Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De koppeling tussen het NDB en LHM verloopt via de chloride locaties in het NDB en DM-LHM. Hiervoor wordt de workflow “ZW_NDB2LHMExport.xml” gebruikt. Chloride waarden per locatie worden vanuit NDB resultaten “salt.his --> salthis.xml” doorgegeven aan het LHM m.b.v. het script “DMSaltHIS.exe”.

De naamgeving van de locaties in "DM_Sobek.txt" moeten overeenkomen met die in de "salt.his" file. Dit kan worden gecontroleerd door "DM_Sobek.txt" te vergelijken met de NDB-ID's zoals weergegeven in "ZW_Choloride_locations.csv". Voor de implementatie van LHM 3.3.0 (juni/juli 2017) zijn de volgende aanpassingen gedaan in de configuratie en scripts:

  1. In "ZW_NDB2LHMExport.xml" de "@DM_ID@" key vervangen door "@NDB_ID@". Uit een vergelijking tussen de locaties in DM_SOBEK.txt en de NDB locaties is gebleken dat hierin exact dezelfde naamgeving wordt gebruikt voor de locaties. Hiermee is het DM_ID overbodig geworden. Er moet nu gecontroleerd worden of dit ook afdoende is voor LHM 3.0.2, maar de verwachting is van wel aangezien de DM_SOBEK.txt niet gewijzigd is in de gebruikte naamgeving + dit issue stond al sinds de vorige oplevering.
  2. "ZW_Chloride_location.csv" is aangepast met de nieuwe naamgeving op basis van de in DM_SOBEK.txt aanwezige locaties. De critical-chloride.json met daarin de kritische Chloride concentraties moeten ook overeenkomen met de aanwezige locaties in DM_SOBEK.txt. In de DM_SOBEK.txt staat een referentie naar de salt.his file: SOURCE qua "Chloride concen." src "filled\by\preprocessing\salt.his" min 0 max 9000. source, deze 'template' DM_SOBEK.txt wordt geupdate tijdens de preprocessing met de correcte verwijzing naar de his-file waarin chloride concentraties staan.
    LET OP: Als de his-file niet alle locaties in DM_SOBEK.txt bevat, zal DM daar nu niet over struikelen en zal rekenen met 'zoet' water.
  3. Het Go-script is aangepast en de DMSaltHIS.exe is opnieuw aangemaakt, omdat er maar 20 unieke locaties aanwezig zijn i.p.v. 24, om te zorgen dat het zout goed wordt overgezet van NDB naar DM moest dit worden gewijzigd. Dit werkt ook voor de LHM 3.0.2 configuratie.
  • No labels