Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Auibutton
titleTerug naar hoofdpagina Piping
typesubtle
urlhttps://publicwiki.deltares.nl/display/HWBPPiping


Anchor
Top
Top

Info
iconfalse

Deze pagina geeft een overzicht van kennisontwikkelingen en hoe men hiermee om kan gaan.

Table of Contents

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.


Anchor
Top Publicaties
Top Publicaties


Divbox

Publicaties


View file
name2023-06-06_Publicatie_Filtertechnieken_versie_advies_ENW.pdf
height250

Publicatie Filtertechnieken

Dit document gaat in op de generieke technische aspecten die van belang zijn bij het ontwerp, uitvoering en beheer van filtertechnieken als pipingmaatregel. De publicatie biedt hulpmiddelen voor het generieke ontwerp van verschillende filtertechnieken en geeft aan hoe daarbij omgegaan kan worden met onzekerheden.

Een filtertechniek is een pipingmaatregel die water doorlaat, maar zandtransport tegenhoudt. De filtertechniek voorkomt daarmee dat het terugschrijdende erosiekanaal kortsluiting maakt. Het toepassen van een filtertechniek als pipingmaatregel voorkomt dus niet zozeer het ontstaan van het erosiekanaal, maar het voorkomt dat het erosiekanaal doorschiet onder de dijk en daarmee kortsluiting veroorzaakt.

Aan ENW is een advies gevraagd over deze publicatie, eind 2023 wordt een update verwacht waarin de adviezen van ENW worden verwerkt. 


View file
name2023-06-08 OBOR-VZG v1.0 incl. bijlage 5.pdf
height250

OBOR-VZG

Door Waterschap Drents Overijsselse Delta is in 2022 het initiatief genomen om de OBOR-VZG (Ontwerp- Beoordeling- en Onderhoudsrichtlijn Verticaal Zanddicht Geotextiel) op te stellen. Deze OBOR geeft voor het VZG de benodigde handvatten voor ontwerpers en beheerders om deze techniek toe te passen in dijkversterkingen en te beoordelen in veiligheidsbeoordelingen. Dit document is een vervolg op de eerdere publicaties van het Verticaal Zanddicht Geotextiel die door de POV-piping zijn opgesteld. Het doel van deze OBOR-VZG is om de toepassing van de (innovatieve) techniek mogelijk te maken.

Aan ENW is een advies gevraagd over deze publicatie, eind 2023 wordt een update verwacht waarin de adviezen van ENW worden verwerkt. 


View file
name11200952-070-GEO-0002_v2.0-Ontwerp grofzandbarriere pilot Gameren.pdf
height250

Ontwerp grofzandbarrière pilot Gameren

Dit rapport is opgesteld in opdracht van Waterschap Rivierenland door Deltares in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) innovatieproject naar de haalbaarheid van een grofzandbarrière (GZB) als pipingmaatregel voor Gameren bij Waterschap Rivierenland. 

Het betreft een locatie specifieke ontwerp en beoordelingsrichtlijn voor de toepassing van een GZB bij Gameren. Ingegaan wordt op de foutenboom en veiligheid analyse. Deze richtlijn is naar verwachting ook elders in het rivierengebied toepasbaar.

Het haalbaarheidsonderzoek is begeleid door een klankbordgroep, en deze richtlijn is voorgelegd aan Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW). Gedurende 2022-2023 wordt de GZB doorontwikkeld en wordt gewerkt aan een generieke Ontwerp- en Beoordelingsrichtlijn (OBR) voor de GZB in het Sterke Lekdijken project van Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden.


Anchor
Top Vragen & Antwoorden
Top Vragen & Antwoorden


Divbox

Vragen & Antwoorden


Info
iconfalse

Zit je vraag er nog niet bij? Stel deze dan aan Vragen aan De Innovatieversneller kunnen worden gestuurd naar div@wsrl.nl. Antwoorden met de status 'VOORLOPIG' zijn nog niet beoordeeld en vastgesteld door de redactieraad en waar nodig ook door de omringende expertgroepVragen over piping worden door het strategieteam Piping opgepakt. Zij nemen contact op met de vragensteller. Soms kan direct een antwoord worden gegeven, in andere gevallen wordt de vraag voorgelegd aan een expert of in een workshop besproken. De antwoorden en memo’s worden, nadat deze zijn gereviewd en besproken in het strategieteam, op deze WIKI van De Innovatieversneller gepubliceerd.

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.

Gerede vragen

Panel
titleColorwhite
titleBGColorsteelblue
titleWat zijn de ervaringen met de grofzandbarrière en welke ontwikkelingen worden voorzien?

Op 1 februari 2024 is deze vraag besproken in een bijeenkomst over de grofzandbarrière (GZB) in Den Bosch. Er vonden werksessies plaats over 'Beheer & Onderhoud' en 'Ontwerp & Uitvoering', en in de middag stond de vraag centraal: 'Hoe nu verder met de GZB?'. Onder Achtergronddocumenten kun je het verslag van deze bijeenkomst en de presentaties vinden. Een aantal vraagstukken wordt opgepakt in het innovatieproject 'Grofzandbarrière'. Het doel van dit project is het vergroten van het toepassingsgebied van de GZB binnen HWBP in het algemeen en specifiek over het doorontwikkelen van de GZB binnen Programma Sterke Lekdijk.

Lopende vragen

Panel
titleColorwhite
titleBGColorsteelblue
titleHoe kunnen kunststof filterschermen doorontwikkeld worden?

Door HDSR is DIV in 2023 gevraagd mee te denken en werken aan de doorontwikkeling van kunststof (prolock) filterschermen.

Panel
titleColorwhite
titleBGColorsteelblue
titleHoe kan de grofzandbarrière toegepast worden als innovatieve pipingmaatregel?

De grofzandbarrière is als versterkingsmaatregel toegepast bij Gameren en Stad Tiel. Op het project Sterke Lekdijk (Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden) wordt binnen CUB de GZB verder doorontwikkeld. Het project heeft DIV gevraagd mee te helpen. In het project wordt getracht de uitvoerbaarheid en beheersbaarheid van de constructie te verbeteren. Daarnaast hebben ook de projecten TIWA (Rivierenland) en Ravenstein-Lith (Aa en Maas) de maatregel in overweging en zullen waar mogelijk aanhaken bij de ontwikkelingen binnen het innovatieteam op CUB.  DIV zal de ervaringen uit deze projecten gebruiken voor een update van de bestaande ontwerp- en beoordelingsrichtlijn uit 2022.

Anchor
Top Actuele kennisdocumenten
Top Actuele kennisdocumenten


Divbox

Actuele kennisdocumenten


Anchor
Top Lopende kennis- en innovatieprojecten
Top Lopende kennis- en innovatieprojecten


Divbox

Lopende kennis- en innovatieprojecten


Anchor
Top Achtergronddocumenten
Top Achtergronddocumenten


Divbox

Achtergronddocumenten

View file
nameVerslaglegging expertsessie GZB 01022024.pdf
height250
View file
nameAan de slag met GZB - Beheer & Onderhoud.pdf
height150
View file
nameAan de slag met GZB - Ontwerp & Uitvoering.pdf
height150

Expertsessie GZB - 1 februari 2024

Op donderdag 1 februari 2024 vond een expertsessie GZB plaats, op initiatief van de waterschappen Aa en Maas en Rivierenland en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hiernaast zijn de presentaties van de werksessies opgenomen, samen met het verslag.