Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Auibutton
titleTerug naar hoofdpagina Dijkerosie
typesubtle
urlhttps://publicwiki.deltares.nl/display/HWBPBekleding/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Bekleding


Anchor
Top
Top

Info
iconfalse


Table of Contents

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.
Divbox

Publicatie Rode Draden


View file
nameRode draad overstroming door dijkerosie_v10_HWBP.pdf
height250

Rode draad overstroming door dijkerosie

Rondom bekledingen/dijkerosie vindt continue kennisontwikkeling plaats en worden innovaties en kennis (door)ontwikkeld. Het 'Rode draad overstroming door dijkerosie' document beschrijft de (gewenste) kennis- en innovatieontwikkelingen met de meeste impact op de reductie van overstromingskansen door dijkerosie. Het document biedt bovendien een overzicht van de recente ontwikkelingen en de fase waarin deze zich bevinden. De rode draden gaan uit van generieke gebiedsspecifieke kenmerken waardoor continu de nadruk ligt op toepassing van kennis en innovaties in de praktijk van beoordeling- en versterkingsprojecten. Het document is opgesteld in een samenwerking van DIV, HWBP, Rijkswaterstaat WVL en Deltares en wordt jaarlijks aangepast met de resultaten van lopende onderzoeken.  

De rode draad overstroming door dijkerosie is een conceptversie die dit jaar nader wordt uitgewerkt. Heb je op- of aanmerkingen, aanvullingen, voel je vrij deze door te geven aan d.smeenge@zuiderzeeland.nl Divbox

Actuele kennisdocumenten


View file
nameDubbele+Dijk+-+EXTERN+Evaluatierapport.pdf
height250

Evaluatierapport Dubbele Dijk

Niet één, maar twee dijken borgen de veiligheid van het achterland. Eén van beide keringen is de primaire kering. Tussen beide dijken ontstaat een nieuw zone die kan worden ingericht voor zilte landbouw, natuur en/of recreatie. Het concept heeft drie varianten: bestaande dijk met achterlandkering, bestaande dijk met voorlandkering of golfbreker en bestaande dijk met ervoor liggende schermdijk. Toetsingscriteria en ontwerp stonden centraal in het onderzoek.

Divbox

Lopende kennis- en innovatieprojecten


Raamwerk Dijkerosie

Beschrijving: Teneinde de overstromingskans ten gevolge van de diverse dijkerosieprocessen beter in te kunnen schatten, wordt in 2024 een vervolg gemaakt met de opstelling van een raamwerk waarin ná de diverse initiële mechanismen ook de mogelijke vervolgprocessen worden beschouwd, tot en met de ontwikkeling van een bres (doorbraak).

Het raamwerk focust op de beschrijving van de fysische processen die kunnen optreden, waarbij geldt dat er meerdere processen kunnen optreden die uiteindelijk allemaal tot een bres kunnen leiden. Aan de hand van casussen wordt dit concreet gemaakt voor uiteenlopende typen dijken in verschillende gebieden.

Na de fysische beschrijving volgen pas de schematisering, modellering en doorrekening met concrete parameterwaarden. Het raamwerk helpt daarbij om kennisleemtes te identificeren (Voor welke onderdelen is er (nog) geen model? Hoe breed is de empirische basis waarop modellen zijn gekalibreerd? Welke versimpelingen vinden plaats en in hoeverre beschrijven deze de werkelijkheid? Enz.)

Het mag duidelijk zijn dat dit een groeidocument is, omdat de kennis en modellering ten aanzien van vervolgprocessen sterk in ontwikkeling zijn.

Kansen of belangrijkste conclusies: Het document (tussenproduct eind 2023) biedt een overzicht van de inmiddels beschikbare inzichten in de fysische processen van dijkerosie tot en met bresontwikkeling. Hiermee zijn bepaalde faalpaden als meest kansrijk aan te merken, terwijl ook bepaalde vervolgprocessen uitgesloten zullen kunnen worden, afhankelijk van het verhaal van de dijk. In 2024 vindt verdere uitwerking plaats, evenals toepassing in cases.

Toepassingsgebied innovatie/kennisontwikkeling: Deze kennis is generiek toepasbaar.

Contactpersoon: Myron van Damme (RWS-WVL) en André Koelewijn (Deltares)

Divbox

Lopende kennis- en innovatieprojecten

Info

Disclaimer: De Innovatieversneller wiki is in ontwikkeling. De onderstaande tekst geeft een beschrijving en eerste beeld van de bruikbaarheid van de kennisontwikkeling/innovatie. De komende periode zal gericht zijn op het uitbreiden en aanvullen van de tekst, status, planning en het opnemen van de tools, rapportages en handreikingen indien beschikbaar.

Grondgestuurd Ontwerpen

Beschrijving: De Projectoverstijgende Verkenning Dijkversterking met Gebiedseigen Grond (POV-DGG) stimuleert en faciliteert het gebruikt van gebiedseigen grond bij dijkversterkingsprojecten. Het toepassen van lokaal beschikbare grond is duurzaam, omdat deze wordt hergebruikt en de transportafstanden worden beperkt. Voor toepassing van lokale grond heeft de POV-DGG een Kansenscan en Technisch Kader ontwikkeld.

De Kansenscan is een handig instrument om vroegtijdig mogelijkheden in beeld te brengen om de grondbalans lokaal te sluiten, door het doorgaans grondvragende dijkversterkingsproject te combineren met een grondleverend project in de omgeving. De kansenscan werkt als een drietrapsraket en bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  1. Kansenscan op riviertakniveau, op basis van open source data
  2. Kansenscan op projectniveau, waarbij vooral gekeken wordt naar de verschillende opgaven in het gebied
  3. Kansenscan op projectniveau waarbij de relevante parameters van de gebiedseigen grond scherper in beeld worden gebracht en de onzekerheden worden verkleind.

In het Technisch Kader Grondgestuurd Ontwerpen is toegelicht wat de technische kansen en mogelijkheden zijn voor het toepassen van gebiedseigen grond in dijkversterkingen. In dit Technisch Kader wordt met name gekeken naar de technische eigenschappen van klei en hoe deze functioneel ingezet kunnen worden in het ontwerp. Gebiedseigen klei voldoet namelijk veelal niet aan alle eisen die stan­daard worden gesteld aan dijkenklei vanuit een richtlijn-gestuurd ontwerp. Toegelicht wordt hoe onderbouwd van deze eisen kan worden afgeweken. Extra aandacht is besteed aan het onderbouwd afwijken van de erosiebestendigheidseisen voor een kleibekleding bij het gebruik van gebiedseigen klei in de deklaag en/of de dijkkern.

Begin met een kansenscan: Voor de Kansenscan geldt dat de eerste twee niveaus het meest efficiënt zijn als ze al voor de verkenningsfase worden toegepast. Het derde niveau kan worden ingezet zodra de projectscope is vastgesteld. Nadat de projectscope, met daarin de opgaven waarmee de dijkversterking mogelijk gecombineerd kan worden gereed is, kan met behulp van het Technisch Kader de scan op het derde niveau worden ingezet om op het benodigde detailniveau de grondparameters en risico’s verder in beeld te brengen.

Voor het verant­woord kunnen toepas­sen van grond die niet aan de strikte standaardeisen voldoet kan worden onderzocht of:

  1. Onderbouwd van de standaardeisen kan worden afgeweken.
  2. Het ontwerp aan de beschikbare partij grond kan worden aangepast.
  3. De grond kan worden opgewaardeerd.
  4. Het beheer en onderhoud anders kan worden aangepakt.

Van deze mogelijkheden zijn voorbeelden beschikbaar hoe dit in dijkversterkingsprojecten is toegepast en geverifieerd. Het is uiteraard ook mogelijk dat na het doorlopen van deze stappen de partij grond toch niet kan worden toegepast in de dijkversterking. In dergelijke gevallen kan worden nagegaan of de grond elders kan worden toegepast.

Toepassingsgebied innovatie/kennisontwikkeling: Bovengenoemde aanpak geldt in beginsel voor alle grondsoorten, faalmechanismen en dijk­typen. Speciale aandacht is besteed aan dijkerosie van gebiedseigen klei in zowel de deklaag als in de kleikern, en zowel voor laagbe­las­te rivier­dijken als voor hoogbelaste zeedijken. In Storylines is beschreven hoe deze kennis in dijkversterkingsprojec­ten in de achtereenvolgende projectfasen is ontwikkeld, toegepast en geverifieerd.

Contactpersonen: Martin van der Meer (POV DGG), Arjan Kooij (POV DGG)

Nadere informatie: Link naar de Kansenscan, het Technisch Kader en de Storylines.

Terug naar boven

DivboxAchtergronddocumentatie