Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Algemeen

Langs de Nederlandse kust is de kans dat het water over de duinen en dijken komt heel klein. Toch is het een grote uitdaging om de waterveiligheid van (laaggelegen) Nederland de komende eeuwen te garanderen, want onze kust is en blijft onderhevig aan de grillen van de natuur en klimaatverandering.

Subthema’s zijn: Verminderen erosie en golfaanval, Ophogen en meegroeien met de waterspiegel, Aanpassen van de waterkering en Kustlijn wijzigen.
  • No labels