Terug naar hoofdpagina NWO


Deze pagina geeft en overzicht van kennisontwikkelingen en hoe men hiermee om kan gaan.

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.


Rode Draden

Rode Draad Kabels & Leidingen - Onderwerpen beoordeling kabels en leidingen in en bij waterkeringen (november 2023)

Deze notitie is een gezamenlijke inspanning van netbeheerders en waterkeringbeheerders en is vorm gegeven door Deltares. Het document bevat een inventarisatie en beschrijving van de onderwerpen die een rol spelen bij de beoordeling van kabels en leidingen in en nabij waterkeringen met betrekking tot de beoordeling van de bijdrage van deze niet waterkerende objecten aan de kans op overstroming. Doel van dit document is het geven van overzicht van de onderwerpen waar kennisontwikkelingen gewenst zijn, zodat kennisleemtes kunnen worden ingevuld.


Vragen & Antwoorden

Zit je vraag er nog niet bij? Stel deze dan aan div@wsrl.nl.

Antwoorden met de status 'VOORLOPIG' zijn nog niet beoordeeld en vastgesteld door de redactieraad en waar nodig ook door de omringende expertgroep.

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.

Toepassing uitzonderingsregel NEN 3651 Paragraaf 8.1.7.1.5

Context:

Als Zuiderzeeland zijn we bezig met de versterking van de IJsselmeerdijk.

Over de gehele lengte voldoet deze dijk niet, waardoor in de LBO1 beoordeling niet is gekeken naar de K&L.

Hierdoor hebben we in het versterkingsproject de opdracht om expliciet aan te tonen dat de IJsselmeerdijk na realisatie aan de waterwet voldoet, hiervoor zullen we alle K&L moeten beoordelen.

In dit proces begeleid RHDHV ons.


Analyse:

RHDHV merkt op dat met de informatie die boven tafel is gekomen er bij geen enkele kruisende leiding een vervangende waterkering is aangebracht, zelfs bij een zeer grote gasleiding niet.

Bij navraag intern kwam het volgende naar boven: in de NEN 3651 in paragraaf 8.1.7.1.5 staat het volgende: “Indien een hogedrukgasleiding een uit zand bestaande primaire waterkering (met kleibekleding) kruist, kan een vervangende waterkering achterwege blijven.”

Echter kan RHDHV zich niet bedenken waarom een vervangende waterkering achterwege kan blijven, o.b.v. eigen kennis en andere regels uit de NEN 3650 en 3651.


Vraag:

Hoe krijgen we nu duidelijk wat juist is?


Antwoord:

Voldoet een dijkontwerp zonder kistdam/damwanden aan de waterveiligheidseisen?

Vraag Waterschap Vallei en Veluwe, 8 januari 2021, over Leidingkruising Gasunie A-510 met dijktraject 52-4: Voldoet een dijkontwerp zonder kistdam/damwanden aan de waterveiligheidseisen?


Context: Waterschap Vallei en Veluwe heeft aan De Innovatieversneller gevraagd hoe het Veiligheidsraamwerk van de POV K&L kan worden toegepast bij de gasleidingkruising in het dijktraject IJsseldijk bij het Apeldoorns Kanaal en hoe daarbij kan worden omgegaan met de witte vlekken in het raamwerk. De opgestelde aanpak voor deze specifieke leidingkruising kan geschikt zijn voor vergelijkbare leidingkruisingen.

Het waterschap en de leidingbeheerder onderzoeken gezamenlijk of een dijkontwerp zonder aanvullende beschermingsmaatregelen (bijv een damwand)  kan voldoen aan de waterveiligheidseisen gerelateerd aan de toelaatbare overstromingskans. In opdracht van het waterschap en met ondersteuning van  De Innovatieversneller is door Deltares, op basis van het Veiligheidsraamwerk, een inschatting gemaakt van de benodigde analyses en inspanningen ter onderbouwing van de overstromingskansbijdrage in de situatie na uitvoering van de dijkversterking voor deze specifieke leidingkruising. Het begint met een sterkteberekening van de leiding waarna de marge in de leidingsterkte de benodigde diepgang van de onderbouwing van een aantal onzekerheden bepaalt. Op deze manier ontstaat een aanpak van eenvoudig als dat kan, naar meer geavanceerd indien nodig. De notitie van het waterschap en De Innovatieversneller is gereviewd door het Adviesteam Dijkontwerp.


Antwoord:


Actuele kennisdocumenten

Richtlijn NWO's i.r.t. waterveiligheid

Dit document heeft als doel om te bepalen of en in welke mate de niet-waterkerende objecten (NWO), welke aanwezig zijn in of op de primaire waterkeringen in het beheergebied van Waterschap Rivierenland, een faalkansbijdrage hebben op de waterveiligheid van deze keringen. Hierbij is gebruik gemaakt van het veiligheidsraamwerk zoals opgesteld door de projectoverstijgende verkenning kabels&leidingen (POV K&L). De faalkansbijdragen van bomen / begroeiing en bebouwing, in alle zones en voor alle faalmechanisme, zijn ingeschat door een groot aantal gebeurtenissenbomen op te stellen en te analyseren. Bij deze analyse is vastgesteld of een gebeurtenis wel of geen verwaarloosbare faalkansbijdrage aan de waterveiligheid heeft. Hierbij is gebruik gemaakt van enkele uitgangspunten en redeneerlijnen, hierna ‘filters’ genoemd. Voor situaties waarin de faalkansbijdrage niet als verwaarloosbaar kan worden aangemerkt is uitgewerkt hoe de grootte van de bijdrage van het NWO op de waterveiligheid kan worden bepaald. Hierbij is gebruik gemaakt van faalpadanalyses. Voor kabels is een redeneerlijn met filter opgesteld voor de faalkansbijdrage. Voor leidingen wordt verwezen naar andere documenten en ontwikkelingen


Beoordelen van niet-waterkerende objecten met behulp van invloedsfactor

In deze notitie is de methode toegelicht die is ontwikkeld om de niet-waterkerende objecten (NWO’s) op de primaire keringen in het beheergebied van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard te beoordelen. De basisgedachte van de methode is dat per object (en per faalmechanisme) een ‘invloedsfactor’ wordt bepaald (in de beoordelingsrapportage nog ‘verschalingsfactor’ genoemd), die aangeeft hoe veel groter de faalkans van de waterkering wordt door aanwezigheid van het object. Met deze invloedsfactor en de in de reguliere beoordeling van het dijklichaam bepaalde faalkans kan worden bepaald of de kering ook met aanwezigheid van het NWO aan de faalkanseis voldoet.


Lopende kennis- en innovatieprojecten


Achtergronddocumentatie

  • No labels