Terug naar hoofdpagina Piping


Deze pagina geeft een overzicht van kennisontwikkelingen met betrekking tot het faalmechanisme piping en hoe men hiermee om kan gaan.


Publicatie

Publicatie Algemeen

Voorliggende Publicatie Algemeen beschrijft de opbouw en positionering van de piping publicaties. De publicatie is aan het Adviesteam Dijkontwerp en het ENW voorgelegd. In deze versie zijn de opmerkingen van het Adviesteam Dijkontwerp en het ENW verwerkt.

https://www.enwinfo.nl/adviezen/advies-div-publicaties-obor-vzg/


Vragen & Antwoorden

Vragen aan De Innovatieversneller kunnen worden gestuurd naar div@wsrl.nl. Vragen over piping worden door het strategieteam Piping opgepakt. Zij nemen contact op met de vragensteller. Soms kan direct een antwoord worden gegeven, in andere gevallen wordt de vraag voorgelegd aan een expert of in een workshop besproken. De antwoorden en memo’s worden, nadat deze zijn gereviewd en besproken in het strategieteam, op deze WIKI van De Innovatieversneller gepubliceerd.

Gebruik de zoekfunctie in je browser om specifieke termen op deze pagina te vinden.

Lopende vragen

Wat zijn de prioriteiten aan kennis-en innovatieontwikkelingen rondom piping?

Door de programmadirectie van het HWBP is aan DIV piping gevraagd welke prioriteiten zij moeten stellen aan kennis- en innovatieontwikkeling rondom piping.Actuele kennisdocumenten

Rode Draden Piping

Het 'Rode Draden Piping' document is opgesteld in een samenwerking van de Innovatieversneller (DIV), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), Rijkswaterstaat WVL en Deltares. Rondom piping vindt continue kennisontwikkeling plaats en worden maatregelen (door)ontwikkeld. Het document beschrijft de (gewenste) kennis- en innovatieontwikkelingen met de meeste impact op de reductie van overstromingskansen door piping. Het document biedt bovendien een overzicht van de recente ontwikkelingen en de fase waarin deze zich bevinden. De Rode Draden gaan uit van generieke gebiedsspecifieke kenmerken waardoor continu de nadruk ligt op toepassing van kennis en innovaties in de praktijk van beoordeling- en versterkingsprojecten. De Rode Draden zijn opgesteld voor zowel het mechanisme piping als voor versterkingsmaatregelen.

Het is een werkdocument dat jaarlijks  wordt aangepast met de resultaten van lopende onderzoeken. Een eerste versie is in 2020 in Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) techniek gepresenteerd. In 2022 zijn de Rode Draden in samenhang met de DIV aanpak piping aan ENW gestuurd.


Eindrapport Piping in Getijdenzand (2023)

Dit eindrapport beschrijft de aanpak en onderbouwing waarmee het faalmechanisme piping in getijdenzand realistischer, en in dit geval daardoor scherper, kan worden beoordeeld op basis van nieuwe beslisregels voor getijdenafzettingen. Deze aanpak is geschikt voor toepassing in beoordelings- en versterkingsprojecten van primaire waterkeringen in Nederland. Op basis van modellering en schaalproeven in het lab en in het veld zijn twee beslisregels opgesteld. Voor getijdenplaatafzettingen is een empirische rekenregel opgesteld die te vergelijken is met Bligh en voor vrijwel alle getijdenplaatafzettingen zal aantonen dat piping geen opgave is. Voor getijdengeulafzettingen kan een extra sterktefactor van 1,4 op het berekende kritieke verval worden toegepast.


Zie ook het advies van ENW hierover. Voorland meenemen in piping analyse

Kennis voor Keringen heeft hiervoor een stappenplan ontwikkeld waarmee het effect van voorlanden in rekening kan worden gebracht. Het stappenplan is samen met achtergrond rapporten binnenkort te vinden op de IPLO website. Vragen over toepassing in een project kunnen worden gesteld aan div@wsrl.nl.Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken: Handelingsperspectief tussenresultaten Piping en Macrostabiliteit

De sterkte van de deklaag bij opbarsten heeft een grote invloed op de overstromingskans door piping en binnenwaartse macrostabiliteit. In het project Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken (POD) wordt vanuit het HWBP door waterschap Drents Overijsselse Delta samen met Deltares onderzoek gedaan naar het gedrag van waterkeringen bij opbarsten van het achterland. Het gedrag is sterk afhankelijk van de dikte, sterkte en doorlatendheid van de deklaag. De huidige modellen en rekenregels voor beoordelen en ontwerpen bevatten een aantal conservatieve uitgangspunten. Met literatuur en modelonderzoek zijn in het project POD nieuwe hypotheses geformuleerd voor het gedrag van de kering bij opbarsten. Deze zijn onderzocht met grote schaal laboratorium- en praktijkproeven. Analyse van de proeven moet begin 2025 leiden tot nieuwe rekenmodellen voor ontwerp en beoordeling van waterkeringen.

De handelingsperspectieven ondersteunen versterkingsprojecten bij het maken van keuzen bij het toepassen van tussentijdse inzichten over de sterkte bij opbarsten uit het project POD. De handelingsperspectieven zijn gebaseerd op de kennis per januari 2024 en kunnen worden gebruikt bij het bepalen van de veiligheidsopgave en het ontwerpen van waterkeringen. Gevraagd wordt om bij toepassing van een Handelingsperspectief contact op te nemen met DIV, zodat er begeleiding bij het toepassen van deze nieuwe kennis kan worden verleend en de opgedane ervaringen meegenomen kunnen worden in de verdere ontwikkeling van de aanpak.

Het handelingsperspectief Macrostabiliteit is opgesteld door het strategieteam Macrostabiliteit van De Innovatieversneller. Het handelingsperspectief Piping is opgesteld door het strategoieteam Piping van De Innovatieversneller. Beide handelingsperspectieven zijn afgestemd met het POD, gepresenteerd bij de Technisch begeleiders van de programmadirectie HWBP en op 1 maart voorgelegd aan de klankbordgroep van POD. De opmerkingen uit deze gremia zijn verwerkt. Het document is ook gepubliceerd op de DIV- WIKI pagina van macrostabiliteit.


Lopende kennis- en innovatieprojecten


Kennis voor Keringen 2020-2022

KvK Piping heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar het meenemen van voorland, de invloed van 3D concentratie van stroming naar de pipe en het Beslisondersteund Raamwerk Piping.KvK Piping 2018-2019: toepassing ontwikkelde kennis

Dit concept rapport is opgesteld door Deltares in het kader van het Kennis voor Keringen (KvK) programma van Rijkswaterstaat (WVL). Dit ontsluit het KvK onderzoek naar Piping in 2018 - 2019 in de structuur van het faalpad voor piping. In het KvK 2018 en 2019 zijn verschillende factoren beschouwd waarmee een verfijndere pipinganalyse mogelijk is. Het onderzoek betreft anisotropie, de invloed van de fijne fractie bij getijdenzanden, het effect van een semi-doorlatend voorland en een semi-doorlatend achterland, gebruik van observaties, de 0,3d regel en heave, de invloed van heterogeniteit in de baan van de pipe, 3D effecten, en een analyse van hoe de combinatie van verschillende effecten uitwerkt voor verschillende typische locaties.

Dit rapport biedt beheerders handvatten om tot een realistischere bepaling van de kans op piping te komen, rekening houdend met de nieuwe inzichten. Hiertoe zijn factsheets opgesteld die aangeven hoe met de nieuwe kennis omgegaan kan worden in de analyse. Aangezien veel van de kennis nog in ontwikkeling is wordt aangegeven hoe hier in gevoeligheidsanalyses mee omgegaan kan worden. Het doel is om de beheerder in staat te stellen een weloverwogen besluit te nemen over het toepassen van de ontwikkelde kennis die relevant is voor zijn gebied.

Het rapport is intern gereviewed bij Deltares.

De onderwerpen getijdenzanden, anisotropie en voorland meenemen zijn sinds het verschijnen van dit rapport nader onderzocht. Hiervoor wordt verwezen naar:


Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken (Reevediep)

Het plan van aanpak is opgesteld door Deltares in samenwerking met Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) ten behoeve van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) innovatieproject Praktijkonderzoek Opbarsten bij Dijken. De eerste inzichten zijn op de waterbouwdag 2023 gepresenteerd met deze presentatie.

Om beter te begrijpen wat er precies in praktijk gebeurt bij het opdrijven en opbarsten van de deklaag achter de dijk en wat de vervolgprocessen zijn na het optreden van de faalmechanismen macrostabiliteit en piping worden deze daarbij integraal beschouwd. Hiermee wordt het denken en werken vanuit overstromingskansen verbeterd.

Het onderzoek bevat een literatuuronderzoek, numerieke modellen, schaalproeven in het laboratorium en een praktijkproef om werkhypothesen te toetsen en een rekenmodel te ontwikkelen dat vertaald wordt in handvatten en rekenregels voor de analyse van overstromingskansen van macrostabiliteit en piping. De handvatten zullen landen in handreikingen voor toepassing in de praktijk. De werkhypothese bij piping is dat bij deklagen vanaf ca. 3 m de kans op opbarsten, en daarmee op overstroming door piping, verwaarloosbaar is. De werkhypothese bij macrostabiliteit is dat bij deklagen dunner dan ca. 4 m bij opdrijven/opbarsten nog sterkte van de deklaag in rekening kan worden gebracht.

Het project heeft een klankbordgroep en de producten worden intern en extern gereviewd. Het PvA is door de klankbordgroep gereviewd en aan ENW Techniek gepresenteerd.


Achtergronddocumenten

Anisotropie in gebieden met andere afzettingen

Het memo bevat een eerste analyse voor de mate van anisotropie voor de verschillende afzettingstypen in Nederland. De analyse is gebaseerd op de gehele HPT-(A)MPT-database van Fugro. Metingen zijn gegroepeerd naar afzettingstype (geologische formatie). Het memo bevat overzichtsgrafieken van de meetwaardes per geologische formatie die inzicht bieden in de data. De waarden kunnen gebruikt worden om inschattingen te maken van de optimalisatiemogelijkheden bij het verdisconteren van de invloed van anisotropie. Bij beoordeling of ontwerp blijft het noodzakelijk de lokale situatie te beoordelen.

Het memo is intern gereviewd door Deltares en ook door Fugro en WSHD.Praktijkproef piping in getijdenzand (Hedwigepolder)

Dit plan van aanpak is opgesteld in opdracht van Waterschap Hollandse Delta door Fugro en Deltares in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogamma (HWBP) innovatieproject naar het effect van getijdenzand voor piping.

In het project worden schaalproeven en een praktijkproef bij de Hedwigepolder uitgevoerd om de daadwerkelijke sterke van getijdenzand tegen piping te bepalen, de (sterkte)-eigenschappen en het piping proces te karakteriseren en deze kennis te vertalen en toepasbaar te maken voor beoordelings- en versterkingsprojecten van waterkeringen.

Het project heeft een klankbordgroep en de producten worden intern en extern gereviewd.


Analyserapport grootschalige pipingproeven Hedwigepolder (2023)

Dit rapport betreft een achtergrondrapport bij het Eindrapport in Getijdezand. Het rapport geeft een overzicht van de analyseresultaten naar aanleiding van de grootschalige pipingproeven op natuurlijk afgezet getijdenzand in de Hedwigepolder

Het rapport tot stand gekomen in samenwerking tussen Deltares, Fugro en WSHD, waarbij alle producten in overeenstemming met de kwaliteitssystemen van deze partijen intern zijn beoordeeld. Daarnaast heeft collegiale toetsing plaatsgevonden binnen het projectteam en zijn de producten op inhoud en bruikbaarheid voorgelegd aan het expertteam die rondom het Hedwigeproject is opgericht.


Piping in getijdenzand - Hedwigeproef, analyse kleine- en medium schaal proeven (2023)

Dit rapport betreft een achtergrondrapport bij het Eindrapport in Getijdezand. Het rapport beschrijft de kleine en medium schaalproeven die zijn uitgevoerd binnen het Hedwigeproject. Twee kleine schaalproeven zijn uitgevoerd voorafgaand aan de veldproef om inzicht te krijgen in de pipinggevoeligheid van het getijdenzand in de Hedwigepolder. De overige proeven zijn uitgevoerd na afloop van de veldproef. Tezamen met eerder uitgevoerde schaalproeven op getijdenzand en het Vijfhuisterdijkproject resulteert dit in een dataset die aanvullend op de veldproeven in de Hedwigepolder gebruikt wordt voor het vaststellen van de pipinggevoeligheid van getijdenzand, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen getijdenplaat- en getijdengeulafzettingen.

Het rapport tot stand gekomen in samenwerking tussen Deltares, Fugro en WSHD, waarbij alle producten in overeenstemming met de kwaliteitssystemen van deze partijen intern zijn beoordeeld. Daarnaast heeft collegiale toetsing plaatsgevonden binnen het projectteam en zijn de producten op inhoud en bruikbaarheid voorgelegd aan het expertteam die rondom het Hedwigeproject is opgericht.


Pipingproef Vijfhuisterdijk - Eindapportage (2021)

Dit rapport is opgesteld in opdracht van Wetterskip Fryslân (WF) door Fugro en Deltares in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogamma (HWBP) innovatieproject naar het effect van getijdenzand voor piping.

Het Vijfhuisterdijk project bevat een grootschalige veldproef om de overstromingsbestendigheid van een waterkering op getijdenzand tegen piping te onderzoeken. Deze proef is gebruikt om de reeds opgedane kennis te valideren en verder te brengen voor toepassing binnen beoordelings- en versterkingsprojecten. Dit rapport geeft de resultaten weer van dit onderzoek.

Het rapport is intern en extern gereviewd.


  • No labels