Child pages
  • Rivierprik - Lampetra fluviatilis

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Verspreiding in de kustwateren en aangrenzende rivieren van West-Europa, de Oostzee en Zuid-Noorwegen to het westelijke bekken van de Middellandse Zee. Adulten verblijven in riviermondingen en kustwateren. In Nederland ligt het centrum van het verspreidingsgebied, nm in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren. Door de aanleg van stuwen en dammen is de populatie sterk achteruit gegaan. De Rivierprik wordt tegenwoordig nog het meest aangetroffen in de grote rivieren. De exacte verspreiding is echter niet bekend; anders dan de Zeeprik wordt deze vis bijvoorbeeld haast niet in netten en fuiken gevangen #2.

Voedselhabitat en strategie

...

Anadrome trekvis. Paaitrek naar zoet water begint in de herfst (sept-okt) en duurt tot in het voorjaar. De paaigronden zijn in het algemeen onbeschaduwd en de bodem bestaat uit zand of grind, met een voorkeur voor diepere plaatsen in snelstromend water. Larven blijven enkele weken op de paaigronden voor ze met de stroom mee naar gebieden met zachtere bodem worden vervoerd #1. Over de voortplantingsplaatsen is weinig bekend: de larven leiden een onopvallend bestaan in de rivierbodem en zijn bovendien moeilijk herkenbaar. We moeten het doen met incidentele waarnemingen. Langs de Limburgse Maas is de soort gevonden in de zijriviertjes Roer en Geul, zodat daar waarschijnlijk paaiplaatsen liggen. In de Drentsche Aa zijn de laatste jaren enkele paairijpe exemplaren aangetroffen, wat aannemelijk maakt dat ook deze beek als paaigebied wordt gebruikt. Het lijkt erop dat de soort zich in ons land in dit verband wat anders gedraagt dan elders; in andere delen van Europa liggen de paaigronden vooral in midden- en bovenlopen van de grotere rivieren #1.

Leeftijd en mortaliteit

Vanaf een leeftijd van 7 a 8 jaar wordt er gepaaid #4.

...

Section
Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabeldiepte (m)
typebar
titleWaterdiepte
dataOrientationvertical
yLabelHSI

diepte (m)

HSI

0.01 - 0.3

1

> 0.3

0

Referentie #4

Column
width50%
Chart
dataDisplaytrue
legendfalse
xlabelaanwezigheid kiezel
typebar
titleSubstraat paaigebied
dataOrientationvertical
yLabelHSI

aanwezigheid kiezel

HSI

geen

0

weinig

0.1

matig

0.35

redelijk

0.65

veel

1

Referentie: #2

Onzekerheid en validatie

Deze rekenregels zijn niet gevalideerd.

Toepassingsgebied

Voorbeeld project

Niet aanwezig.

Referenties

voorbeeld
1

Anchor
1
1
http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000
2
Anchor
2
2
Klein Breteler J.G.P. en Kranenbarg, J.. Gidssoortenmatrix Ecologische Netwerkstudies: annex vis. Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein. OVB Onderzoeksrapport 87: 56 pp + 6 bijlagen. 2000
3
Anchor
3
3
OVB rapport 1995 (details onbekend)
4
Anchor
4
4
Resultaten literatuurstudie rivierprik.pdf :REFERENTIE OPZOEKEN