Child pages
  • Rivierprik - Lampetra fluviatilis

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migration of unmigrated content due to installation of a new plugin

Ecological knowledge base

Scrollbar

Rivierprik - Lampetra fluviatilis

Algemeen

Section
Column
width80%

Algemene kenmerken

 

Naam soort(en)groep

Rivierprik - Lampetra fluviatilis

Regio

Nederland, West Europa, Oostzee

Watersysteem

zee, rivieren

Natuurparameter

vissen

HR nr

H1099

Factsheet opgemaakt door

K.E. van de Wolfshaar

Column
width20%

Foto: fish.com.ua/

Habitat beschrijving

Algemeen voorkomen

Verspreiding in de kustwateren en aangrenzende rivieren van West-Europa, de Oostzee en Zuid-Noorwegen to het westelijke bekken van de Middellandse Zee. Adulten verblijven in riviermondingen en kustwateren. In Nederland ligt het centrum van het verspreidingsgebied, met name in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren. Door de aanleg van stuwen en dammen is de populatie sterk achteruit gegaan. De Rivierprik wordt tegenwoordig nog het meest aangetroffen in de grote rivieren. De exacte verspreiding is echter niet bekend; anders dan de Zeeprik wordt deze vis bijvoorbeeld haast niet in netten en fuiken gevangen #2.

Voedselhabitat en strategie

De adult zijn parasitair op andere vissen, larven voeden zich met micro-organismen #2.

Reproductie en migratie

Anadrome trekvis. Paaitrek naar zoet water begint in de herfst (sept-okt) en duurt tot in het voorjaar. De paaigronden zijn in het algemeen onbeschaduwd en de bodem bestaat uit zand of grind, met een voorkeur voor diepere plaatsen in snelstromend water. Larven blijven enkele weken op de paaigronden voor ze met de stroom mee naar gebieden met zachtere bodem worden vervoerd #1. Over de voortplantingsplaatsen is weinig bekend: de larven leiden een onopvallend bestaan in de rivierbodem en zijn bovendien moeilijk herkenbaar. We moeten het doen met incidentele waarnemingen. Langs de Limburgse Maas is de soort gevonden in de zijriviertjes Roer en Geul, zodat daar waarschijnlijk paaiplaatsen liggen. In de Drentsche Aa zijn de laatste jaren enkele paairijpe exemplaren aangetroffen, wat aannemelijk maakt dat ook deze beek als paaigebied wordt gebruikt. Het lijkt erop dat de soort zich in ons land in dit verband wat anders gedraagt dan elders; in andere delen van Europa liggen de paaigronden vooral in midden- en bovenlopen van de grotere rivieren #1.

Leeftijd en mortaliteit

Vanaf een leeftijd van 7 a 8 jaar wordt er gepaaid #4.

Response functies

Hieronder zijn response functies gegeven over algemene kenmerken van het habitat van de Rivierprik. Tevens is er een aanvullende dosis-effect relatie, specifiek voor het paaigebied.
Op literatuur gebaseerde relaties over de passeerbaarheid van stuwen en dammen voor de Rivierprik ontbreken op dit moment. De response functies die hier gegeven zijn gebaseerd op schatting en kunnen een te positief beeld geven. De functies over de paseerbaarheid zijn niet soort specifiek!

Stroomdiagram

Wiki Markup
{flowchart}graph[
rankdir=LR]
nodesep=0.5
"node0" [
label = "Gemiddelde maximum water temperatuur| Aanwezigheid luwten met detritus| Gemiddeld minimum zuurstofgehalte| Substraat| Waterdiepte"
shape = "record"
];

"node3" [
label = "HGI algemeen"
shape = "record"
];

"node0":f1-> "node3" [style=italic,label="minimum"]
[
id = 2
];

{flowchart}


Wiki Markup
{flowchart}graph[
rankdir=LR]
nodesep=0.5
"node0" [
label = " Substraat"
shape = "record"
];

"node3" [
label = "HGI paaigebied"
shape = "record"
];

"node0":f1-> "node3" [style=italic,label="minimum"]
[
id = 2
];

{flowchart}


Wiki Markup
{flowchart}graph[
rankdir=LR]
nodesep=0.5
"node0" [
label = "Barriere stroomopwaarts|Barriere stroomafwaarts"
shape = "record"
];

"node3" [
label = "HGI migratie"
shape = "record"
];

"node0":f1-> "node3" [style=italic,label="minimum"]
[
id = 2
];

{flowchart}


Algemene response functies

Section
Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabeltemperatuur
dataOrientationvertical
titleGemiddelde maximum watertemperatuur
typexyline
yLabelHGI
domainAxisLowerBound10

temperatuur

HGI

14

0

15

0.2

18

1

21

1

24

0.3

27

0.1

30

0

Referentie: #3

Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabelaanwezigheid
dataOrientationvertical
titleAanwezigheid luwten met detritus
typebar
yLabelHGI

aanwezigheid

HGI

geen

0

weinig

0.15

matig

0.4

redelijk

0.7

veel

1

Referentie: #3

Section
Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabelzuurstofgehalte (mg/L)
dataOrientationvertical
titleGemiddeld minimum zuurstofgehalte
typebar
yLabelHGI

zuurstofgehalte (mg/L)

HGI

0

0

4

0

10

1

> 10

1

Referentie: #3

Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabelsubstraat
dataOrientationvertical
titleSubstraattype
typebar
yLabelHGI

substraat

HGI

slib

0

slib/zand

0.1

fijn/grof zand

1

grof zand/kiezel

0.3

kiezel

0

Referentie: #3

Section
Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabeldiepte (m)
dataOrientationvertical
titleWaterdiepte
typebar
yLabelHGI

diepte (m)

HGI

0.01 - 0.3

1

> 0.3

0

Referentie #4

Response functie specifiek voor paaigebied

Section
Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabelaanwezigheid kiezel
dataOrientationvertical
titleSubstraat paaigebied
typebar
yLabelHGI

aanwezigheid kiezel

HGI

geen

0

weinig

0.1

matig

0.35

redelijk

0.65

veel

1

Referentie: #2

Section
Column
width50%

Response functie voor migratie

barriere

HGI stroomopwaarts

HGI stroomafwaarts

spuisluis

0.5

1

scheepvaartsluis + stuw + vistrap

0.7

1

scheepvaartsluis + stuw + waterkrachtcentrale + vistrap

0.7

0.7

NB: Na 2007 moeten alle stuwen van vistrappen zijn voorzien.
Referentie: Expert Judgement Jan Kranenbarg

Onzekerheid en validatie

(warning) Deze rekenregels zijn niet gevalideerd.

Toepasbaarheid

Deze relaties zijn geschikt voor het berekenen van de habitat geschiktheid van de Rivierprik in de kustwateren en aangrenzende rivieren. De relaties zijn niet gevalideerd. Aanvullende informatie is noodzakelijk, met name als de relaties ook voor gebieden buiten Nederland gebruikt gaan worden.

Voorbeeld project

Voor deze response functies is geen voorbeeldprojekt aanwezig.

Referenties

1

Anchor
1
1
http://www.minlnv.nl/natura2000
2
Anchor
2
2
Klein Breteler J.G.P. en Kranenbarg, J.. Gidssoortenmatrix Ecologische Netwerkstudies: annex vis. Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein. OVB Onderzoeksrapport 87: 56 pp + 6 bijlagen. 2000
3
Anchor
3
3
OVB rapport 1995 (details onbekend)
4
Anchor
4
4
WL | Delft report. T2033. 1996