Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De ontwikkelde kennis binnen KPP-project HV03 - BenO Kust is nodig bij het nemen van besluiten over de suppletiestrategie en het uitdragen / onderbouwen van de gekozen strategie. Disseminatie van deze kennis zal in 2020 worden uitgevoerd in de vorm van de Beheerbibliotheken, factsheets en ondersteuning bij de beoordelingsdagen.

Een Beheerbibliotheek bevat per kustvak de kennis over de werking van het kustsysteem (morfologie, ecologie en socio-economie) en effecten van suppleties. Een dergelijk overzicht maakt kennis praktisch toepasbaar, bijvoorbeeld voor het opstellen van een suppletieprogramma voor het betreffende kustvak.
Rijkswaterstaat Waterdienst en Deltares zijn in 2012 gestart met het invullen van de Beheerbibliotheek. Sinds 2016 zijn alle kustvaken beschreven. In 2017 is begonnen met het updaten van de verouderde kustvakken. Om de gebruikersgroep van de beheerbibliotheken te vergroten (ook waterschappen en beheerders), wordt een nieuwe opzet van de beheerbibliotheek gemaakt. Er wordt een update van twee beheer­bibliotheken uitgevoerd volgens de nieuwe opzet: Terschelling (uit 2015) en Texel (uit 2014).

Voor de factsheets levert Deltares een bijdrage aan een korte morfologische analyse met daarbij een aanbeveling voor het wel/niet suppleren in de desbetreffende locatie. Het updaten van oude en opzetten van nieuwe factsheets zal worden uitgevoerd naar behoefte vanuit kustlijnzorg. 


  • No labels