen van systeemkennis en het analyseren van fouten of beperkingen in de berekeningen of aannames. Door de terugkoppeling met de ontwikkelaars van de KRW-Verkenner ontstaat een kennisbasis die gebruikers kan helpen in het gebruik van de KRW-Verkenner en die de verdere ontwikkeling van de KRW-Verkenner zal ondersteunen. Vanzelfsprekend kunnen niet alle monitoringsgegevens in brede zin op deze manier worden benut. Alleen die gegevens die een duidelijke relatie hebben met de stuurvariabelen of parameters die in de KRW-Verkenner berekeningen worden gebruikt, kunnen hier een rol spelen.

{}
Wiki Markup
Card

...

Section
Column
width40%

Column
width60%