Blog

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Migrated to Confluence 4.0

Op 24 juni a.s. organiseert Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een studiemiddag rond het thema "be“be-/ontluchters"ontluchters”. Rond deze voorzieningen heersen diverse opvattingen met betrekking tot nut, noodzaak, aansluiting, werking, onderhoud en beheer. Een groot verschil zit al in de functionele toepassing: betreft het een apparaat om gasbellen te verwijderen om de capaciteit te waarborgen of is het een waterslagvoorziening om onderdrukken te beperken?

...