Blog

Blog

Op woensdag 20 maart 2019 organiseerde Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een bijeenkomst met thema “Vervuiling van riooolgemalen”. De bijeenkomst werd gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem tijdens de RioleringsVakdagen (i.c.m. Aqua Nederland vakbeurs) en bezocht door ruim 130 personen. Waternet, Gemeente Rotterdam en WS Brabantste Delta deelden hun ervaringen m.b.t. ontwerp en beheeraspecten. In een forumdiscussie gaven een aantal pompleveranciers hun visie op de vervuilingsproblematiek en gingen in op vragen vanuit de zaal.

De handouts van de bijeenkomst staan op deze pagina: CAPWAT bijeenkomst 2019 - 20 maart

Meer informatie vind u op onze website: https://www.deltares.nl/nl/evenementen/bijeenkomst-capwat-community-of-practice/

Op woensdag 14 maart 2018 organiseerde Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een bijeenkomst waarin recente ontwikkelingen en interessante projecten in de afvalwatertransportsector behandeld werden.

De bijeenkomst werd gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem tijdens de RioleringsVakdagen (i.c.m. Aqua Nederland vakbeurs). We hebben wederom een gevarieerd programma samengesteld waarbij een 5-tal sprekers een lezing gaf over nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en het delen van kennis. Deze CoP-bijeenkomsten zijn een mooie gelegenheid om uw vakcollega’s te ontmoeten en de onderlinge relaties te versterken. Na afloop is er voldoende tijd om met elkaar in contact te gaan. Dit kan zowel in de Congreszaal als op de beursvloer. 

Website: https://www.deltares.nl/nl/evenementen/bijeenkomst-capwat-community-of-practice/

De handouts van de presentaties vind u hier: CAPWAT bijeenkomst 2018 - 14 maart

Op dinsdag 21 maart 2017 organiseert Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een bijeenkomst waarin recente ontwikkelingen en interessante projecten in de afvalwatertransportsector behandeld worden.

De bijeenkomst wordt gehouden in de Evenementenhal te Gorinchem tijdens de RioleringsVakdagen (i.c.m. Aqua Nederland vakbeurs) van 10:00 uur tot 13:00 uur. We hebben wederom een gevarieerd programma samengesteld waarbij een 4-tal sprekers u informeert over nieuwe ontwikkelingen, ervaringen en het delen van kennis. Er is voldoende ruimte voor vragen en discussie. Deze CoP-bijeenkomst is een mooie gelegenheid om uw vakcollega’s te ontmoeten en de onderlinge relaties te versterken. 

Meer informatie vind u op onze website: https://www.deltares.nl/nl/evenementen/bijeenkomst-capwat-community-of-practice/

De Handouts staan op deze wiki pagina: CAPWAT bijeenkomst 2017 - 21 maart

IWA has adopted the Hydraulic Design and Management of Wastewater Transport Systems and made these guidelines available as an IWA publication. The CAPWAT Guidelines were developed in a Dutch Joint Industry Project on CAPacity losses in WasteWATer mains, a research project for the dutch wastewater industry that started in 2003. Together with engineering companies, suppliers and pipeline owners, and in close cooperation with Delft University, Deltares researched the behaviour of capacity reducing gas pockets in wastewater pressure mains. 

 

You can order a copy (soft-cover or ebook) from the IWA website: http://www.iwapublishing.com/books/9781780407821/hydraulic-design-and-management-wastewater-transport-systems

 

 

 

Op woensdag 16 maart 2016 organiseert Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een bijeenkomst waarin recente ontwikkelingen en interessante projecten in de afvalwatertransportsector behandeld worden.

Informatie en Handouts vind u op deze Wiki: CAPWAT bijeenkomst 2016 - 16 maart

 


De handouts en meer informatie vind u op de wikipagina : CAPWAT bijeenkomst 2015 - 18 maart

Op 18 maart 2015 organiseert Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een bijeenkomst waarin twee onderwerpen centraal zullen staan: boostergemalen en het reinigen van rioolpersleidingen

Boostergemalen:

Bij enkele waterschappen en gemeentes is al ruim 10 jaar ervaring in het toepassen van boostergemalen in plaats van een traditioneel tussengemaal met open kelder. Andere waterschappen zijn bezig plannen voor boosteren te ontwikkelen.  In deze sessie worden voor- en nadelen, ervaringen, nieuwe inzichten, bedrijfsvoering aspecten, regelingen, etc. met elkaar gedeeld.

Reinigen van persleidingen

Om de capaciteit van een rioolpersleiding te handhaven kan het noodzakelijk zijn de leiding te reinigen. Hiervoor wordt al decennia lang de foampig gebruikt. Op deze bijeenkomst zullen twee bedrijven nieuwe  reinigingstechnieken presenteren, ice-pigging en het  Air Comprex®System. Een leidingbeheerder geeft een bijdrage hoe de organisatie omgaat met deze vorm van capaciteitshandhaving m.b.t. kosten, effectiviteit en frequentie. 

Doelgroep

De Community of Practice is ontstaan uit het CAPWAT onderzoeksproject (2004 – 2010, CAPaciteitsverliezen in afvalWATerpersleidingen) waarin de mechanismen voor het ontstaan, stagneren en afvoeren van gasbellen in afvalwaterpersleidingen zijn onderzocht. Het CAPWAT-project heeft zeer veel nieuwe kennis opgeleverd over het robuust en efficiënt ontwerpen en beheren van afvalwaterpersleidingen m.b.t. hydraulische aspecten.

Minimaal 1 keer per jaar organiseert Deltares een bijeenkomst waar een actueel onderwerp uit de afvalwatertransportwereld centraal staat. Deze bijeenkomsten worden bezocht door vertegenwoordigers van Waterschappen, gemeentes, ingenieursbureaus, aannemers en toeleveranciers.


Op 24 juni a.s. organiseert Deltares voor de CAPWAT Community of Practice een studiemiddag rond het thema “be-/ontluchters”. Rond deze voorzieningen heersen diverse opvattingen met betrekking tot nut, noodzaak, aansluiting, werking, onderhoud en beheer. Een groot verschil zit al in de functionele toepassing: betreft het een apparaat om gasbellen te verwijderen om de capaciteit te waarborgen of is het een waterslagvoorziening om onderdrukken te beperken?

Op deze middag willen we met ontwerpers, beheerders, installateurs, aannemers en fabrikanten alle facetten rond deze apparaten bespreken. Wat zijn uw positieve of negatieve ervaringen? Wat moeten we in de toekomst vooral niet doen, of juist wel doen? Deel uw succesverhaal of leermoment met uw vakgenoten. Diverse sprekers zullen hun ervaringen en toepassingen presenteren. Voor leveranciers zal een kleine ruimte beschikbaar zijn om enkele apparaten uit te stallen.

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijving vind u op de Deltares website

Het rapport "Prestatie-indicatoren voor afvalwaterpersleidingen" is nu te vinden op de wiki, op de pagina voor het CAPWAT handboek: Handboek Hydraulisch Ontwerp en Beheer Afvalwaterpersleidingen
De waterschappen hebben in 2008 het MJA3 convenant ondertekend (Meerjaren-Afspraak Energie-Efficiëntie) over een energie-efficiency verbetering van 2% per jaar. Bovendien streven de waterschappen permanent naar meer transparantie en efficiency in het operationeel beheer van het afvalwatertransport. Hiervoor is actueel inzicht in het functioneren van de rioolgemalen en transportleidingen onontbeerlijk. De huidige SCADA systemen bieden onvoldoende mogelijkheden om prestatie-indicatoren af te leiden uit reguliere meetdata, omdat enerzijds de juiste referentiedata ontbreken en anderzijds het filteren van de meetdata afgestemd moet worden op de dynamica in het specifieke systeem.

De prestatie-indicatoren, die geschikt zijn voor het operationeel beheer van persleidingen, worden in deze rapportage beschreven, alsmede het toepassingsbereik, de invloed van de log-frequentie en andere aandachtspunten.

Op dinsdag 12 November 2013 organiseert Deltares weer een CAPWAT bijeenkomst. Als ontwerper of beheerder van afvalwatertransportsystemen staat u altijd voor de vraag hoe kan ik het beheer en ontwerp van mijn afvalwatertransportsysteem efficiënter en duurzamer maken. Graag willen wij tijdens de CAPWAT-bijeenkomst van gedachten wisselen over hoe wij het ontwerp en beheer van afvalwatertransportsystemen verder kunnen verbeteren.

Meer informatie en het programma van de bijeenkomst vind u op de Deltares website: http://www.deltares.nl/nl/event/2040374/capwat-bijeenkomst
Via deze website kunt u zich ook aanmelden.

De presentaties van de TAM-TAM bijeenkomst die werd gehouden op woensdag 12 juni 2013 zijn beschikbaar via de website van de Deltares Software Dagen: http://www.deltaressoftwaredagen.nl/index.php/presentaties-2013

Het Handboek "Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwatertransportsystemen" (CAPWAT handboek) is nu ook beschikbaar via de STOWA bibliotheek!

Je kunt hardcopy's bestellen via de STOWA bibliotheek of een PDF downloaden. De STOWA uitgave is hier te vinden: http://www.stowa.nl/bibliotheek/publicaties/Handboek_Hydraulisch_ontwerp_en_beheer_van_afvalwatertransportsystemen

Op dinsdagmiddag 20 maart heeft Deltares weer een thema-middag Afvalwatertransport georganiseerd; deze keer als onderdeel van de Rioleringsvakdagen in de Evenementenhal in Gorinchem. Met ruim 75 deelnemers vanuit waterschappen, gemeenten, adviesbureaus en toeleveranciers zijn nuttige ervaringen uitgewisseld m.b.t. meten en monitoren en het gebruik van het CAPWAT Handboek. In de presentaties werd duidelijk dat monitoring van het hydraulisch functioneren een groot aantal doelen dient:

 • toetsing van ontwerp-uitgangspunten, zoals de DWA-aanvoer;
 • vaststellen van RWA capaciteit obv DWA meetdata;
 • verbetering van de energie-efficiency;
 • overgang van periodiek naar toestandsafhankelijk onderhoud

De handouts van de presentaties zijn hier te downloaden: CAPWAT themamiddag "Van theorie naar praktijk" - 20 maart 2012

De middag, die uitstekend werd geleid door dagvoorzitter Bert Palsma van Stowa, werd afgesloten met enkele discussie-stellingen.

Stowa en AgentschapNL hebben Deltares gevraagd om ontwerp en beheertools aan te reiken waarmee het aanwezige potentieel voor energiebesparing in de praktijk gerealiseerd kan worden. Eén van de onderdelen is een beknopte enquête onder waterschappen en gemeenten. De enquête heeft de volgende doelstellingen:

 1. Onderzoeken in hoeverre de CAPWAT aanbevelingen en richtlijnen al toegepast worden,
 2. Inventariseren welke initiatieven al lopen voor het verbeteren van de energie-efficiency van afvalwatertransport.
 3. Bewustwording vergroten over de realiseerbare efficiency-verbeteringen in het afvalwatertransport.

Mede namens Stowa en AgentschapNL heeft Deltares de afvalwater-wereld uitgenodigt om aan de enquête via Internet deel te nemen. Een besparing van 10-tallen procenten in pompenergie levert u niet alleen een kostenbesparing, maar bovendien een reductie van de CO2 footprint van uw organisatie. Tenslotte zal het nieuwe CAPWAT handboek leiden tot een meer robuust en betrouwbaar afvalwatertransport, waardoor ook de onderhoudskosten zullen afnemen. Deelname aan de enquête wordt daarom van harte aanbevolen.

De enquête bestaat uit drie onderdelen, te weten Ontwerp, Beheer en Omvang systemen/energiegebruik. De enquête kan door verschillende medewerkers met dezelfde inlogcode ingevuld worden. Het invullen kost ongeveer 10 à 15 minuten per onderdeel.

De Enquete is hier te vinden: http://afvalwaterenquete.deltares.nl

Op dinsdagmiddag 20 maart vanaf 13.30 uur organiseert Deltares weer een thema-middag Afvalwatertransport. U bent inmiddels bekend met het CAPWAT Handboek voor hydraulisch ontwerp en beheer van afvalwaterpersleidingen, dat vrij beschikbaar is via de CAPWAT Wiki. De focus van gemeenten en waterschappen verschuift nu richting de praktische realisatie en monitoring van het hydraulisch functioneren van afvalwaterpersleidingen. Het thema van deze middag is dan ook "Van theorie naar praktijk". Rond dit thema hebben we het volgende programma samengesteld:

Tijd

activiteit

13.00 - 13.30

ontvangst

13.30 - 14.00

Enquete-resultaten over praktijk CAPWAT Handboek en energie-efficiency

14.00 - 14:30

Update van het CAPWAT Handboek

14.30 - 14.50

Pauze

14.50 - 16.10

Praktijk-ervaringen Afvalwatertransport

 • Waterschapsbedrijf Limburg "Eerst meten, dan beslissen"
 • Gemeente Almere "Ervaringen met prestatie-indicatoren voor functioneel beheer"
 • Waterschap Scheldestromen "Prestatie-indicatoren in de praktijk"
 • Gemeente Rotterdam "Besparingspotentieel Energiegebruik rioolgemalen"

16.10 - 16.30

Discussie aan de hand van enkele stellingen

Deze thema-middag wordt georganiseerd als onderdeel van de Rioleringsvakdagen in de evenementenhal in Gorinchem, zodat u in ochtend of aansluitend op de thema-middag de beurs kunt bezoeken. Vanzelfsprekend is de toegang tot deze thema-middag gratis. In verband met reservering van de zaal willen we u vragen om uw aanwezigheid door te geven aan secretariaat-hye@deltares.nl

Op 16 juni heeft Deltares de CAPWAT themamiddag "Ervaringen na 1 jaar CAPWAT handboek" georganiseerd, met een totale opkomst van 35 mensen.

De presentaties zijn beschikbaar via de CAPWAT Wiki: CAPWAT themamiddag "Ervaringen na 1 jaar CAPWAT handboek" - 16 juni 2011