Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De dagelijkse functies van de atollen zijn de winning van grind- en zand en de opslag van energie. Daarnaast kunnen ze dienen als kustbescherming, als opslagmogelijkheid voor vervuild slib, als vliegveld en als plaats om vis te kweken. Tegelijkertijd zal dit alles ook een toeristische attractie vormen.

Het idee gaat uit van de aanleg van enkele tientallen atollen in de Noordzee, met een diameter tussen de 5 en 15 kilometer. Deze zijn opgebouwd uit hoge ringdijken, van klei, zand en grind. De bodem van de atollen wordt weggezogen, waarbij waardevol zand en grind vrijkomt. Het hoogteverschil tussen de Noordzee en de atolbodem zal uiteindelijk 50 tot 100 meter bedragen. Op de ringdijken worden grote Amerikaanse poldermolens geplaatst (met een doorsnede van 100 vierkante meter). Deze molens malen het water uit de atollen en in de Noordzee. Op momenten dat er veel elektriciteit nodig is, kan het Noordzeewater in de ontstane ´badkuip´ worden gelaten, via waterkrachtturbines in de ringdijk. De bemalen atollen vormen een energievoorraad, waarbij de kinetische energie (beschikbare valhoogte) omgezet kan worden in elektrische energie. De eilanden dienen ook de kustveiligheid. Ze fungeren als golfbreker langs kwetsbare delen van de kust. En ze kunnen, vlak voordat een overstroming dreigt, de waterstand doen verlagen door de dijken van de atollen door te steken (per atol ca. 2500 miljoen kubieke meter zeewater).

 
Meta Info

Status / Fase

Visie

Startjaar

1980

Initiatiefnemers

Prof. Ir. J. Kristinsson

Thema

Kunstmatige eilanden

Kustdeel

Noordzeekust

Gebied

Noordzee

Tijdshorizon

-

Kosten (Euro)

-

  • No labels