Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


In het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging Spoor 4 worden de oplossingsrichtingen voor een hoge zeespiegelstijging nader uitgewerkt. Onderdeel daarvan is het houden van bijeenkomsten waarin de ideeën van verschillende plannenmakers besproken worden. Ter voorbereiding hebben plannenmakers een pitch gehouden. Deze pitches geven een kort en ook recent overzicht van de ideeën. Het bespreken van deze ideeën levert ingredienten voor generieke vragen die in het Kennisprogramma nader onderzocht worden. De bijeenkomsten werden voorbereid door Arcadis. De plannen werden besproken met experts van WVL, TUDelft, IVM, Universiteit Twente, en Deltares.  

Onderstaande document en pitches zijn afkomstig van de plannenmakers. Voor een beschrijving en assessment van de oplossingsrichtingen en adaptatiepaden zie het Deltares rapport

Zeewaartse plannen en ideeën :

 Beschermen plannen en ideeën :

  • Sluizen en Duinen in de Rijnmond (dhr. Leo van Gelder, Hogeschool Rotterdam/ Centrum voor Hoogwaterveiligheid), PDF, PDF2, video pitchPlan website
  • Rijnmonding als estuarium (dhr. Han Meijer/ stichting Ark), PDF, video pitch
  • Een natuurlijke toekomst voor NL 2120 (dhr. Martin Baptist, WUR), video pitchPlan website
  • Dubbele Dijken in de delta (dhr. Bas Roels, WNF), PDF, video pitch
  • Gesloten Rijnmond rivieren via open Haringvliet, Plan Beaufort, wiki


Meebewegen plannen en ideeën :

  • NL 2300 (dhr. Kim Cohen, Univ. Utrecht), PDF
  • Plan B 2200 (dhr. Erik Pleijster, LoLA), PDF, PDF2Plan website
  • New Netherlands (dhr. Jos Timmermans / Geert v.d. Meulen, TU Delft), Plan website
  • Land met een plan, perspectief NL2121 (Kuiper Compagnons), PDF


  • No labels