Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Dit onderdeel richt zich op de cumulatieve effecten van suppleties, op lange en middellange termijn, op de ecologische processen in de vooroever van de Nederlandse kustzone. Het gaat hierbij met name om de effecten van suppleties op de fysische en morfologische karakteristieken van het habitat, en de effecten van veranderingen in die karakteristieken op de bodemdiergemeenschap, de visfauna en het functioneren van de ondiepe kustzone als kinderkamer voor vispopulaties. Er zijn de volgende elementen:

5A1. Dataverzameling en datamanagement

  • Bestaande data, uit in het verleden uitgevoerde surveys zijn in 2018 opgewerkt naar een standaard format (IMWA) en ontsloten via een database. Het gaat hierbij om data uit verschillende bronnen (Deltares, RWS, WMR), die ofwel direct in de database worden opgenomen ofwel beschikbaar worden gemaakt, bijvoorbeeld via webservices. Voor de uitvoering en de opzet van de database is aangesloten op de werkwijze en procedures rond datamanagement in andere mariene monitoringprojecten zoals Wozep, Zandmotor, PMR-NCV.
  • Reeds beschikbare, relevante modeldata worden ook verzameld worden om in de analyses gebruikt te worden
  • Nieuwe data komen beschikbaar uit de surveys van benthos en vis door WMR in 2017 en 2018.
  • Deltares is verantwoordelijk voor het opzetten van de database en het datamanagement, waarbij WMR verantwoordelijk is voor het beschikbaar maken van de eigen (WMR) data. 

5A2 Analyse processen vooroever

  • In 2018 is een start gemaakt met het identificeren van de meest relevante datasets. Daarnaast is onderzocht welke specifieke parameters nodig zijn en wat de meest geschikte statistische analysemethoden zijn.
  • In 2019 zullen de analyses en habitatmodellering verder uitgewerkt worden. Het uiteindelijke doel is te komen tot een betere verklaring van de variatie in biologische gegevens (benthos, vis) op basis van fysische/morfologische karakteristieken, waardoor met behulp van de gevonden relaties de (middel)lange termijn effecten van suppleties beter beschreven en voorspeld kunnen worden.

wordt gewerkt aan een habitatmodel om de relaties tussen fysische omstandigheden in de vooroever en de bodemdierengemeenschap te beschrijven. Tevens wordt in samenwerking met WMR gewerkt aan beter begrip van de relatie met de visgemeenschap in de kustzone. Het doel is deze kennis te gebruiken om de lange termijn effecten van suppleties te kunnen voorspellen.

Product:

  • Rapportage volgens afspraken convenant, zie MJP voor details