De Nederlandse overheid heeft hoge ambities gesteld voor het verwijderen van asbest in diverse toepassingen, zoals daken. Om deze ambities te halen zijn grote kosten gemoeid, en veel van deze kosten gaan zitten in veiligheidsmaatregelen. Methoden om de verwijdering van asbest gemakkelijker en veiliger te laten plaatsvinden zouden tot grote kostenbesparingen kunnen leiden. Afvalverwerkende bedrijven kunnen hier een groot voordeel aan hebben.
Uit een verkennend onderzoek is gebleken dat asbestvezels efficient op biologische wijze kunnen worden afgebroken (tot maximaal 80 tot 100% oplossing van chrysotielvezels in ca twee maanden). Dit vormde aanleiding om nader te onderzoeken of en zo ja hoe deze methodiek ingezet kan worden voor afbraak van asbestafval. Dit is in de eerste fase van dit TKI project onderzocht (DEL034). Meer in detail is daarbij onderzocht hoe asbestcement beschikbaar kon worden gemaakt voor biologische afbraak, hoe asbest in bodem biologisch afgebroken kon worden en welke opties er zijn voor opschaling.
Dit voorstel is een vervolgfase op het boven beschreven onderzoek. Het doel is om de meest kansrijke varianten te optimaliseren en testen. Hierbij is specifiek onderzocht op welke manier deze asbestafbraak het meest rendabel kan worden uitgevoerd, en wat de effectiviteit, en de technische en economische haalbaarheid zijn.

Foto: Pilotproef biologische asbestafbraak


Eindproducten:

Eindrapport Veldpilot Asbestafbraak door schimmels en zuren_v2.pdf

  • No labels