Najaar 2015

20 januari 2016

1 februari 2016

1 maart 2016

4 april 2016

7 juni 2016

14 juli 2016

September 2016

September – november 2016


Najaar 2015

Overleg tussen vertegenwoordigers van VEWIN, Royal Haskoning DHV, Deltares en overige geïnteresseerden vanuit het NHI, waarin verschillende methoden voor de ondergrond zijn vergeleken en bediscussieerd. Hier is de wens geuit om gezamenlijk software te ontwikkelen voor een nieuwe werkwijze voor het afleiden van modellen van de ondergrond.

 

20 januari 2016

Start ontwikkelen gezamenlijke software voor een nieuwe werkwijze voor het afleiden van modellen van de ondergrond.

 

Ppt Peter Vermeulen

Ppt Ben van der Wal


1 februari 2016

Presentatie van een eerste mogelijke opzet voor Module 1: het afleiden van een GLM (Grondwatermodel Lagen Model) op basis van REGIS. Bespreekpunten:

 • Het commentaar van het plan van aanpak zijn doorgesproken. Grootste zorgpunt hierbij is de omgang met ‘niet-REGIS’-lagen, breuken e.d. voldoende is geborgd. Deze zaken komen aan de orde in Module 2.
 • Doelgroep GLM: praktiserende geohydrologen en/of modelleurs bij waterschappen, waterbedrijven, adviesbureaus, etc.
 • We werken in de vorm van een vrij open proces wat een zekere mate van flexibiliteit m.b.t. het inbrengen van wensen en de invulling van hiaten biedt, mits ze tijdig worden gesignaleerd en voor zover invulling ervan binnen het budget past.
 • Het grootste deel van de vergadering is besteed aan de eerste mockup sessie voor Module 1. De inhoudelijke verslaglegging hiervan wordt verzorgd door Deltares. Dit verslag dient ook als basis voor de verdere softwareprogrammering.
 • Onttrekkingsgegevens: de begeleidingsgroep Lagenmodellen zal ook het onderbrengen van de onttrekkingsgegevens van waterleidingbedrijven in de NHI-database begeleiden. Dit is inclusief een procedure voor het up-to-date houden van deze gegevens.


Algemene presentatie bijeenkomst

Mockup-verslag


1 maart 2016

Presentatie stand van zake Module 1, hierbij lag de focus op dataviewing via iMOD in de Deltashell omgeving.

Presentatie aanzet Module 2: vastleggen van niet-REGIS lagen en de omgang met breuken. Verschillende mogelijkheden voor invoegen/verwijderen van lagen komen hierbij aan de orde. Bespreekpunten:

 • Vooralsnog wordt besloten om geen kaarteerfunctionaliteit in de module op te nemen. Er wordt vanuit gegaan dat van een te implementeren laag top, bottom, kh, kv en identiteit bekend zijn.
 • In de bijeenkomst is aangegeven dat er geen negatieve laagdiktes mogen voorkomen en (optioneel?) dat de volgorde in stratigrafie oplopend moet zijn.
 • Een discussiepunt is nog waar in het proces ‘extenden’ c.q. ‘aanplakken’ moet plaatsvinden. Kan dat al geschieden op het niveau van het ‘verrijkte lagenmodel’ of pas op het niveau van het modellagenmodel?
 • Ook de omgang met breuken vraagt nog nadere aandacht.
 • Verder is gesteld dat het toch de voorkeur heeft het AHN als top van het verrijkt lagenmodel aan te houden. In dit verband wordt geconstateerd dat dit eigenlijk al in REGIS plaats zou moeten vinden (in overleg met TNO).
 • Het is moeilijk om voor te stellen waar de module zoal aan moet voldoen. Een goede testcase kan een implementatie van de in noord Nederland hergekaarteerde keileem in REGIS zijn.
 • Onttrekkingen database: Er is contact geweest met KWR. Wat er bij KWR aanwezig is, is toch minder bruikbaar dan het aanvankelijk leek (zie bijeenkomst 1 febuari 2016). Er moet binnen de NHI database een plek komen waar waterbedrijven zelf de onttrekkingsgegevens kunnen uploaden. Het Landelijk Grondwater Register (LGR) is geen aantrekkelijk alternatief omdat deze onvoldoende ondersteuning biedt.


Algemene presentatie bijeenkomst

Presentatie Module 1 vooruitblik module 2

 

4 april 2016

Presentatie van bijna complete versie van Module 1 en voortgang Module 2. Bespreekpunten:

 • De tijd tot de volgende bespreking (7 juni) is besteed aan het testen van Module 1.
 • De drie opties m.b.t. het implementeren van nieuwe lagen zijn de revue gepasseerd. 1. Inbranden; 2. Invoegen met verwijderen van de oude eenheid; 3. Invoegen met verwijderen oude eenheid inclusief consistentie in stratigrafie. Aanname is dat met ‘het schema van drie’ 99% van de gevallen wordt gedekt. Zie Tutorial_NHI_lagentool_201600714 voor meer informatie over deze 3 methoden.
 • Onttrekkingen database: Brabant Water wenst onttrekkingsdata, die momenteel bij hun in spreadsheets zit, onder te brengen in een database. Dit omvat:
  • Binnen een web-omgeving draaiende database, inclusief in- en uitvoermogelijkheden, edit-mogelijkheden via web-portal, etc.
  • Onttrekkingsreeksen in DINO onderbrengen
  • Wellicht kan het Landelijk Grondwater Register (LGR) van de provincies nog iets betekenen.
  • KWR heeft in een eerder stadium de databasewerkzaamheden onttrekkingen m.b.t. het NHI verzorgd. Het (weer) oppakken van deze KWR-lijn is ook een optie.
 • TKI: onderzocht wordt of het mogelijk is de inpassing van andere NHI-modulen in Deltashell binnen het project te trekken. 

 

7 juni 2016

Presentatie Module 2 en evaluatie test Module 1. Bespreekpunten:

 • Van de drie eerder gepresenteerde methodes (1. Inbranden; 2. Invoegen met verwijderen van de oude eenheid; 3. Invoegen met verwijderen oude eenheid inclusief consistentie in stratigrafie) is methode 1 nu gerealiseerd.
 • Evaluatie Module 1: Er bestaat positieve waardering voor wat er nu ligt. Het oplossen van bugs en vragen is echter nog noodzakelijk.
 • Na bugfixing en goedkeuring testers zal Module 1 live gaan.
 • Onttrekkingsdatabase: in samenwerking met KWR, is het de wens om in een subgroep onze wensen t.a.v. de afwikkeling van data rond de database nader aan te scherpen om de uitvoering van de opdracht (financieel) beter te kunnen sturen. In de vergadering van medio september 2016 zal deze subgroep gevormd worden.
 • TKI: het is vrijwel rond dat het lagenmodel-ontwikkel traject een TKI-project wordt. De extra inbreng zal met name de implementatie van HydroConnect bij de lagenmodel modulen betreffen.

 

TKI voorstel

 

14 juli 2016

Beschikbaarstelling testversie 2 Module 1: lagentool. Download tutorial hier.

 

Toekomst:

September 2016

In september 2016 wordt naar verwachting een definitieve versie van Module 2 opgeleverd. Als deze door de begeleidingsgroep geaccordeerd wordt, kan deze worden gedeeld met derden.

 

September – november 2016

In de periode september – november 2016 gaan we bezig met de ontwikkeling van Module 3: hydroconnect.

 • No labels