• No labels

1 Comment

 1. Achtergrond en aanleiding

  In Nederlands zijn in de periode voorafgaand aan 1930 duizenden kribben aangelegd om de vaargeul op diepte te houden, om ijs te geleiden en om de rivieroever te beschermen. Door de voortschrijdende erosie van de rivierbodem zouden sommige van deze kribben aangepast moeten worden. Ook is bij sommige kribben onderhoud nodig. Vanwege de laagsgewijze opbouw van kribben zijn aanpassing en onderhoud kostbaar. Daarom is een innovatieve oplossing beproefd in de IJssel bij Kampen: een flexibele krib. Een flexibele krib wordt opgebouwd door vanaf de waterlijn Xstream-elementen te storten direct op de waterbodem. Een element (26,8 kg) heeft zes uitstekende punten, waardoor de gestorte Xstream-elementen in elkaar haken. Een krib van Xstream-elementen kan eenvoudig worden aangepast en wordt daarom een flexibele krib genoemd.

  Doel

  Het algemene doel is om een flexibele krib te evalueren in relatie tot een traditionele krib op basis van schaalproeven, theoretisch werk en veldmetingen in de IJssel bij Kampen.  

  Resultaten

  In fase 2 van de praktijkproef is een flexibele krib in de buitenbocht van de IJssel verlengd, zodat deze ongeveer even ver de rivier in steekt als de omliggende traditionele kribben. Het ontwerp van de verlenging is technisch uitvoerbaar gebleken.

  Een vergelijking op de lange termijn (levenscyclusanalyse voor de grondstoffen, transport en aanleg) laat zien dat een flexibele krib een duurzaam alternatief is voor een traditionele krib. De voornaamste reden is dat door de steile taluds (1:1, terwijl een traditionele krib vaak taluds heeft van 1:3) substantieel minder materiaal nodig is. In de levenscyclusanalyse is gerekend met Xstream-elementen van CEM III beton, waarvoor minder cement nodig is dan voor gangbaar beton. Dit mengsel is gebruikt voor een deel van verlenging, en is voldoende sterk gebleken voor deze toepassing.

  De stroomsnelheid door de flexibele krib was maximaal 6% van de stroomsnelheid direct naast de krib. Dit suggereert dat de doorlatendheid van de flexibele krib beperkt is. De weerstand van een flexibele krib is groter dan van een traditionele krib.

  Het valt op dat benedenstrooms van de flexibele krib een ondiepe erosiekuil en een scherpe ‘aanzandingsrand’ is gevormd. Deze effecten zullen samenhangen met de steilere taludhelling, hogere ruwheid én de doorlatendheid van de flexibele krib.

  Partners

  Deltares, Rijkswaterstaat, BAM Infraconsult, De Meteoor, Van den Herik, Aquatic Drones en Beeliners