Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De koppeling tussen het LSM en het LTMLT verloopt via een viertal bestanden, namelijk:

  • “Reachvol.his”: volumes van de reaches
  • “Reachflw.his “: waterbeweging van de reaches
  • “Nodesvol.his”: volumes van de nodes
  • “Qlat.his”: laterale debieten

 Om te kunnen worden gebruikt binnen het LTM worden deze bestanden omgezet naar mapstacks via “convert_mapstacks.inp”.

  • No labels