PTTWID, Precise Trenchless Technology without Damage, levert een bijdrage aan het geschikt maken van de bestaande methoden op het gebied van sleufloze installatie van ondergrondse infrastructuur voor toekomstig gebruik in stedelijke ondergrond om zo de vervangingsopgave en de energie transitie mogelijk te maken. Door een meer nauwkeurige toepassing wordt de sleufloze techniek  geschikt om zonder schade in dichtbevolkte gebieden te gebruiken voor de installatie van kabels en leidingen.


De aanleg kenmerkt zich door 3 fasen gevolgd door een na-meet fase. Voor elke aanlegfase (pilotboring, ruimen, intrekken leiding) kunnen verschillende omstandigheden maatgevend zijn. Doel is nu nieuwe beschikbare kennis rondom deze 3 fasen en veldinformatie (metingen) van deze 3 fasen bijeen te brengen. Hieruit worden rekenmodellen afgeleid waarmee het mogelijk wordt vooraf de risico’s eenduidig te beoordelen zodat in de praktijk de juiste maatregelen kunnen worden genomen om deze risico’s te minimaliseren. De veldinformatie wordt m.n. gebruikt ter validatie van de ontwikkelde rekenmodellen en een probabilistische analyse waaruit veiligheidsfactoren kunnen worden afgeleid. 


Doel van het project

PTTWID levert een bijdrage aan het geschikt maken van de bestaande methoden op het gebied van sleufloze installatie van ondergrondse infrastructuur voor toekomstig gebruik in stedelijke ondergrond om zo de vervangingsopgave en de energie transitie mogelijk te maken. Door een meer nauwkeurige toepassing wordt de techniek  geschikt om zonder schade in dichtbevolkte gebieden te gebruiken voor de installatie van kabels en leidingen.

Pr

De volgende werkpakketten zijn voorzien

  1. Meetsystemen en stuursystemen
  2. Database met metingen betreffende aanlegparameters en andere relevante informatie verband houdende met de aanleg van HDD’s
  3. Opstellen van rekenmodellen gedrag boorkop en ruimer
  4. Opstellen van rekenmodel m.b.t. het intrekken van de leiding
  5. Vaststellen richtlijnen nauwkeurig boren


Het verwerken van de meetgegevens van door booraannemers beschikbaar gestelde cases naar bruikbare afwijkingen t.o.v. de theoretische boorlijn heeft veel meer tijd gekost dan vooraf was gedacht. Werkpakket 4 kan daardoor niet worden uitgevoerd. 


Op dit moment zijn we nog in de afronding van beschrijven van de rekenmodellen die de geconstateerde afwijkingen van de cases kunnen beschrijven. 

De oplevering is daarom nog iets opgeschoven tot zomer 2024.  

Presentatie NSTT ALV en projectenmiddag 23 maart 2023.  

Presentiate tussenresultaten NoDig evenement 12 oktober te Nijkerk. 


De einddatum is voorzien op zomer 2024. 


Tussenresultaat WP2 database inventarisatie meetgegevens uitgevoerde boortrajecten

  • No labels