Child pages
  • Brilduiker - Bucephala clangula
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Algemeen

Algemene kenmerken

 

Naam soort(en)groep

Brilduiker - Bucephala clangula

Regio

Nederland, Europa

Watersysteem

Beken en meren, moeras, plassen, rivieren, zee

Natuurparameter

vogels

HR nr

A067

Factsheet opgemaakt door

M.P. Weeber

Foto: www.vogelwachtuden.nl

Habitat beschrijving

Algemeen voorkomen

De brilduiker is in Nederland een zeldzame broedvogel, maar is een vrij talrijk voorkomende wintergast (oktober-april). Buiten broedtijd trekt de Brilduiker vaak naar zout water. Bij vorst vertrekt hij vaak naar de Waddenzee en het Deltagebied #1.

De mannetjes hebben een donkergroene kop met een witte vlek tussen oog en snavel. De vrouwtjes hebben een bruine kop, zonder zo'n karakteristieke 'bril'. Omdat beide geslachten een punthoofd hebben, zou 'Punthoofdeend' een betere naam zijn #2.

Voedselhabitat en strategie

De brilduiker is een tastjager en foerageert op schelpdieren en kleine kreeftachtigen in en op de waterbodem. De Brilduiker is een macro-zoobenthoseter die leeft van schelpdieren en kleine kreeftachtigen (garnalen, vlokreeften) maar ook wormen, vis en insecten larven. Brilduikers foerageren overdag, waaraan ze dan ongeveer 70% van hun tijd besteden. Ze slikken hun prooi meestal onder water in #1.

De Brilduiker heeft de voorkeur om te foerageren in gebieden met een waterdiepte van 1 tot 5 meter. In het Veerse Meer foerageren ze niet in de ondiepe (<50 cm) gebieden #1.

Reproductie en migratie

In broedtijd bevindt de brilduiker zich op zoet water bij bosrijke omgeving in Scandinavië tot Duitsland (broedt in nestkasten en boomholten, vaak in de holen van de Zwarte Specht) #2.

Dosis-effect relaties


diepte winter(m)

HSI

0

0

0.5

0

1

1

5

1

10

0

Referentie: #1


schelpdieren (maximale HSI)

HSI

0

0

1

1

Referentie: #1

h3 Ornithologisch Basisregister #3

ecotoop-gebied

nest

voedsel

open water

++

+

rietvegetaties

 

 

ruigten

 

 

zandige, open ruigten en pioniersvegetaties

 

 

heide stuifzand, veen, open duin

 

 

grasland

 

 

akkers

 

 

struwelen

 

 

bos

+

 

bebouwd gebied

 

 

open gebied

 

 

Het nest wordt gemaakt in holten is een boomstam en in holten in de bodem en boomstronken.

Het voedsel wordt onder water gezocht.

De bepalende factoren van voorkomen is de aanwezigheid van open water en boom holten of nestkasten.

Onzekerheid en validatie

(warning) Deze rekenregels zijn niet gevalideerd.

Toepassingsgebied

Het Veerse Meer.

Voorbeeld project

Niet aanwezig

Referenties

1 Wijsman, J.|Onderzoek naar de toekomstige waterkwaliteit en ecologie van het Veerse Meer. Studie naar het effect van het doorlaatmiddel en aanvullende maatregelen. Deel 2: Opzet en verificatie van de Habitat Evaluatie Procedure. WL|Delft Hydraulics. november 2002
#6Aarts, H.P.A., Van der Lee, G., Van der Molen, D.T. Toepassing MORRES op het Volkerakmeer: Effecten van onzekerheden in de invoergegevens op de habitatgeschiktheid van de Baars, Waterral, Fuut, Otter, Woelmuis en Slobeend. Werkdocument 2001.136X. september 2001
2 http://www.vogelbescherming.nl/vogels_kijken/vogelgids(Brilduiker) 22 november 2012
3 Sierdsema, H.Broedvogels en beheer. Staatsbosbeheer.SOVON.1995

  • No labels