Aanleiding van het project

Onderhoudscontracten van waterwegen gaan vaak gepaard met reactief baggerwerk dat wordt gestuurd door gebiedssurveys. Wanneer uit een survey blijkt dat de bodem lokaal boven een bepaalde contractwaarde is gekomen, wordt de aannemer vaak geacht binnen korte tijd een baggerschip te mobiliseren om de ondiepte op te ruimen. Het moeten mobiliseren van een baggerschip kan hoge kosten met zich meebrengen. Een vroeg signaal van bodemveranderingen zou kunnen helpen om hetzij beter te anticiperen op overschrijding van triggerlevels, hetzij beter in te kunnen schatten wanneer een nieuwe bodemsurvey moet worden uitgevoerd. Hoge-frequentie-metingen met beperkte dekking, zoals de CoVadem-waterdieptedata, kunnen bruikbaar zijn voor dit type vraagstukken. Naast waarschuwingssignalen gebaseerd op geïnterpreteerde trends van de metingen kunnen de data ook gebruikt worden voor modelvoorspellingen van bodemveranderingen en voor actualisatie van modelvoorspellingen in de operationele context. Hiermee kan aan het baggeren een meer effectieve en proactieve wijze invulling worden gegeven.

Doel van het project

Het doel van de studie is om te verkennen in hoeverre CoVadem-data, al dan niet in combinatie met hulpmiddelen zoals data-analyse en modellen, tot bruikbare informatie kan leiden om het vaargeulonderhoud te optimaliseren. Als onderdeel van het project heeft Van Oord 3 multibeam surveys van de bodemligging uitgevoerd in het riviervak km 998-1031 met een tussenperiode van enkele maanden.

Het doel van dit voorstel sluit naadloos aan bij het Kennis en Innovatiecluster “Water en ICT”:

  • “Effectief delen van toenemende hoeveelheid data, modellen, tools en informatie ten behoeve van het waterbeheer (monitoring, sturing en besluitvorming) tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen.
  • Omgaan met grote hoeveelheden gegevens van verschillende kwaliteit en vertalen naar bruikbare informatie ten behoeve van besluitvorming voor complexe vraagstukken met veel stakeholders”.

Het project betreft een proof of concept. Indien uit de resultaten meerwaarde blijkt, zal opschaling van deze pilot worden onderzocht en zullen de ontwikkelde kennis en tools hiervoor worden ingezet. Door middel van deze pilot zal meer inzicht worden verkregen in hoeverre het mogelijk is om het baggerproces tbv vaargeulonderhoud verder te optimaliseren aan de hand van additionele gegevens.

Omschrijving van de activiteiten

De vraag die centraal staat: kunnen ondieptes worden voorspeld (juiste locatie, juiste omvang) met (a) een morfologisch rekenmodel, (b) de CoVadem-data, (c) de combinatie van model en data? Hiertoe vindt een vergelijking plaats met beschikbare multibeam surveys. Om deze vraag te beantwoorden zijn volgens een drietal methodieken voorspellingen van de bodemligging uitgevoerd:

  • Simulatie bodemligging m.b.v. een Delft3D model,
  • Simulatie bodemligging m.b.v. de CoVadem-data,
  • Simulatie bodemligging door de Delft3D modeluitkomst en CoVadem metingen met elkaar te combineren

 

Eindrapportage

1230723-000-ZWS-0003-r-Pilot CoVadem Waal.pdf

 

 

Complete these tasks to get started

  • Edit this home page - Click Edit in the top right of this screen to customize your Space home page
  • Create your first page - Click the Create button in the header to get started
  • Brand your Space - Click Configure Sidebar in the left panel to update space details and logo
  • Set permissions - Click Space Tools in the left sidebar to update permissions and give others access

 

 

  • No labels