Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Binnen het Nationaal Water Model (NWM) behandelt het onderdeel Zoetwater (ZW) alle grondwater- en oppervlaktewatersystemen van Nederland. In dit hoofdstuk volgt een overzicht van de relevante modellen en databewerkingsstappen die horen bij het onderdeel Zoetwater (zie Figuur 1). In "...Workflows en ModuleInstances Zoetwater" is een overzichtstabel opgenomen met daarin alle voor dit onderdeel relevante workflows en ModuleInstances.

...