Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A1. Geologische opbouw van de kust

De geologische ontwikkeling van de kust en de daarmee samenhangende opbouw van de ondergrond, is sturend in o.a. de grootschalige ontwikkeling van het Nederlandse kustsysteem, de migratie van getijdengeulen, diepe bodemdaling en relatieve zeespiegelstijging, en de beschikbare hoeveelheid winbaar zand in de Noordzee.  Het is daarnaast duidelijk dat op verschillende plekken langs de Nederlandse kust en in de getijdenbekkens de morfologische ontwikkeling sterk bepaald wordt door de lokale/regionale geologische opbouw van de ondergrond. Om dit inzichtelijk te maken zijn de laatste jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in een:

 • Overzichtsdocument geologie van de Nederlandse kust 
 • Overzichtskaart van gebieden waar erosieresistente lagen verwacht mogen worden
 • Studie naar de mogelijk remmende werking van dergelijke lagen op het “oprukken” van het Nieuwe Schulpengat en Borndiep,
 • Eerste studie naar de invloed van ondergrondopbouw op de migratiesnelheid van getijdengeulen en,
 • Eerste studie naar het implementeren van geologie in Delft3D

Deze  producten dragen bij aan het beter begrijpen en voorspellen van de lange-termijn kustonwikkeling  Daarnaast vormt dit onderzoek een basis van waaruit beheervragen die raken aan het onderwerp ‘ondergrond van de Nederlandse kust’ kunnen worden beantwoord. 


A2. Bodemdaling, zeespiegelstijging

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Kustgenese (2.0 of vervolg daarop). Doel is een onderbouwde bijdrage van bodemdaling in de sedimentbehoefte in het kustfundament.  Er is namelijk nauwe samenhang tussen de bodemdalingsgetallen en de gemeten zeespiegelstijging en dus met de sedimentbehoefte:  de getijdenstations waar de waterstanden gemeten worden, worden beïnvloed door de bodemdaling daar ter plaatse. Daarnaast  is er ook samenhang tussen de bodemdalingsgetallen van getijdenbekkens en sedimentimport naar de bekkens toe. De resultaten van het bodemdalingsonderzoek zijn daarmee direct relevant voor het begrijpen van het kustgedrag. De laatste 2 jaar is gewerkt aan vier onderzoekslijnen.

 1. Overzicht van verschillende componenten van bodemdaling
 2. Kaart bodemdalingsgetallen en volumes
 3. Validatie modelschatting bodemdaling
 4. Monitoringsplan opstellen

Voortzetten van alle onderzoekslijnen is relevant omdat:

 • de verschillende metingen van langjarige bodemdaling van het Pleistoceen (NAP-peilmerken, GPS, InSAR) niet in overeenstemming zijn met elkaar,
 • er onduidelijkheid is over de bijdrage van bodemstijging door een snelle elastische reactie van de aardkorst op het afsmelten van Groenland (werk van TU Delft)
 • het monitoringsplan verder uitgewerkt moet worden


 • No labels