Child pages
  • Rivierprik - Lampetra fluviatilis
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Algemeen

Algemene kenmerken

 

Naam soort(en)groep

Rivierprik - Lampetra fluviatilis

Regio

Nederland, West Europa, Oostzee

Watersysteem

zee, rivieren

Natuurparameter

vissen

HR nr

H1099

Factsheet opgemaakt door

K.E. van de Wolfshaar

Foto: fish.com.ua/

Habitat beschrijving

Algemeen voorkomen

Verspreiding in de kustwateren en aangrenzende rivieren van West-Europa, de Oostzee en Zuid-Noorwegen to het westelijke bekken van de Middellandse Zee. Adulten verblijven in riviermondingen en kustwateren. In Nederland ligt het centrum van het verspreidingsgebied, nm in de Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren. Door de aanleg van stuwen en dammen is de populatie sterk achteruit gegaan. De Rivierprik wordt tegenwoordig nog het meest aangetroffen in de grote rivieren. De exacte verspreiding is echter niet bekend; anders dan de Zeeprik wordt deze vis bijvoorbeeld haast niet in netten en fuiken gevangen #2.

Voedselhabitat en strategie

De adult zijn parasitair op andere vissen, larven voeden zich met micro-organismen #2.

Reproductie en migratie

Anadrome trekvis. Paaitrek naar zoet water begint in de herfst (sept-okt) en duurt tot in het voorjaar. De paaigronden zijn in het algemeen onbeschaduwd en de bodem bestaat uit zand of grind, met een voorkeur voor diepere plaatsen in snelstromend water. Larven blijven enkele weken op de paaigronden voor ze met de stroom mee naar gebieden met zachtere bodem worden vervoerd #1. Over de voortplantingsplaatsen is weinig bekend: de larven leiden een onopvallend bestaan in de rivierbodem en zijn bovendien moeilijk herkenbaar. We moeten het doen met incidentele waarnemingen. Langs de Limburgse Maas is de soort gevonden in de zijriviertjes Roer en Geul, zodat daar waarschijnlijk paaiplaatsen liggen. In de Drentsche Aa zijn de laatste jaren enkele paairijpe exemplaren aangetroffen, wat aannemelijk maakt dat ook deze beek als paaigebied wordt gebruikt. Het lijkt erop dat de soort zich in ons land in dit verband wat anders gedraagt dan elders; in andere delen van Europa liggen de paaigronden vooral in midden- en bovenlopen van de grotere rivieren #1.

Leeftijd en mortaliteit

Vanaf een leeftijd van 7 a 8 jaar wordt er gepaaid #4.

Dosis-effect relaties

Rekenregels over de passeerbaarheid van stuwen en dammen voor de Rivierprik ontbreekt op dit moment


temperatuur

HSI

15

0.2

18

1

21

1

24

0.3

27

0.1

30

0

Referentie: #3


aanwezigheid

HSI

geen

0

weinig

0.15

matig

0.4

redelijk

0.7

veel

1

Referentie: #3


zuurstofgehalte (mg/L)

HSI

0

0

4

0

10

1

> 10

1

Referentie: #3


substraat

HSI

slib

0

slib/zand

0.1

fijn/grof zand

1

grof zand/kiezel

0.3

kiezel

0

Referentie: #3


diepte (m)

HSI

0.01 - 0.3

1

> 0.3

0

Referentie #4


aanwezigheid kiezel

HSI

geen

0

weinig

0.1

matig

0.35

redelijk

0.65

veel

1

Referentie: #2

Onzekerheid en validatie

Deze rekenregels zijn niet gevalideerd.

Toepassingsgebied

Voorbeeld project

Niet aanwezig.

Referenties

voorbeeld
1 http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000
2 Klein Breteler J.G.P. en Kranenbarg, J.. Gidssoortenmatrix Ecologische Netwerkstudies: annex vis. Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij, Nieuwegein. OVB Onderzoeksrapport 87: 56 pp + 6 bijlagen. 2000
3 OVB rapport 1995 (details onbekend)
4 Resultaten literatuurstudie rivierprik.pdf :REFERENTIE OPZOEKEN

  • No labels