Child pages
 • De tool: Theorie

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 

Image Removed

HTML
< <!--Hide
page title-->
<style>
#title-heading
{ 
display:none;
}
.page-metadata
{
display:none;
}


</style>


De

Tool

tool: Theorie

 


Deck of Cards
idTheorie tabs
Software

De werking van de Verkenner

In onderstaand figuur is een stroomschema van de KRW-Verkenner weergegeven. Het begint met een schematisatie van een (stroom)gebied. Daarin neemt de gebruiker van de KRW-Verkenner een aantal zaken op, zoals:

 • De afwateringsgebieden en waterlichamen;
 • de koppelingen tussen de verschillende waterlichamen (routing);
 • de emissies van water en stoffen; en
 • kenmerken ten aanzien van de inrichting en het beheer van de waterlichamen.

Image Removed

Deze informatie wordt bij een berekening gestuurd naar een waterbalans die waterstromen tussen de verschillende waterlichamen en afwateringsgebieden berekend.
Vervolgens wordt de stofbalans berekend. Aan waterstromen worden emissies van stoffen toegekend. In de waterlichamen kan vervolgens nog retentie plaatsvinden van stof. Dit is in de stofbalans opgenomen door middel van een eerste orde afbraakproces.
Na de stofbalans kan de ecologische module een berekening uitvoeren. Naast de concentraties van onder andere nutriënten op de waterlichamen worden kenmerken van de waterlichamen zelf meegenomen.

De ecologie binnen de KRW-Verkenner speelt een grote rol. De KRW-Verkenner bevat daarom een ecologische module voor de regionale wateren die op basis van chemische variabelen en inrichtingsvariabelen de EKR score kan bepalen.

Voor de grote landelijke wateren is een andere ecologische methode ontwikkeld. Deze methode maakt gebruik van ecotopen. Een ecotoop heeft vervolgens een oppervlakte en een soortenlijst. Daarmee is het mogelijk om via de natuurlijke maatlat de EKR score te bepalen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de uitkomsten van de stofbalans en de ecologische module om te zetten naar een maatlat. Vervolgens kunnen de resultaten gepresenteerd worden in een kaart, een rapport of worden geëxporteerd naar bijvoorbeeld Microsoft Excel voor verdere verwerking.

Maatregelen spelen ook een belangrijke rol in de KRW-Verkenner. De gebruiker kan door middel van een user interface maatregelen opstellen en deze doorrekenen. Op dit moment kan de gebruiker emissie reducerende maatregelen en maatregelen op de ecologie invoeren en doorrekenen.

Card
 
Card
labelSchematisatie
 
AnchorSchematisatieSchematisatieSchematisatieGebiedskenmerken, emissies en waterbalansen worden gebruikt als input voor de KRW-verkenner. Voor de invoer


Card

Ontwikkelingen

idSchematisatie
labelSchematisatie


Section


Column
width5%

 


Column
width60%

 

Een KRW-Verkenner schematisatie bestaat uit:

 • Gebiedskenmerken
  • oppervlaktewater (waterlichamen)
  • afwateringsgebieden
  • onderlinge relatie (waterstromen)
 • Emissies
  • water
  • stoffen
 • Ecologische parameters
  • inrichting
  • beheer
 • Kaartmateriaal (zoals shapes)

Voor de invoergegevens maakt de KRW-Verkenner waar mogelijk gebruik van externe databases met beschrijvingen van de hydrologie, emissies en kenmerken van waterlichamen.

Hydrologische informatie kan worden onttrokken aan bestaande SOBEK-toepassingen voor waterkwantiteit of andere waterkwantiteitsmodellen. De emissiegegevens kunnen worden onttrokken aan de EmissieRegistratie, al dan niet in combinatie met de EmissieModule. Overige

Zo kan hydrologische informatie opgehaald worden van bestaande waterkwantiteitsmodellen (bijvoorbeeld SOBEK), emissiegegevens van de EmissieRegistratie en overige gegevens, zoals de inrichting van een waterlichaam of de verstuwingsgraad

worden uit

van lokale databases van waterbeheerders

gehaaldsectioncardlabelWaterbalans

.

 


Column
width
50%

Een KRW-Verkenner schematisatie bestaat uit:

 • Water netwerk
  • oppervlaktewater (Waterlichamen);
  • afwateringsgebieden; en
  • onderlinge relatie (waterstromen)
 • Emissies
  • water; en
  • stoffen
 • Ecologische parameters
  • inrichting
  • beheer
 • Kaartmateriaal
5%

 


Column
width30%

Image Added
50%
Card
idWaterbalans
labelWaterbalans


Section


Column
width
5%

Image Removed

Card

 


Column
width
60%

 

Waterbalans

De waterbalans wordt opgelost volgens

Op een vooraf vastgelegd netwerk

. Bronnen lozen geheel hun vracht

lozen waterbronnen (afwateringsgebieden, RWZI's etc) op een oppervlaktewatereenheid (SWU) of een afwateringsgebied (Basin). Een

afwateringsgebied loost zijn

SWU of een Basin loost eventueel wateroverschot op een of meerdere

oppervlaktewatereenheden. De verhouding tussen de ontvangende waterlichamen wordt vooraf vastgelegd. Een oppervlaktewatereenheid loost zijn wateroverschot vervolgens ook weer op een of meerdere waterlichamen.

SWUs. De verdeling van het te lozen water is van te voren vastgelegd. De hoofd-afstromingsrichting is hiermee vastgelegd.

Naast de hoofd-afstromingsrichting kan,

waarbij de door het watersysteem worden getransporteerd, kunnen ook

door middel van vaste debieten tussen

oppervlaktewatereenheden

SWUs onderling en tussen

waterlichamen

SWUs en

afwateringsgebieden worden opgelegd. Op deze manier kan er ook water

Basinswaterlichamen en afwateringsgebieden, een waterbeweging tegengesteld aan de hoofd-afstromingsrichting

stromen

worden opgelegd. Dit is bijvoorbeeld

van belang bij de inlaat

nodig bij het inlaten van water of bij doorspoeling.

De

werking van het transport van water- en stoffen in de KRW-Verkenner kan worden uitgelegd met het onderstaande eenvoudige voorbeeld..

Image Removed

Drie van de bronnen ‘lozen’ op het afwateringsgebied, drie op het onderste waterlichaam. Daarnaast wordt er water ingelaten om

figuur hiernaast illustreert een klein watertransport netwerk. In dit figuur lozen drie bronnen op een Basin en drie bronnen op een SWU. Om het peil in het

afwateringsgebied

Basin te kunnen handhaven, wordt er water ingelaten. Dit water wordt vanuit het bovenste

waterlichaam

SWU ingelaten. De waterbalans van het

afwateringsgebied wordt

Basin is dan: 50 + 80 + 200 vanuit de bronnen, plus 40 inlaatwater. De totale stroom van het

afwateringsgebied

Basin naar het

waterlichaam wordt

SWU is dan 370 (hierbij

even voorbijgaand aan

uitgaande stromen als verdamping en wegzijging negerend). De waterbalans van het

onderste

SWU waterlichaam wordt dan: 370 + 8 + 20 + 50 + 40 – 40, waarmee het debiet van het onderste naar het bovenste

waterlichaam

SWU uitkomt op 448.

Bij het vastleggen van dergelijke retourstromen in het netwerk van waterlichamen en afwateringsgebieden is het van belang deze als een absoluut debiet op te geven.

wabacore

De waterbalans module wordt gevormd door de


Column
width5%

 


Column
width30%

Image AddedSection


Column
width5%

 


Column
width60%

Wabacore

Het rekenhart van de waterbalans is het programma Wabacore. Dit is een steady state waterbalansen model

die

en is voor de

verkenner is

KRW-Verkenner opgezet als pre-processor voor de stofbalans.

De rekenkern krijgt

Op basis van de user interface, krijgt Wabacore de volgende informatie

van de user interface

door:

 • Alle rekeneenheden (segmenten
(rekeneenheden
 • ) van de KRW-Verkenner schematisatie. De segmenten worden gevormd door de
afwateringseenheden
 • SWUs en
de oppervlaktewater eenheden
 • Basins.
 • De
relatie
 • links tussen de segmenten
, de links
 • .
 • Alle belastingen en onttrekkingen van water op de segmenten.

Wabacore maakt een stelsel vergelijkingen dat de waterbalans voor de segmenten weergeeft. De uitgangspunten daarbij zijn:

er is een
 • Een willekeurig aantal bekende
debieten
 • debieten tussen
segmenten
 •  segmenten in het netwerk
of
 • en over
de
 •  de randen
;van elk
 • .
 • elk segment heeft 0, 1 of meer onbekende uitstromende debieten; en
  • Van elk onbekend uitstromend debiet is bekend
  welk deel
  • hoeveel (
  percentage
  • in %) dit debiet van de totale uitstroming
  uit het segment het omvat
  • is.
  Dit

  Per segment resulteert dit in een stelsel van vergelijkingen voor de onbekende debieten.

  Per segment is er een waterbalansvergelijking, en daarnaast zijn er vergelijkingen die de verhoudingen tussen 2 of meer onbekende uitstromende debieten uit hetzelfde segment vastleggen.

  Voor segmenten zonder onbekende uitstroming wordt om reken technische redenen een onbekende uitstroming toegevoegd. Als de invoer consistent is, zal dit debiet een waarde nul krijgen

  . Het

  en wordt

  dan

  , na het oplossen van het stelsel, weer verwijderd.

  Oplossen vergelijkingen waterbalans

  Het stelsel van vergelijkingen wordt eerst gereduceerd, door directe substitutie van vergelijkingen

  met slechts

  , tot 1 onbekende. Dit wordt herhaald totdat er geen direct oplosbare vergelijkingen meer zijn. In fysische termen betekent dit dat lijnvormige strengen van segmenten die aan het "vermaasde" netwerk vastzitten opgelost worden. Het resterende stelsel wordt opgelost via directe

  matrixinversie

  matrix-inversie volgens de LU-decompositie-methode. Deze aanpak is gekozen omdat directe

  matrixinversie

  matrix-inversie voor grote stelsels (b.v. de landelijke applicatie, ca. 20 000 onbekenden) niet mogelijk is vanwege een te groot beslag op het interne geheugen.

  Bij de landelijke applicatie bleek dat de reductie van het stelsel door directe substitutie zeer effectief is en dat het resterende stelsel zeer beperkt was (enkele honderden onbekenden).
  Card
   
  Card
  labelStofbalans
   

  Stofbalans

  In de KRW-Verkenner wordt een vereenvoudigde beschrijving gegeven van het stoftransport door een gebied. Alle inkomende en uitgaande balansposten


  Column
  width5%

   


  Column
  width30%

   
  Card
  idStofbalans
  labelStofbalans


  Column
  width5%

   


  Column
  width60%

   

  Alle inkomende en uitgaande stofstromen moeten vooraf aan de KRW-Verkenner worden opgegeven. De benodigde gegevens zijn te verkrijgen uit verschillende databronnen

  . Denk daarbij aan

  , zoals:

  • Meetgegevens van het te beschrijven watersysteem
  ;
  • Landelijke databases
  , zoals
  • (bijvoorbeeld de Emissieregistratie
  ; en/ofmodelstudies
  • )
  • Modelstudies (bijvoorbeeld
  STONE), of uit de landelijke Emissieregistratie.Bedenk goed dat al
  • ANIMO)

  Omdat deze databronnen met onzekerheden omgeven zijn

  . Een

  , is een goede analyse van de

  aanwezige gegevensbronnen in het beschouwde gebied moet worden uitgevoerd, voordat wordt begonnen

  beschikbare data nodig voordat er begonnen wordt met het vullen van de KRW-Verkenner.

  Voorafgaand aan het oplossen van de stofbalans, heeft de KRW-Verkenner al een waterbalans opgelost

  . De

  omdat de waterbalans

  vormt

  een belangrijke input bron

  van

  is voor de stofbalans. De

  afvoer

  water- en

  vracht

  stofafvoer uit een bovenstrooms

  ‘bakje’

  segment wordt als

  in-post opgelegd aan

  invoer gebruikt door een benedenstrooms

  bakje en zal dan ook de concentratie in het benedenstroomse bakje beïnvloeden.Met behulp van

  segment en het bovenstrooms segment beïnvloedt daarmee dus de stofconcentratie van het benedenstrooms segment. In principe kan de KRW-Verkenner

  kan de gebruiker in principe

  alle stoffen doorrekenen

  . Standaard

  , maar standaard zijn er vier stoffen

  hard vanuit het UI opgenomen. Deze vier stoffen (TotaalN, TotaalP, Chloride en BZV) hebben een relatie met de ecologische module van de KRW-Verkenner

  opgenomen: totaal stikstof, totaal fosfaat, chloride en het biologisch zuurstofverbruik (BZV). Deze vier stoffen zijn nodig voor de ecologische module en kunnen daarom niet worden gewijzigd.

  Naast deze vier stoffen kan de gebruiker iedere stof toevoegen die hij of zij wil.

  Steady State oplossing

  De KRW-Verkenner maakt, net als de waterbalans, gebruik van een steady state oplossing. Dat wil zeggen dat voor een rekeneenheid (

  basin

  SWU of

  SWU

  M

  Massa

  Basin) het volgende geldt:

  Image Modified

  Waarin:

  Waar M staat voor massa (g)

  , Qin

  Instromende

  voor instromende debieten (m3/s)

  , Qout

  Uitstromende

  voor uitstromende debieten (m3/s)

  , Cin

  Concentratie

  voor stofconcentraties van

  stof van

  het instromende

  bakje

  debiet (g/m3)

  C

  Concentratie van stof in het rekenbakje

  V

  Volume van de rekeneenheid

  , C voor de stofconcentratie in het segment, V voor het volume van het segment (m3)

  k

  Afbraakconstante

  en k de afbraakconstante van een stof (1/d)

  Retentie

  De afbreekconstante in de KRW-Verkenner

  . De afbraakconstante kan per stof worden opgegeven

  . Daarnaast kan de gebruiker de afbreekconstante temperatuur afhankelijk maken. De

  k

  Afbraakconstante

  en kan temperatuurafhankelijk worden gemaakt. Voor de afbraakconstante wordt de volgende formulering wordt gebruikt:

  Image Modified

  Waarin:

  Waar k20 staat voor de afbraakconstante bij 20 °C (1/d)

  K20

  Afbraaksconstante bij 20° Celcius (1/d)

  θ

  Temperatuurscoefficient, default is

  , θ voor de temperatuurscoëfficiënt (default 1.047 (-)

  T

  Watertemperatuur (° Celcius)

  Daarnaast

  ) en T voor de watertemperatuur (°C). Daarnaast is de retentie ruimtelijk differentieerbaar door middel van een "Tag" aan een

  oppervlaktewater node of een basincard

  SWU of Basin toe te kennen.


  Column
  width5%

   


  Column
  width30%

     Card
  idEcologie
  labelEcologie


  Section


  Column
  width5%

   

  anchor


  Column
  Ecologie
  width
  Ecologie
  60%
  Ecologie

   

  Ecologische

  Op basis van kennisregels

  kunnen worden gebruikt om veranderingen in EKR-

  worden de effecten van maatregelen op de EKR scores van de vier biologische kwaliteitselementen (

  macrofyten

  waterplanten, fytoplankton, macrofauna

  ,

  en vissen

  en fytoplankton) te berekenen op waterlichaamniveau na het nemen van maatregelen.De ecologische rekenkern van de

  ) berekend. De EKR-scores worden berekend op SWU niveau. De KRW-Verkenner bevat

  meerdere rekenmodulen (zie onderstaand figuur). Op hoofdlijnen wordt onderscheid gemaakt tussen twee hoofdmethoden:
  • Regionale kennisregels; en
  • Landelijke kennisregels

  Image Removed

  De hoofdmethode wordt bepaald door het KRW-watertype. In onderstaande tabel

  2 rekenmodulen die de EKR scores op verschillende manieren berekend. De 2 rekenmodulen worden onderscheiden op basis van het KRW-watertype en worden geclassificeerd als rijkswater of regionaal water.  In onderstaande tabellen zijn de typen weergegeven.

  Bij

  Met het importeren of genereren van rekeneenheden

  in de Verkenner

  wordt het watertype en

  dus ook

  de

  hoofdmode gezet. In het geval van bijvoorbeeld een M3 wordt de rekenmethode op Regionaal gezet. Bij een R7 zal de methode op Ecotopen gezet worden. Sommige watertypen ondersteunen twee methoden, namelijk de M14 en M20. Standaard wordt dan gebruik gemaakt van de Regionale methode.
  50%

  daarbij behorende rekenmethode gezet.

  Regionaal

  De regionale kennisregels zijn gebaseerd op data van regionale wateren. De data is opgeslagen in een database die door RoyalHaskoning-DHV wordt beheerd. De database bevat relaties tussen EKR-score en verschillende waterkwaliteit- en inrichtingsvariabelen voor een groot aantal waterlichamen. Voor de regionale ecologische toepassing van de KRW-Verkenner kan de gebruiker kiezen uit drie methoden:

  • Regressiebomen,
  • Random forest, Royal Haskoning
  • PUNN neuraal network, Witteveen+Bos.

  De random forest methode heeft de meest voorspellende kracht (Van der Linden et al., 2021) en is daarom de default ecologie methode voor regionale toepassingen. De andere twee methoden zijn ook opgenomen in de KRW-Verkenner, maar kunnen niet direct door de gebruiker geselecteerd worden. Mocht een gebruiker toch 1 van deze 2 methode willen gebruiker, dan kan contact opgenomen worden met de KRW-Verkenner helpdesk.

  De KRW-watertypen zijn ingedeeld in 10 clusters (zie de 2 tabellen hieronder). Per cluster zijn rekenregels afgeleid per biologisch kwaliteitselement waarbij een aantal stuurvariabelen van belang zjin (zie tabel verder naar beneden). Voor de benodigde invoer voor de stuurvariabelen kan de gebruiker de KRW-Verkenner de chemische variabelen laten berekenen of de gebruiker kan hiervoor metingen gebruiken.

  Meer achtergrond informatie

  Beschrijving en vergelijking van de drie methoden, Deltares rapport 2021: download hier.

   


  Column
  width5%

   
  Section


  Column
  width

  M1a/b

  45%


  KRW-Watertype

  Ecotopen

  Regionale wateren

  Rivieren

  ClusterOmschrijving

  Rijkswater

  Regionale

  wateren

  R4

  Langzaam stromende bekenPermanent langzaam stromende bovenloop op zand

   

  x

  M2

  R5

  Langzaam stromende bekenLangzaam stromende middenloop/benedenloop op zand

   

  x

  M3

  R6

  Langzaam stromende bekenLangzaam stromend riviertje op zand/klei

   

  x

  M4

  R7

   

  x

  M6a/b

   

  x

  M7a/b
  Rivier/nevengeulLangzaam stromende rivier/nevengeul op klei/zand

  x

   

  R8

  Brakke tot zoute waterenZout getijdenwater (uitlopers rivier) op zand/klei

  x

   

  R12

  Langzaam stromende bekenLangzaam stromende middenloop/benedenloop op veenbodem

   

  x

  M8

  R13

  Snel stromende bekenSnel stromende bovenloop op zand

   

  x

  M10

  R14

  Snel stromende bekenSnelstromende middenloop/benedenloop op zand

   

  x

  M14

  R15

  x

  x (default)

  M20
  Snel stromende bekenSnelstromend riviertje op kiezelhoudende bodem

   

  x

  x (default)

  M21

  R16

  Rivier/nevengeulSnelstromende rivier/nevengeul op zandbodem of grind

  x

   

  M23

  R17

  Snel stromende bekenSnelstromende bovenloop op kalkhoudende bodem

   

  x

  M27

  R18

  Snel stromende bekenSnelstromende middenloop/benedenloop op kalkhoudende bodem

   

  x

  M30
  R19
   
  DoorstroommoerassenDoorstroommoeras
  x
  M31
  R20
   
  MoerasbekenMoerasbeek
  x

  O2

  EstuariumEstuarium met matig getijverschil

  x

     Column
  width
  50%
  45%


  KRW-Watertype

  Ecotopen

  Regionale wateren

  R4

  Meren

  ClusterOmschrijving

  Rijkswater

  Regionale

  wateren

  M1a/b

  SlotenGebufferde sloten op minerale bodem

   

  x

  R5

  M2

  SlotenZwak gebufferde sloten

   

  x

  R6

  M3

  KanalenGebufferde (regionale) kanalen

   

  x

  R7

  M4

  x

  KanalenZwak gebufferde (regionale) kanalen

   

  R8

  x

   

  M6a/b

  R12
  KanalenGrote ondiepe kanalen

   

  x

  R13

  M7a/b

  KanalenGrote diepe kanalen

   

  x

  R14

  M8

  SlotenGebufferde laagveen sloten

   

  x

  R15

  R17

  M10

  Kanalen

  Laagveen vaarten en kanalen

   

  x

  R16

  x

   

  M14

  Ondiepe merenOndiepe (matig grote) gebufferde plassen

  x

  x (default)

  M16Diepe merenDiepe gebufferde meren

  x

  x (default)

  M20

  Diepe merenMatig grote diepe gebufferde meren

  x

  x (default)

  M21

  Diepe merenGrote diepe gebufferde meren

  x

   

  M23

  Ondiepe merenOndiepe kalkrijke (grotere) plassen

   

  x

  R18

  M27

  Ondiepe merenMatig grote ondiepe laagveenplassen

   

  x

  O2

  M30

  x

   

  Regionale wateren

  De regionale kennisregels zijn gebaseerd op data van regionale wateren. De data is opgeslagen in een dataset die door RoyalHaskoning-DHV wordt beheerd (Evers et al, 2009). De database bevat relaties tussen EKR-score en verschillende waterkwaliteit- en inrichtingsvariabelen voor een groot aantal waterlichamen in Nederland. In 2009 zijn voor de ex-ante evaluatie regressiebomen afgeleid uit de data.

  De KRW-watertypen zijn ingedeeld in 8 clusters. Per cluster zijn rekenregels afgeleid per biologisch kwaliteitselement.

  Voor ieder cluster zijn een aantal stuurvariabelen van belang. In onderstaande tabel zijn per cluster de stuurvariabelen weergeven. De gebruiker van de KRW-Verkenner kan de chemische variabelen door de stofbalans van de Verkenner laten berekenen. Een andere mogelijkheid is dat de gebruiker de ecologische module loskoppelt van de stofbalans en baseert op metingen van de chemische variabelen.

  In 2012 is de dataset verder verbeterd en zijn drie rekenmethoden ontwikkeld op dezelfde dataset:

  • Regressiebomen 2012 (Vissers, 2013b) ;
  • Neurale Netwerken - EEE3 (Schomaker, 2013); en
  • PUNN neuraal netwerk (de Niet, 2012).

  De PUNN (de Niet, 2012) methode heeft zich bewezen als de methode met de meest voorspellende kracht (Vissers, 2013a). De PUNN methode is dan ook als de “default” methode opgenomen in de KRW-Verkenner. De overige methoden, de regressiebomen zijn ook opgenomen in de KRW-Verkenner, maar niet direct voor de gebruiker toepasbaar. Mocht de gebruiker geïnteresseerd zijn, dan kan contact opgenomen worden met de KRW-Verkenner helpdesk.

  Rijkswateren

  Op dit moment is de ontwikkeling van rekenregels voor Rijkswateren nog in volle gang. De methodiek die hier gebruikt wordt is gebaseerd op ecotopen als rekeneenheden. Een waterlichaam bestaat hierbij uit verschillende ecotopen, die elk een specifieke soortenlijst bevatten. De soorten kunnen direct vertaald worden in EKR-scores door gebruik te maken van de KRW-maatlatten. Door een oppervlaktegewogen berekening te maken wordt een soortenlijst gegenereerd (macrofauna is hierbij een uitzondering) per waterlichaam en aan de hand hiervan wordt de EKR-score berekend. Een verandering in de ecotoopcompositie door bijvoorbeeld het nemen van een inrichtingsmaatregel heeft op deze manier effect op de EKR-score. Kijk bij Overig voor meer informatie.

  Card
   
  Card
  labelMaatregelen
   
  AnchorMaatregelenMaatregelenMaatregelenMet het nemen van maatregelen zet de gebruiker het stuur op de ontwikkelingen in zijn beheersgebied. De KRW-Verkenner maakt het mogelijk de effecten van deze maatregelen op de ecologische kwaliteit door te rekenen. Dit is de essentie van de KRW-Verkenner.
  In de KRW-Verkenner zit
  Zwak brakke waterenZwak brakke wateren

   

  x

  M31

  Brakke tot zoute waterenBrakke tot zoute wateren

   

  x

  StuurvariabelenKlassen/eenheidRangeOmschrijvingRelevant voor welke clusters
  Meandering51 – 51= recht + normprofiel, 2= gestrekt + natuurlijk dwarsprofiel, 3 = zwak slingerend, 4 = slingerend, 5 = vrij meanderendLangzaam stromende beken, Snelstromende beken, Doorstroommoerassen, Moerasbeken
  Verstuwing (stuw)31 – 3

  1 = sterk gestuwd zonder vistrappen, 2 = gestuwd met vistrappen, 3 = ongestuwd

  Langzaam stromende beken, Snelstromende beken, Doorstroommoerassen, Moerasbeken

  Beschaduwing
  (schaduw)

  3

  1 – 31 = onbeschaduwd zonder ruigte op de oevers, 2 = gedeeltelijk beschaduwd of ruigte op de oever, 3 = grotendeels of geheel beschaduwdLangzaam stromende beken, Snelstromende beken, Doorstroommoerassen, Moerasbeken
  Oeverinrichting31 – 31 = beschoeid of steil en onbegroeid, 2 = riet/helofyten, 3 = moeras + riet/helofytenSloten, Kanalen, Ondiepe meren, Diepe meren, Zwak brakke wateren, Brakke tot zoute wateren

  Peilbeheer

  31 – 31 = tegennatuurlijk, 2 = stabiel, 3 = natuurlijkSloten, Kanalen, Ondiepe meren, Diepe meren, Zwak brakke wateren, Brakke tot zoute wateren
  Onderhoud21 – 2

  1 = intensief, 2 = extensief

  Sloten, Kanalen, Zwak brakke wateren, Brakke tot zoute wateren
  Scheepvaart21 – 21 = intensief bevaren, 2 = niet of nauwelijks bevarenKanalen
  Connectiviteit31 – 3

  1 = geïsoleerd, 2 = periodiek geïsoleerd, 3 = open verbinding

  Zwak brakke wateren, Brakke tot zoute wateren
  Doorzichtm0,05 – 5,00Zomergemiddelde Secchi diepte waarde, range 0.03 - 12Kanalen, Ondiepe meren, Diepe meren, Zwak brakke wateren, Brakke tot zoute wateren
  Stikstof totaal (Ntot)mg N/l0,67 – 100

  Zomergemiddelde (april-september)), maat voor eutrofiëring

  Langzaam stromende beken, Snelstromende beken, Sloten, Kanalen, Ondiepe meren, Diepe meren, Zwak brakke wateren, Brakke tot zoute wateren, Doorstroommoerassen, Moerasbeken
  Fosfor totaal (Ptot)mg P/l0,01 – 10Zomergemiddelde (april-september)), maat voor eutrofiëring

  Langzaam stromende beken, Snelstromende beken, Sloten, Kanalen, Ondiepe meren, Diepe meren, Zwak brakke wateren, Brakke tot zoute wateren, Doorstroommoerassen, Moerasbeken

  BZV (BOD)mg O2/l0,5 – 20Zomergemiddelde (april-september)), maat voor organische belastingLangzaam stromende beken, Snelstromende beken, Doorstroommoerassen, Moerasbeken
  Chloridemg Cl/l100 – 15000Zomergemiddelde (april-september), maat voor verzoetingZwak brakke wateren, Brakke tot zoute wateren
  Toxiciteit (msPAF)(-)0,00 – 1,00Fractie, maat voor toxiciteitLangzaam stromende beken, Snelstromende beken, Sloten, Kanalen, Ondiepe meren, Diepe meren, Zwak brakke wateren, Brakke tot zoute wateren, Doorstroommoerassen, Moerasbeken
  Ammonium (NH4)mg NH4/l0,02 – 48,80Maximale concentratieLangzaam stromende beken, Snelstromende beken, Sloten, Kanalen, Ondiepe meren, Diepe meren, Zwak brakke wateren, Brakke tot zoute wateren, Doorstroommoerassen, Moerasbeken

   

   

   


  Card
  idMaatregelen
  labelMaatregelen


  Section


  Column
  width5%

   


  Column
  width60%

   

  In de KRW-Verkenner zijn een groot aantal maatregelen en hun effecten voorgeprogrammeerd. Globaal worden de maatregelen onderverdeeld in drie categorieën:

  • Maatregelen gericht op puntbronnen
  • Maatregelen op
  Diffuse
  • diffuse bronnen
  ; en
  • Maatregelen gericht op
  de
  • inrichting en het beheer (ecologie).
  Al naar gelang de wens van de gebruiker kan deze ervoor kiezen maatregelen

  De maatregelen kunnen generiek of

  juist

  locatiespecifiek

  toe te passen

  worden toegepast. Daarnaast

  heeft

  is er de

  gebruiker de

  mogelijkheid om de maatregelen in de tijd

  in

  te plannen.

  Gecombineerde maatregelpakketten en "gestapelde maatregelen" kunnen worden doorgerekend.

  Voor zeer complexe maatregelpakketten waarbij,

  waarbij

  door bijvoorbeeld ingrijpende hydrologische aanpassingen

  worden doorgevoerd

  of grote planologische ingrepen,

  waarbij bijvoorbeeld zowel

  effecten op zowel emissies (locaties van emissiebronnen)

  en

  als inrichtingsmaatregelen worden doorgevoerd, kan het

  noodzakelijk

  nodig zijn om nieuwe databases voor de hydrologie, emissies en/of gebiedskenmerken in te lezen.

  Ook

  Op deze manier kunnen ook effecten van andere, niet specifiek ten behoeve van de KRW genomen maatregelen

  kunnen

  worden doorgerekend, mits ze een kwantificeerbaar effect hebben op hydrologie, emissies of gebiedskenmerken.

  Voorbeelden hiervan zijn maatregelen die mogelijk worden genomen in het kader van veiligheid en zoetwatervoorziening.

  Image Removed

  Card
   
  Card
  labelUitvoer
   
  AnchorMonitoringMonitoringUitvoer

  De effecten van maatregelen en maatregelpakketten worden inzichtelijk gemaakt aan de hand van kaarten, tabellen, diagrammen en rapportages. De nieuwe User Interface van de KRW-Verkenner zal de mogelijkheid hebben een aantal varianten te vergelijken. Hieronder is een voorbeeld te zien van de User Interface van de KRW-verkenner met een grafiek van de totale stikstof concentratie in een demo model.

  Image Removed

  Image Removed

  Card
   
  Card
  labelOverige
   
  AnchorMonitoringMonitoringMonitoring

  De primaire functie van de KRW-Verkenner is het doorrekenen van maatregelen en maatregelpakketten voor het behalen van de KRW doelstellingen. Deze functionaliteit is dan ook vooral bedoeld voor in de planfase van het beleidsproces, als hulpmiddel bij het opstellen van stroomgebiedbeheersplannen. Naast deze toepassing hebben de gebruikers de mogelijkheid gegevens uit eigen berekeningen of de monitoring te vergelijken met berekende waarden. Deze optie biedt uitgebreide mogelijkheden voor evaluaties, gebiedsanalyses of ijking. De gebruiker kan hierdoor gevoel ontwikkelen voor de mogelijkheden en beperkingen van de KRW-Verkenner. Een voorbeeld is de stikstofconcentratie: deze is voor een bepaald watersysteem of waterlichaam te berekenen met de KRW-Verkenner op basis van de bekende emissies, hydrologie en gebiedskenmerken, maar ook te meten op een specifieke monitoringslocatie in of nabij het betreffende watersysteem. Op basis van beide sporen kunnen uitspraken worden gedaan over de ecologische toestand. Het expliciet inzichtelijk maken van deze twee sporen in de KRW-Verkenner vergroot de mogelijkheid tot het opbouwen van systeemkennis en het analyseren van fouten of beperkingen in de berekeningen of aannames. Door de terugkoppeling met de ontwikkelaars van de KRW-Verkenner ontstaat een kennisbasis die gebruikers kan helpen in het gebruik van de KRW-Verkenner en die de verdere ontwikkeling van de KRW-Verkenner zal ondersteunen. Vanzelfsprekend kunnen niet alle monitoringsgegevens in brede zin op deze manier worden benut. Alleen die gegevens die een duidelijke relatie hebben met de stuurvariabelen of parameters die in de KRW-Verkenner berekeningen worden gebruikt, kunnen hier een rol spelen.

  Card
   
  Section
  Column
  width40%

  Image Removed

  Column
  width60%
   


  Column
  width5%

   


  Column
  width30%

  Image Added
   

   

   

   

   

  Section

  Column
  width20%
   


  Column
  width60%

  Image Added


  Column
  width20%