A.1      LHM

Workflow

ModuleInstance

Omschrijving

LHM

ZW_ImportChloride

Importeren van de gemodelleerde chloride concentraties op de plekken waar het aan DM gekoppeld is. Dit gaat om dagelijkse data, voor 24 locaties. Dit is een import uit CSV, zie p:\1209387-natwatermodel\ZW\verzilting\NDB_to_CSV\ voor hoe deze direct uit Sobek-RE NDB modelresultaten worden aangemaakt.

ZW_ImportMeteo

Importeren van de dagelijkse neerslag en verdampingsgrids vanaf een OPeNDAP server.

ZW_LHMResamplingKNMIOPeNDAP

Ruimtelijk interpolatie van het KNMI neerslaggrid naar het Modflow-Metaswap kilometer grid. De grids kunnen op dit rooster direct aan het model worden aangeleverd. Hierbij wordt ook een IDW interpolatie toegepast, waardoor nodata waardes binnen een radius van 2.5 km worden geëlimineerd.

ZW_LHMPreprocessing

Volledige voorbereiding voor het runnen van het NHI. Eerst worden de bestanden van vorige modelruns verwijderd. Daarna worden de ZIP bestanden met modelinvoer uitgepakt binnen de NHI module map. Deze ZIP bestanden bevatten ook afvoerreeksen die m.b.v. een script zijn aangemaakt (zie paragraaf 3.3.3). De states (warm/koud) worden klaargezet en de meteo grids van de vorige stappen wordt uit de database geëxporteerd. Als laatst wordt het NHI Pre-processing script nhi.py gedraaid, deze draait op zijn beurt ook weer onder andere de MozartIn preprocessor. Aan het einde van deze ModuleConfigFile staat het model klaar om aangezet te worden.

ZW_LHMRun

Het model wordt gestart met “GoNHI.exe” dat de verschillende NHI onderdelen tegelijk opstart.

ZW_LHMPostprocessingStates

Het nhi.py script haalt de states uit de modelresultaten en zet ze klaar voor FEWS.

ZW_LHMPostprocessing

In deze stap wordt allereerst een reeks post-processing tools gedraaid binnen een batch script. De eerste tool die gestart wordt indien er gerekend is op meerdere rekenkernen, is de tool die zowel de uitvoerbestanden met grondwaterstanden als de bestanden met initialisatie-data van MetaSWAP weer aggregeerd tot één bestand. Verder wordt de waterbalans uitgerekend en de uitvoer wordt in XML bestanden klaargezet voor FEWS. Binnen deze stap wordt ook AGRICOM gedraaid. Alle bestanden voor het archief worden verzameld, en naar het OPeNDAP archief gestuurd.

ZW_LHMKaartbeeldenMfMsAgricomDemnat

Verschillende grid resultaten worden hier geïmporteerd in FEWS. Dit gaat om Modflow/Metaswap data of afgeleiden daarvan.

ZW_LSMLateralenImport

De door de DMKnoopDistrictToSobekLateral.exe post-processing tool geproduceerde laterale invoer voor het LSM model worden geïmporteerd.

ZW_LHMImportStateDm

De verschillende NHI states worden geïmporteerd. In het NWM worden deze niet in de centrale database bewaard maar los als gezipte states op het filesysteem.

ZW_LHMImportStateMetaswap1

ZW_LHMImportStateMetaswap2

ZW_LHMImportStateModflow

ZW_LHMImportStateMozart

ZW_LHMImportMozart

De Mozart waterbalans NetCDFs worden geïmporteerd in FEWS.

ZW_LHMImportDM

De DM waterbalans NetCDFs worden geïmporteerd in FEWS.

 

A.2      LSM

Workflow

ModuleInstance

Omschrijving

LSM

ZW_ImportMeteo

Importeren van de dagelijkse neerslag en verdampingsgrids vanaf een OPeNDAP server.

ZW_LSMMeteoGridToPolygons

De meteo gridwaardes worden overgenomen op de puntlocaties waar deze voor het Sobek model nodig zijn.

ZW_LSMMakkinkToOpenWaterEvap

De Makkink verdamping wordt omgerekend naar open water verdamping.

ZW_LSMBoundariesImport

De randvoordwaarden voor LSM worden geïmporteerd. Deze staan los klaar en worden in een maal voor de gehele periode geïmporteerd.

ZW_LSM(LT)Sobek

Het draaien van het model. Eerst worden oude resultaten verwijderd, en de states en randvoorwaarden klaargezet. Na het draaien van Sobek worden de .his resultaten omgezet in .xml. Uit deze resultaten wordt een gedeelte geïmporteerd in de centrale database. De state wordt ook in de database opgeslagen.

 

A.3      NDB

Workflow

ModuleInstance

Omschrijving

NDB

ZW_ImportTides

Deze CSV import wordt gedeeld met LSM/LSM Light. NDB heeft echter alleen Maasmond en Haringvliet nodig. Deze moduleconfigfile is voor alle scenario’s gelijk. Wanneer de data voor scenario’s nodig is, wordt er met behulp van <incrementer>$sealevelrise$</incrementer> de constante zeespiegelstijging bij opgeteld.

ZW_NDBChlorideBC

Hier wordt de bovenstroomse chloride randvoorwaarde uitgerekend met simple user expressions binnen een transformationModule. Dit gebeurd volgens de relaties uit 3.4.2.

ZW_NDBLaterals

De NDB lateralen zijn combinaties van DM takken of knopen. Binnen deze transformationModule worden de juiste takken en knopen bij elkaar opgeteld om tot de NDB lateralen te komen, zoals beschreven in bovenstaande tabel.

ZW_NDBResample

  • De lateralen uit de vorige stap moeten nog verder worden voorbereid voordat ze naar de Sobek-Re adapter kunnen. De lateralen zijn op decadebasis, waarbij de timestamp voor de voorliggende decade geldt. Dus 11 januari gaat over de periode 1 - 10 januari. Binnen ZW_NDBResample worden de tijdstappen 1 teruggeschoven (timeshift) zodat 11 januari 1 januari wordt. Daarna worden de decades omgezet naar dagwaardes omdat de adapter de tijdstap decade niet aankan. Dit wordt gedaan met een forward block fill, zodat 1 – 10 januari allemaal de waarde van 1 januari krijgt.
  • De getijdereeksen zijn nonequidistant omdat het meetpunt soms in de tijd is verschoven. De adapter kan dit niet aan, dus de data wordt naar 10 minuten equidistant omgezet. Voor Maasmond is de meetreeks vanaf 1987 niet op 10, 20, etc. minuten na het hele uur, maar 5, 15, etc. minuten na het hele uur. De Delft-FEWS equidistant 10 minuten reeksen zijn altijd 10, 20, etc. minuten na het hele uur. Een lineare resampling wordt gebruikt. Dit heeft als gevolg dat de reeksen enigszins veranderen t.o.v. de input reeksen.
  • Haringvliet-20 wordt afgeleid van de Haringvliet-10 reeks, door de Haringvliet-10 reeks 20 minuten te vertragen. Daarna wordt de 20 minuten die er mist geextrapoleerd om de reeks dekkend te houden.

ZW_NDBSobek

Na het opschonen van de module wordt de state geexporteerd. De invoer reeksen die zijn voorbereid in de vorige ModuleConfigFiles worden weggeschreven naar PI-XML. Daarna zijn er 3 ExecuteActivities, de preadapter, de modelberekening, en de postadapter. De postadapter zet alleen de salthis.his om naar XML, deze salthis.xml wordt vervolgens geimporteerd in FEWS. Dit wordt alleen gedaan voor de chloride locaties die nodig zijn voor LHM/DM (met zoutbeperking).

 

A.4      LTM Light

Workflow

ModuleInstance

Type

Omschrijving

LTM Light

ZW_LTM_ImportWarmtelozingen

Import

De import van tijdreeksen voor 177 warmtelozingslocaties

 

ZW_LTM_InterpoleerWarmtelozingen

Transformation

Interpolatie van de warmtelozingstijdreeksen

 

ZW_LTM_Disaggregeer_Warmtelozingen

Transformation

Disaggregatie van de warmtelozingstijdreeksen van dag naar uur tijdstap

 

ZW_LTM_boundaries_import

Import

De import van watertemperatuur tijdreeksen voor Lobith, Eijsden, Overijsselse Vecht (kopie Lobith), Schelde (kopie Maas) en Hoek van Holland (modelrand representatief voor de Noordzee), waarbij de bijdrage lozing aan watertemperatuur op nul is gezet en de natuurlijke watertemperatuur (zonder invloed warmtelozingen) gelijk is gesteld aan de gemeten watertemperatuur

 

ZW_LTM_Disaggregeer_TW_randen

Transformation

Disaggregatie van de watertemperatuur tijdreeksen van dag naar uur tijdstap

 

ZW_LTM_Import_MeteoData

Import

De import van meteorologische tijdreeksen bewolkingsgraad, relatieve luchtvochtigheid, en windsnelheid voor de referentie situatie en de import van meteorologische tijdreeksen globale straling en luchttemperatuur voor zowel de referentie situatie als ook de 8 scenario’s voor een tiental KNMI-meetstations.

 

ZW_LTM_VeranderingsVectoren_MeteoData

Transformation

Voor de 8 scenario’s worden o.b.v. veranderingsvectoren tijdreeksen berekend voor de meteorologische variabelen bewolkingsgraad, relatieve luchtvochtigheid, en windsnelheid. De veranderingsvectoren zijn gespecificeerd in de coefficientSetFile ZW_LTM_KNMI14_veranderingsfactoren.xml

 

ZW_LTM_Bereken_Dewpoint_Temperature

Transformation

Berekening van dauwpunt temperatuur op basis van een vergelijking afgeleid uit gemeten relatieve luchtvochtigheid en luchttemperatuur

 

ZW_LTM_Disaggregeer_MeteoData

Transformation

Disaggregatie van de meteorologische tijdreeksen van dag naar uur tijdstap

 

ZW_LTM_InterpolateMeteo

Transformation

Interpolatie van alle meteovariabelen voor een tiental KNMI meteostations

 

ZW_LTMLT_SOW_WAQ

General adapterrun

‘SOW’ model voor de berekening van watertemperatuur in stilstaand open water dat gebruikt worden voor lateralen voor de verschillende regio’s in het LTMLT

 

ZW_LTMLT_WAQ_Preprocessing

Transformation

Klaarzetten van SOW model resultaten voor het LTMLT model; optellen van natuurlijke + anthropogene watertemperatuur, afleiden van temperatuur van neerslag uit dauwpunt temperatuur, en berekenen van watertemperatuur voor kleine lateralen d.m.v. het gemiddelde uit de verschillende regio’s.

 

ZW_LTMLT_WAQ

General adapterrun

Watertemperatuurberekening met het LTMLT delwaq model

LTM Light export

ZW_LTMLTExportArchive

Export

Export van LTMLT resultaten naar het Geonetwork Open Data Archief

 

A.5      WQINT

Workflow

ModuleInstance

Omschrijving

Export WQINT (voor scenario’s)

ZW_WQINT

Exporteert de LSM resultaten van het betreffende scenario naar de WQINT Module. WQINT pakt de resultaten op en verwerkt deze tot voor de KRW-Verkenner bruikbare bestanden. Als laatst worden deze bestanden naar het Archief geëxporteerd.

  • No labels