Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Auibutton
titleTerug naar hoofdpagina Piping
typesubtle
urlhttps://publicwiki.deltares.nl/display/HWBPPiping


Anchor
Top
Top

Info
iconfalse

Deze pagina geeft een overzicht van kennisontwikkelingen en hoe men hiermee om kan gaan.

Table of Contents

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.


Anchor
Top Publicatie Rode Draden
Top Publicatie Rode Draden


Divbox

Publicatie Rode Draden


View file
nameRodeDradenPipingMaart2022.pdf
height250

Rode Draden Piping

Het 'Rode Draden Piping' document is opgesteld in een samenwerking van de Innovatieversneller (DIV), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Rijkswaterstaat WVL en Deltares. Rondom piping vindt continue kennisontwikkeling plaats en worden maatregelen (door)ontwikkeld. Het document beschrijft de (gewenste) kennis- en innovatieontwikkelingen met de meeste impact op de reductie van overstromingskansen door piping. Het document biedt bovendien een overzicht van de recente ontwikkelingen en de fase waarin deze zich bevinden. De Rode Draden gaan uit van generieke gebiedsspecifieke kenmerken waardoor continu de nadruk ligt op toepassing van kennis en innovaties in de praktijk van beoordeling- en versterkingsprojecten. De Rode Draden zijn opgesteld voor zowel het mechanisme piping als voor versterkingsmaatregelen.

Het is een werkdocument dat jaarlijks  wordt aangepast met de resultaten van lopende onderzoeken. Een eerste versie is in 2020 in Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) techniek gepresenteerd. In 2022 zijn de Rode Draden in samenhang met de DIV aanpak piping aan ENW gestuurd.

Anchor
Top Vragen & Antwoorden
Top Vragen & Antwoorden


Divbox

Vragen & Antwoorden


Info
iconfalse

Zit je vraag er nog niet bij? Stel deze dan aan div@wsrl.nl.

Antwoorden met de status 'VOORLOPIG' zijn nog niet beoordeeld en vastgesteld door de redactieraad en waar nodig ook door de omringende expertgroep.

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.Kennis- en Innovatie (K&I) cafés

View file
nameK&ICafePiping.pdf
height250

K&I café Ontwikkelingen Piping van 10 maart 2022

Dit zijn de presentaties en de opname van het Kennis en Innovatiecafé Ontwikkelingen Piping van 10 maart 2022. Dit café was georganiseerd door hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), De Innovatieversneller (DIV), Rijkswaterstaat (WVL) en Deltares. Tijdens deze online bijeenkomst is een overzicht van het piping dossier gepresenteerd aan de hand van de Rode Draden Piping en hebben enkele projecten recente resultaten laten zien en is een voorproefje gegeven van wat er komend jaar aan kennisontwikkeling verwacht kan worden.

Anchor
Top Actuele kennisdocumenten
Top Actuele kennisdocumenten


Divbox

Actuele kennisdocumenten


View file
namefactsheet Beslisboom piping Meer nuance in de pipingopgave is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma(1).pdf
height250

Factsheet Beslisboom piping, 2019

Waterschap Rivierenland organiseerde samen met de POV Piping een werkplaats waar de pipingopgave voor het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg ter discussie werd gesteld. In drie bijeenkomsten is de rekenkundige pipingopgave beschouwd en genuanceerd, met praktijkinbreng door dijkbeheerders. Beleidsmatig gaven de taakhouder waterveiligheid en adviseurs vanuit het waterschap input. Tot slot brachten ook externe partijen hun expertise in.

In deze werkplaats is een beslisboom ontwikkeld. Daarbij wordt niet alleen naar de modeluitkomsten gekeken, maar ook naar de beheerderservaring, naar de kosten, naar de maakbaarheid en naar de geschatte invloed van kennistoename in de tijd. De ingecalculeerde verwachting is daarbij dat de benodigde verbetermaatregel  op den duur scherper kan worden bepaald, gebruik makend van doorgaande kennisontwikkeling na afronding van de POV Piping.  Op de strekkingen waar tot versterking nog sprake is van een veiligheidstekort moet de beheer- en calamiteitenorganisatie intussen tijdelijke beheermaatregelen inzetten.  Op basis van deze beslisboom kunnen we meer nuance en differentiatie in de pipingopgave aanbrengen, op voorwaarde dat er in de dijkversterkingsplannen wel ruimte is gereserveerd voor een (verticale) pipingmaatregel.

De beslisboom is ten slotte een prioriteringstool en niet een ontwerp-methodiek.

Anchor
Top Lopende kennis- en innovatieprojecten
Top Lopende kennis- en innovatieprojecten


Divbox

Lopende kennis- en innovatieprojecten


View file
namePvA Pipingproef Hedwige-Prosperpolder_v3_def.pdf
height150

Praktijkproef Piping in Getijdenzand (Hedwigepolder)

Dit plan van aanpak is opgesteld in opdracht van Waterschap Hollandse Delta door Fugro en Deltares in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogamma (HWBP) innovatieproject naar het effect van getijdenzand voor piping.

In het project worden schaalproeven en een praktijkproef bij de Hedwigepolder uitgevoerd om de daadwerkelijke sterke van getijdenzand tegen piping te bepalen, de (sterkte)-eigenschappen en het piping proces te karakteriseren en deze kennis te vertalen en toepasbaar te maken voor beoordelings- en versterkingsprojecten van waterkeringen.

Het project heeft een klankbordgroep en de producten worden intern en extern gereviewd.View file
name1220-164143.R08 Eindrapport Piping in getijdenzand_v3.0.pdf
height150

Eindrapport Piping in Getijdenzand (2023)

Dit eindrapport beschrijft de aanpak en onderbouwing waarmee het faalmechanisme piping in getijdenzand realistischer, en in dit geval daardoor scherper, kan worden beoordeeld op  basis van nieuwe beslisregels voor getijdenafzettingen. Deze aanpak is geschikt voor toepassing in beoordelings- en versterkingsprojecten van primaire waterkeringen in Nederland.

De resultaten van het onderzoek zijn tot stand gekomen in samenwerking tussen Deltares, Fugro en WSHD, waarbij alle producten in overeenstemming met de kwaliteitssystemen van deze partijen intern zijn beoordeeld. Daarnaast heeft collegiale toetsing plaatsgevonden binnen het projectteam en zijn de producten op inhoud en bruikbaarheid voorgelegd aan het expertteam die rondom het Hedwigeproject is opgericht. Daarnaast zijn de resultaten besproken en afgestemd met het begeleidingsteam van het HWBP, de BOI organisatie, het Adviesteam Dijkontwerp en het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). De beslisregels worden opgenomen binnen het landelijke Beheer- en Ontwerpinstrumentarium (BOI) voor primaire waterkeringen.View file
View file
nameENW-23-03 Advies aan ws Hollandse Delta inzake Handreiking Piping in getijdenzand.pdf
height150

ENW advies (2023)

Dit document bevat het ENW afvies over het eindrapport piping in getijdezand. Op hoofdlijnen is het ENW tevreden met het uitgevoerde onderzoek en de ontwikkelde aanpak. De uitgewerkte theorie (sterktefactor) is aannemelijk. Voor de toepassing heeft het ENW enkele adviezen voor het onderzoeksteam en het HWBP.

namePvA innovatieproject opbarsten (openbaar).pdf
height150

Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken (Reevediep)

Dit plan van aanpak is opgesteld door Deltares in samenwerking met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) innovatieproject Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken.

Om beter te begrijpen wat er precies in praktijk gebeurt bij het opdrijven en opbarsten van de deklaag achter de dijk en wat de vervolgprocessen zijn na het optreden van de faalmechanismen macrostabiliteit en piping worden deze daarbij integraal beschouwd. Hiermee wordt het denken en werken vanuit overstromingskansen verbeterd.

Het onderzoek bevat een literatuuronderzoek, numerieke modellen, schaalproeven in het laboratorium en een praktijkproef om werkhypothesen te toetsen en een rekenmodel te ontwikkelen dat vertaald wordt in handvatten en rekenregels voor de analyse van overstromingskansen van macrostabiliteit en piping. De handvatten zullen landen in handreikingen voor toepassing in de praktijk. De werkhypothese bij piping is dat bij deklagen vanaf ca. 3 m de kans op opbarsten, en daarmee op overstroming door piping, verwaarloosbaar is. De werkhypothese bij macrostabiliteit is dat bij deklagen dunner dan ca. 4 m bij opdrijven/opbarsten nog sterkte van de deklaag in rekening kan worden gebracht.

Het project heeft een klankbordgroep en de producten worden intern en extern gereviewd. Het PvA is door de klankbordgroep gereviewd en aan ENW Techniek gepresenteerd.

Anchor
Top Achtergronddocumenten
Top Achtergronddocumenten


Divbox

Achtergronddocumenten


View file
name1220-164143.R06 Analyserapport pipingproeven Hedwigepolder_v2.0_incl bijlagen.pdf
height150

Analyserapport grootschalige pipingproeven Hedwigepolder (2023)

Dit rapport betreft een achtergrondrapport bij het Eindrapport in Getijdezand. Het rapport geeft een overzicht van de analyseresultaten naar aanleiding van de grootschalige pipingproeven op natuurlijk afgezet getijdenzand in de Hedwigepolder

Het rapport tot stand gekomen in samenwerking tussen Deltares, Fugro en WSHD, waarbij alle producten in overeenstemming met de kwaliteitssystemen van deze partijen intern zijn beoordeeld. Daarnaast heeft collegiale toetsing plaatsgevonden binnen het projectteam en zijn de producten op inhoud en bruikbaarheid voorgelegd aan het expertteam die rondom het Hedwigeproject is opgericht.View file
name1220-164143.R07 Analyserapport kleine en medium schaalproeven_v2.0.pdf
height150

Piping in getijdezand - Hedwigeproef, analyse kleine- en medium schaal proeven (2023)

Dit rapport betreft een achtergrondrapport bij het Eindrapport in Getijdezand. Het rapport beschrijft de kleine en medium schaalproeven die zijn uitgevoerd binnen het Hedwigeproject. Twee kleine schaalproeven zijn uitgevoerd voorafgaand aan de veldproef om inzicht te krijgen in de pipinggevoeligheid van het getijdenzand in de Hedwigepolder. De overige proeven zijn uitgevoerd na afloop van de veldproef. Tezamen met eerder uitgevoerde schaalproeven op getijdenzand en het Vijfhuisterdijkproject resulteert dit in een dataset die aanvullend op de veldproeven in de Hedwigepolder gebruikt wordt voor het vaststellen van de pipinggevoeligheid van getijdenzand, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen getijdenplaat- en getijdengeulafzettingen.

Het rapport tot stand gekomen in samenwerking tussen Deltares, Fugro en WSHD, waarbij alle producten in overeenstemming met de kwaliteitssystemen van deze partijen intern zijn beoordeeld. Daarnaast heeft collegiale toetsing plaatsgevonden binnen het projectteam en zijn de producten op inhoud en bruikbaarheid voorgelegd aan het expertteam die rondom het Hedwigeproject is opgericht.View file
name2022-02-02 memo DIV piping GZB voor behandeling in ENW techniek 11 feb 2022 v3.pdf
height150

2022-02-02 memo DIV piping voor behandeling in ENW techniek 11 feb 2022

Het memo geeft een overzicht van de Rode Draden Piping en presenteert de aanpak en structuur die DIV voor piping heeft ontwikkeld. De structuur en documenten die daarvoor worden ontwikkeld is toegelicht, en de activiteiten die vanuit de Innovatieversneller in 2022 worden voorzien zijn beschreven. Daarna wordt kort ingegaan op de Grofzandbarrière (GZB), één van de innovatieve maatregelen die in het HWBP programma worden ontwikkeld om de overstromingskans door piping te reduceren. Tot slot wordt aan de Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) gevraagd om op deze aanpak voor piping te reflecteren en wordt advies gevraagd over de ontwikkeling van de GZB.View file
nameEindrapportage_Pipingproef_Vijfhuisterdijk_Fugro_Deltares_def.pdf
height150

Pipingproef Vijfhuisterdijk - Eindapportage (2021)

Dit rapport is opgesteld in opdracht van Wetterskip Fryslân (WF) door Fugro en Deltares in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogamma (HWBP) innovatieproject naar het effect van getijdenzand voor piping.

Het Vijfhuisterdijk project bevat een grootschalige veldproef om de overstromingsbestendigheid van een waterkering op getijdenzand tegen piping te onderzoeken. Deze proef is gebruikt om de reeds opgedane kennis te valideren en verder te brengen voor toepassing binnen beoordelings- en versterkingsprojecten. Dit rapport geeft de resultaten weer van dit onderzoek.

Het rapport is intern en extern gereviewd.