Op veel plaatsen in laaggelegen Nederland is vraag naar hogere gelegen (bouw)grond én ruimte voor de depots om het overschot aan tientallen miljoen kuubs licht vervuilde baggerspecie te kunnen bergen.

Door terpen te bouwen van baggerspecie sla je twee vliegen in één klap: bagger als ophoog-materiaal. Een prijsvraag leverde de volgende winnende ideeën op in respectievelijk de categoriën technische innovatie, PIMBY (please in my backyard) en kansrijkheid voor toepassing in toekomst).

Watervast: Lage compartimenteringskaden worden aangelegd, gebruikmakend van baggerspecie die vrijkomt uit uiterwaarden en sloten. De kaden kunnen door lokale overheden en burgers naar eigen wens worden ingericht. Door slim gebruik te maken van de verschillende soorten baggerspecie is de baggerspecie geen groot en duur probleem meer, maar een goedkoop en interessant bouwmateriaal voor een veiliger rivierengebied. Er ontstaan nieuwe mogelijkheden om op de kaden kleine, zeer aantrekkelijke woongemeenschappen van enkele tientallen huizen te bouwen. Ook voor de recreatie ontstaan er nieuwe mogelijkheden door betere ontsluitingen van het landelijk gebied met nieuwe fietspaden en wandelpaden.

Spaarkaart: Er zijn twee voorstellen die verschillen in ontwikkeltijd (T) volume (V):
_T10V85+ gebruikt 85.000 kuub baggerspecie. Voor de realisatie van aardewal woningen met als achtertuin een natuur-, recreatie-, biomassaterp (in 10 jaar). De bestaande dijk wordt plaatselijk verbreed tot een terp, die in fases wordt gevuld met bagger uit het aangrenzende oppervlaktewater;
_T30V1000+ betreft het omvormen van onrendabele, diepe polders tot nieuwe waterrijke landschappen met terpen die voor verschillende of wisselende functies en activiteiten kunnen worden benut.

Werk met werk in het kwadraat: De Valcumer wierde wordt opnieuw aangelegd in het centrum van een netwerk van wandelpaden. De wandelpaden zijn gemaakt van een speciaal soort beton waarin slib is verwerkt. Voor het maken van de wierde wordt slib via een buisleiding uit de directe omgeving aangevoerd. Grove en fijne korrels worden gescheiden. De wierde wordt opgebouwd uit het fijne slib, daarop het grovere en vaak ook schonere slib en uiteindelijk afgedekt met een leeflaag van klei uit het Reitdiep.
Op de Valcumer wierde (Groningen) wordt een aantrekkelijk nieuw woonmilieu gemaakt. Een stuk van het oorspronkelijk wierdenlandschap en de meanderende loop van het Reitdiep wordt hersteld.

 
Meta Info
Links

 

  • No labels