Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Klei kan gebruikt worden om dijken mee te versterken en om landbouwgrond op te hogen. In de Pilot Kleirijperij onderzoeken Rijkswaterstaat, de provincie Groningen, Groningen Seaports, waterschap Hunze en Aa’s, Het Groninger Landschap en EcoShape verschillende innovatieve methoden om slib op een rendabele manier om te vormen tot klei. Onderzoekers van EcoShape voeren praktijkproeven uit om te kijken welke manier van rijpen het best werkt. Het zogenaamde ‘rijpen van klei’ gebeurt op twee verschillende locaties in een kleirijperij. Het slib komt uit het Eems estuarium, waar slib leidt tot teveel vertroebeling. De waterkwaliteit is daardoor niet goed en de biodiversiteit neemt af. In de havens verzamelt zich veel slib waardoor regelmatig baggerwerkzaamheden nodig zijn. Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is.

Waterschap Hunze en Aa’s gaat 70.000 m3 van de gerijpte klei gebruiken om 1 kilometer dijk te versterken in de pilot ‘Brede Groene Dijk’. Dit is een dijk met een flauwe helling, bekleed met een relatief dikke laag klei en gras. Als de Pilot Kleirijperij succesvol is, bestaat de intentie om ook het resterende deel van de dijk langs de Dollard (ongeveer 11,5 kilometer) op deze manier te versterken. Bij opschaling kan de hoeveelheid slib in de Eems-Dollard significant afnemen. De ambitie is om in 2022 jaarlijks 1 miljoen ton slib te onttrekken aan de Eems-Dollard. Dit heeft een positief effect op de unieke ecologische waarde van het estuarium. De pilot levert veel kennis op over de rijping van baggerslib tot klei en de bruikbaarheid ervan. Deze kennis is ook elders in Nederland van grote waarde, bijvoorbeeld in de Westerschelde. 


 
Meta Info

Status / Fase

Lopend project

Startjaar

2018

Initiatiefnemers

Ecoshape

Thema

Bouwen met slib

Kustdeel

Eems estuarium

Gebied

Nabij Delfzijl

Tijdshorizon

3 jr

Kosten (Euro)

 

  • No labels