Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Image Added

Najaar 2015

20 januari 2016

...

Presentatie van een eerste mogelijke opzet voor Module 1: het afleiden van een GLM (Grondwatermodel Lagen Model) op basis van REGIS. Bespreekpunten:

 • Het commentaar van het plan van aanpak zijn doorgesproken. Grootste zorgpunt hierbij is de omgang met ‘niet-REGIS’-lagen, breuken e.d. voldoende is geborgd. Deze zaken komen aan de orde in Module 2.
 • Doelgroep GLM: praktiserende geohydrologen en/of modelleurs bij waterschappen, waterbedrijven, adviesbureaus, etc.
 • We werken in de vorm van een vrij open proces wat een zekere mate van flexibiliteit m.b.t. het inbrengen van wensen en de invulling van hiaten biedt, mits ze tijdig worden gesignaleerd en voor zover invulling ervan binnen het budget past.
 • Het grootste deel van de vergadering is besteed aan de eerste mockup sessie voor Module 1. De inhoudelijke verslaglegging hiervan wordt verzorgd door Deltares. Dit verslag dient ook als basis voor de verdere softwareprogrammering.
 • Onttrekkingsgegevens: de begeleidingsgroep Lagenmodellen zal ook het onderbrengen van de onttrekkingsgegevens van waterleidingbedrijven in de NHI-database begeleiden. Dit is inclusief een procedure voor het up-to-date houden van deze gegevens.

...

Presentatie stand van zake Module 1, hierbij lag de focus op dataviewing via iMOD in de Deltashell omgeving.

Presentatie aanzet Module 2: vastleggen van niet-REGIS lagen en de omgang met breuken. Verschillende mogelijkheden voor invoegen/verwijderen van lagen komen hierbij aan de orde. Bespreekpunten:

...

Presentatie van bijna complete versie van Module 1 en voortgang Module 2. Bespreekpunten:

 • De tijd tot de volgende bespreking (7 juni) is besteed aan het testen van Module 1.
 • De drie opties m.b.t. het implementeren van nieuwe lagen zijn de revue gepasseerd. 1. Inbranden; 2. Invoegen met verwijderen van de oude eenheid; 3. Invoegen met verwijderen oude eenheid inclusief consistentie in stratigrafie. Aanname is dat met ‘het schema van drie’ 99% van de gevallen wordt gedekt. Zie Tutorial_NHI_lagentool_201600714 voor meer informatie over deze 3 methoden.
 • Onttrekkingen database: Brabant Water wenst onttrekkingsdata, die momenteel bij hun in spreadsheets zit, onder te brengen in een database. Dit omvat:
  • Binnen een web-omgeving draaiende database, inclusief in- en uitvoermogelijkheden, edit-mogelijkheden via web-portal, etc.
  • Onttrekkingsreeksen in DINO onderbrengen
  • Wellicht kan het Landelijk Grondwater Register (LGR) van de provincies nog iets betekenen.
  • KWR heeft in een eerder stadium de databasewerkzaamheden onttrekkingen m.b.t. het NHI verzorgd. Het (weer) oppakken van deze KWR-lijn is ook een optie.
 • TKI: onderzocht wordt of het mogelijk is de inpassing van andere NHI-modulen in Deltashell binnen het project te trekken. 

...

7 juni 2016

Anchor
7 juni 2016
7 juni 2016

Presentatie Module 2 en evaluatie test Module 1. Bespreekpunten:

 • Van de drie eerder gepresenteerde methodes (1. Inbranden; 2. Invoegen met verwijderen van de oude eenheid; 3. Invoegen met verwijderen oude eenheid inclusief consistentie in stratigrafie) is methode 1 nu gerealiseerd.
 • Evaluatie Module 1: Er bestaat positieve waardering voor wat er nu ligt. Het oplossen van bugs en vragen is echter nog noodzakelijk.
 • Na bugfixing en goedkeuring testers zal Module 1 live gaan.
 • Onttrekkingsdatabase: in samenwerking met KWR, is het de wens om in een subgroep onze wensen t.a.v. de afwikkeling van data rond de database nader aan te scherpen om de uitvoering van de opdracht (financieel) beter te kunnen sturen. In de vergadering van medio september 2016 zal deze subgroep gevormd worden.
 • TKI: het is vrijwel rond dat het lagenmodel-ontwikkel traject een TKI-project wordt. De extra inbreng zal met name de implementatie van HydroConnect bij de lagenmodel modulen betreffen.

...

Beschikbaarstelling testversie 2 Module 1: lagentool. Download tutorial hier.

...

In september 2016 wordt naar verwachting een definitieve versie van Module 2 opgeleverd. Als deze door de begeleidingsgroep geaccordeerd wordt, kan deze worden gedeeld met derden.

...

In de periode september – november 2016 gaan we bezig met de ontwikkeling van Module 3: hydroconnect.