Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Auibutton
titleTerug naar hoofdpagina NWO
typesubtle
url/display/HWBPNWO/HWBP-DIV+Gebruikersplatform+Niet-Waterkerende+Objecten


Anchor
Top
Top

Info
iconfalse

Table of Contents


Anchor
Top Hoofdpublicaties
Top Hoofdpublicaties


Divbox

Hoofdpublicaties


Anchor
Top Vragen & Antwoorden
Top Vragen & Antwoorden


Divbox

Vragen & Antwoorden


Info
iconfalse

Zit je vraag er nog niet bij? Stel deze dan aan div@wsrl.nl.

Antwoorden met de status 'VOORLOPIG' zijn nog niet beoordeeld en vastgesteld door de redactieraad en waar nodig ook door de omringende expertgroep.

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.Divbox

Kennis- & Innovatie (K&I) cafés


20220322 K&I-café 'Bespaar kosten bij leidingen in dijken'

Op dinsdag 22 maart 2022 vond het online Kennis- en Innovatiecafé ‘Bespaar kosten bij leidingen in dijken’ plaats. De presentaties van de bijeenkomst vind je hiernaast, of beluister de opname.

Deelnemers werden bijgepraat over het gebruik van leidingfaalkansen voor beoordeling van leidingen in en bij dijken, de toepassing van filters voor parallel gelegen leidingen die zijn uitgewerkt voor de dijkversterking Neder-Betuwe en een vereenvoudigde interim methodiek voor een integrale faalkansanalyse bij gasleidingen in en bij dijken. Alle uitwerkingen zijn gebaseerd op het Veiligheidsraamwerk Kabels & Leidingen, dat in de POV K&L succesvol is toegepast in praktijksituaties. De praktijktoepassingen leveren maatschappelijke kostenbesparingen op.

Dit Kennis- en Innovatiecafé werd georganiseerd door de Strategische Samenwerking Water- en Netbeheerders (SSWN) en De Innovatieversneller.

View file
name2022-03-22 Interim methodiek tbv HWBP-workshop 22mrt22 DEF.pdf
height150

View file
name2022-03-22 Leidingfaalkansen en Filters tbv HWBP-workshop 22mrt22 DEF.pdf
height150

View file
name2022-03-21 Terugblik en vooruitblik tbv HWBP-workshop 22mrt22 DEF.pdf
height150

Anchor
Top Actuele kennisdocumenten
Top Actuele kennisdocumenten


Divbox

Actuele kennisdocumenten

View file
name11207457-002-GEO-0001-v1.0-Faalkansen van leidingen in of nabij Dijken.pdf
height250

Faalkansen van leidingen in- en nabij dijken

Het rapport faalkansen van leidingen is in opdracht van De Innovatieversneller door Deltares en in samenwerking met de brancheorganisaties KWR Water Research Institute (waterleidingen) en Kiwa (gasdistributieleidingen) Gasunie (gastransportleidingen) opgesteld. Het rapport geeft invulling aan de aanbeveling uit de POV Kabels en Leidingen voor een aanscherping van de tabellen met leidingfaalkansen uit de NPR3659:1996/A1:2006.  

Sinds 2017 is wettelijk voorgeschreven dat waterkeringen moeten worden beoordeeld op basis van een maximaal toelaatbare overstromingskans. De bijdrage van de in of nabij de waterkering aanwezige leidingen moet hierin worden meegenomen. Om de beoordeling goed uit te kunnen voeren zijn naast waterkeringfaalkansen ook leidingfaalkansen benodigd. Deze rapportage heeft als doel de bij het beoordelen/ontwerpen van waterkeringen te gebruiken leidingfaalkansen inzichtelijk te maken en een beknopte beschrijving te geven van het gebruik van deze leidingfaalkansen bij het uitvoeren van een integrale faalkansanalyse van een waterkering. Dit rapport beperkt zich tot drinkwaterleidingen en gastransport- en gasdistributieleidingen. 

In deze rapportage is achtereenvolgens een beschrijving van het raamwerk voor de integrale faalkansanalyse voor leidingen in dijken opgenomen (Hoofdstuk 2). In het Hoofdstuk 3 zijn de leidingfaalkans opgenomen. In het Hoofstuk 4 is aangegeven hoe de leidingfaalkansen gebruikt kunnen worden in de praktijk. Dit is geïllustreerd met één voorbeeld. Tot slot zijn in Hoofdstuk 5 concluderende opmerkingen en aanbevelingen gegeven. Er zijn vier bijlage bij het rapport gevoegd. Bijlage A waarin de leidingfaalkansen voor gastransportleidingen zijn afgeleid. Bijlage B waarin wordt ingegaan op de lekgrootte in gastransportleidingen. Bijlage C is een memo waar door KWR Water Research Institute de leidingfaalkansen voor drinkwaterleidingen zijn afgeleid. Bijlage D is een memo waar door Kiwa de leidingfaalkansen voor gasdistributieleidingen zijn afgeleid. 

Op het rapport heeft een interne kwaliteitsborging van Deltares plaatsgevonden. Onderdeel van de kwaliteitsborging is een brede externe review door SSWN. Deze review is in april 2022 nog niet geheel afgerond waardoor in de komende tijd het rapport op onderdelen nog kan worden aangepast.
Anchor
Top Achtergronddocumenten
Top Achtergronddocumenten


Divbox

Achtergronddocumenten

Children Display
styleh4